FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/09/2019

Hur kommer Brexit att påverka mitt kommande äktenskap med en brittisk medborgare?

Hej, sedan 4 år tillbaka har jag en partner som är brittisk medborgare och bor i England. Vi har börjat planera för att gifta oss och jag undrar över vilket regelverk som gäller för mig när jag gifter mig med en brittisk medborgare. Den stora frågan är också Brexit, blir det krångligare, andra regler som gäller när England lämnar EU? Blir rådet att gifta sig före Brexit?

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vilket lands regler som gäller för ditt äktenskap när du gift dig med din partner som är brittisk medborgare, och hur Brexit kan komma att påverka detta. Vad avser det "regelverk" du nämner i din fråga tolkar jag det som att du undrar vilka regler gällande äktenskapsskillnad och egendomsfördelning som kommer att gälla för er om ni i framtiden skulle välja att separera.

Av din fråga framgår inte när eller vart ni har för avsikt att gifta er, och inte heller vart ni har för avsikt att bosätta er när ni väl är gifta. Jag har därför valt att inleda mitt svar med att kort gå igenom vad som gäller om ni väljer att gifta er i Sverige, respektive i Storbritannien. Därefter kommer jag att gå igenom de regler som finns för hur det avgörs vilket lands domstolars som är behöriga att hantera tvister kring äktenskapliga frågor. Slutligen kommer jag nämna något kort om vad som kan vara värt att tänka på avseende Brexit.

Gifta sig i Sverige

Eftersom du är svensk medborgare så är det inga svårigheter för dig och din partner att gifta er i Sverige. Ni kan även gifta er hos en svensk myndighet utomlands, exempelvis svenska ambassaden. Inför en vigsel i Sverige, eller en svensk myndighet i utlandet, behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket (Äktenskapsbalken 3 kap). Ni gör detta genom att skicka in en blankett till Skatteverket där ni försäkrar att det inte föreligger några hinder i vägen för er vigsel. I Sverige får ni nämligen inte gifta er om någon av er är under 18 år, om ni är nära släkt med varandra eller om någon av er redan är gift (Äktenskapsbalken 2 kap). Så fort ni fått er hindersprövning godkänd kan ni gifta er i Sverige eller inför en svensk myndighet.

Din partner som är brittisk medborgare måste dessutom uppvisa ett certificate of no impediment och skicka in till Skatteverket innan ni kan gifta er i Sverige. Detta kan din partner få genom att give notice till vid sitt lokala register office. Här kan ni klicka er fram till vilka dokument till partner behöver ordna inför en vigsel i Sverige.

Gifta sig i Storbritannien

EU-medborgare behöver än så länge inte något visum för att gifta sig i Storbritannien. Hindren är i stort sett desamma som i Sverige: ingen av er får vara gift redan och ni får inte vara släkt med varandra. Personer som är mellan 16-18 år får dock gifta sig in England och Wales om de har sina målsmäns godkännande. I England måste ni give notice minst 29 dagar innan bröllopet. Här kan ni hitta information om vilka dokument ni behöver ha med er för att kunna göra detta. Om ni gett notice måste ni gifta er inom 12 månader, annars måste processen göras om.

Om Storbritannien lämnar EU utan något avtal kan det bli så att du som svensk medborgare behöver ett visum för att få gifta dig i Storbritannien. Mer information om detta hittar du här.

Blir svensk eller engelsk rätt tillämplig?

Under tiden Storbritannien fortfarande är medlem i EU

Så länge Storbritannien fortfarande är medlemmar i EU så hanteras domstolars behörighet att handlägga tvister om äktenskapsskillnad, hemskillnad, annullering och frågor om föräldraansvar i förordning (2201/2003). Förordningen täcker dock inte frågor om egendomsfördelning och underhållsskyldighet mellan makar, utan det avgörs enligt inhemsk rätt, vilket jag kommer till nedan. Enligt artikel 3 så har domstolarna i det land där makarna har sin hemvist i regel behörighet att pröva tvister om äktenskapsskillnad. Om ni är bosatta i England är det alltså engelska domstolar som ska pröva en eventuell tvist. Om båda makar är medborgare, eller vad gäller Storbritannien har domicil, i samma land så har det landets domstolar behörighet. En dom som meddelats i en medlemsstat ska erkännas i alla andra medlemsstater, med vissa få undantag (artikel 21). Detta kan exempelvis vara om en dom strider mot grunderna för rättsordningen i den staten, eller om domen meddelats utan att motparten (den som blivit stämd) var närvarande i rättssalen (artikel 15). Erkännande av en dom får inte vägras på den grunden att den går emot rättsordningen i staten den görs gällande i (artikel 22).

När Storbritannien lämnat EU

Vilka regler som kommer att gälla när Storbritannien väl lämnar EU är omöjligt att svara på i nuläget. Det beror dels på om Storbritannien och EU lyckas komma överens om något avtal, men också vad det avtalet i sådana fall kommer att innehålla för villkor.

