Hur lång tid måste gå mellan brotten för att det inte kan bli aktuellt med straffskärpning på grund av återfall?

2021-07-22 i Påföljder
FRÅGA
I 29 kap. 4 § Brottsbalken står det att rätten ska, i skärpande riktning, i vissa fall ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas bl.a. "vilken tid som förflutit mellan brotten". En bekant dömdes för flera år sedan till ett flerårigt fängelsestraff för våldtäkt. Han är nu misstänkt för ett nytt sexualbrott begått efter att han avtjänat sitt straff och efter att prövotiden utlöpt. Min fråga är: Hur lång tid måste gå mellan brotten för att det inte kan bli aktuellt med straffskärpning på grund av återfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur tidsaspekten mellan begångna brott påverkar tillämpningen av återfallsbestämmelsen (29 kap. 4 § Brottsbalken).

Tid som förflutit mellan brotten
En viktig faktor vid bedömningen av hur tidigare brottslighet påverkar straffmätningen är om denna brottslighet ligger långt tillbaka i tiden eller om den har inträffat för relativt kort tid sedan. Många gånger kan just tidsförhållandet vara avgörande för vilken verkan som tidigare brottslighet bör ges.

Av juridisk doktrin framgår att det normalt gäller att tidigare brottslighet inte tillmäts någon betydelse alls om den ligger så långt tillbaka i tiden som fyra år eller mer. Även den tid som den tilltalade efter senaste lagföringen har levt i frihet är något som kan beaktas. Någon som exempelvis har dömts till ett långt fängelsestraff för ett brott begånget mer än fyra år sedan men som efter verkställighet av detta brott inte varit på "fri fot" i mer än något år kan vara en omständighet som får betydelse. I sådana fall tar man hänsyn till tidpunkten för frigivning. (se t.ex. Att bestämma påföljd för brott, Martin Borgeke, Mari Heidenborg, 3:e upplagan, s. 211-213)

Sammanfattningsvis
Det verkar röra sig om likartad brottslighet och du beskriver att det har gått flera år. Jag kan däremot inte uttala mig vad som gäller i din bekantas fall, huruvida tidigare brott kan komma att påverka straffmätningen. Det som kan sägas är att ju längre tid tillbaka som den tidigare brottsligheten ligger desto mindre betydelse får den vid prövningen av frågan om skärpning på grund av återfall bör ske.

Hoppas ovanstående besvarar din fråga!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1576)
2021-09-25 Hur länge står samhällstjänst med i registret?
2021-09-23 Påföljd vid stöld av 100 000 kr från arbetsplats
2021-09-21 Efter hur lång tid kan man bli villkorligt frigiven?
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (95915)