Vad gäller äktenskap som ingåtts utomlands finns det svenska regler för hur domstolar behörighet ska hanteras i Lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). I regel så erkänns alla utländska äktenskap av svenska myndigheter så länge de är giltiga i landet de ingåtts i (IÄL 1:7). Det finns undantag från denna regel, men de är främst för att svenska myndigheter inte ska behöva erkänna barnäktenskap (IÄL 1:8 a). Detta gäller även då äktenskapet ingåtts i ett land utanför EU. Äktenskapet erkänns dock inte om något hinder mot giftermålet hade förelegat enligt svensk lag, men eftersom engelsk lag ställer upp i stort sett samma villkor bör det inte ställa till några problem för er. Om Storbritannien skulle lämna EU så är det möjligt att IÄL blir tillämpligt på ert äktenskap om ni skulle vilja skilja er. Svensk domstol får pröva mål om äktenskapsskillnad om du fortfarande är svensk medborgare och har haft hemvist här i riket någon gång sedan du var 18 år (IÄL 3:2). Om svensk domstol får pröva målet ska svensk rätt tillämpas på ert äktenskap, vilket innebär att våra svenska bodelningsregler kommer att bli tillämpliga (IÄL 3:4).

Ungefär samma villkor gäller i den engelska rätten. Utländska äktenskap erkänns allt som oftast, om de är giltiga i landet där de ingicks. Ni kommer sannolikt kunna vända er till en engelsk domstol för att hantera äktenskapliga frågor, då din fru är brittisk medborgare. Det verkar även vara möjligt om båda makarna bor i England. Med det sagt är mina kunskaper inom engelsk rätt väldigt begränsade, så om ni planerar att bosätta er i England skulle jag rekommendera att ni kontaktar era lokala myndigheter för att få mer information om vad som gäller.

Brexits påverkan

Precis som jag nämnt ovan är det inte möjligt att förutspå vilka konsekvenser Brexit kan innebära för innan vi vet om Storbritannien och EU kan enas om ett utträdesavtal, och vad detta i sådana fall innehåller för villkor. Den fria rörligheten för personer inom EU innebär att det finns harmoniserade regler kring exempelvis domstols behörighet att pröva frågor om äktenskapsskillnad, men det finns även liknande regler för äktenskap som är ingångna utanför EU. Min bedömning är därför att just äktenskapsrätten inte kommer att påverkas nämnvärt mycket av Brexit. Med det sagt så kommer den fria rörligheten mellan Sverige och Storbritannien att påverkas av Brexit. Idag har alla EU-medborgare uppehållsrätt i ett annat EU-land så länge de kan försörja sig själva. När Storbritannien lämnar EU kommer denna frihet möjligen att begränsas. Här hittar du en lättläst sammanfattning av vad makar till brittiska medborgare som bor i Storbritannien kan vänta sig i och med Brexit. Av artikeln framgår bland annat att den brittiska regeringen har för avsikt att göra övergången så smidig som möjligt för familjemedlemmar till brittiska medborgare. Här hittar ni information om vad din partner kan behöva göra och vad ni kan behöva tänka på om ni väljer att bosätta er i Sverige.

Sammanfattningsvis

Det saknar betydelse om ni gifter er i England eller i Sverige, då regelverken är ganska likartade för erkännande av äktenskap. Det som kan hända om Storbritannien lämnar EU utan något avtalat om möjligheten för före detta EU-medborgare att ingå äktenskap i landet är att du kan behöva ansöka om ett visum. Så länge Storbritannien är med i EU finns dessutom harmoniserade regler för vilket lands domstolar som ska anses behöriga att avgöra mål om äktenskapsskillnad. Även de regler som gäller för makar som gift sig utanför EU har Sverige och Storbritannien, såvitt jag kan se, liknande regler. Hur Brexit kommer att påverka detta är svårt att säga, men med tanke på att båda länderna har regelverk som hanterar äktenskap som ingått utanför EU är det möjligt att dessa regler fortsätter vara gällande.

Det kan komma att bli något mer komplicerat för EU-medborgare att leva och bo i Storbritannien efter Brexit. Det kan därför vara värt att du håller dig uppdaterad av vilka regler som kan komma att gälla för uppehållstillstånd och liknande. Det finns idag möjligheter att som familjemedlem ansöka om en typ av uppehållstillstånd för att få stanna i Storbritannien efter Brexit. Mer information, och hur du ansöker, hittar du här . Huruvida du ska gifta dig innan Brexit eller inte är helt beroende på vilka konsekvenser du oroar dig för. Det rent äktenskapliga kommer sannolikt inte att påverkas nämnvärt mycket, det handlar mest om vilket lands domstolar som kan anses vara behöriga att pröva tvister och vilket lands lag som ska tillämpas.

Med detta hoppas att jag att du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”