Hur kan man överklaga testamenten? Kan ett testamente peka ut flera än en dödsbodelägare?

Hej Jag har tidigare skrivit till er, hänvisar till tidigare fråga vad är en dödsbodelägare och vad innebär vittneskravet för testamente. Jag har pratat med ena dottern som är dödsbodelägare i testamentet och föräldrarna till döttrarna som bevittnade testamentet är själva omnämnda, hela familjen står med i testamentet. Svaret från er gällande min tidigare fråga är att familjen inte är oberoende till varandra. Vi känner att det inte har gått rätt till när testamentet skrevs. Hur gör man för att testamentet ska bli ogiltigt? kan man överklaga det? Får det i ett testamente vara flera än en dödsbodelägare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan inte hitta den tidigare frågan och svaret du refererar, men jag kan svara på dina juridiska frågor oberoende av förra svaret: hur kan man klandra ett testamente och kan testatorn peka ut fler än en dödsbodelägare i testamente? Jag förstår det som att den andra rådgivaren kom fram till att vittneskravet vid upprättandet av testamentet brast.

Vad gäller den första frågan kan jag ge en översikt av den svenska arvsrätten och hur denna kan sättas ur kraft genom ett testamente.

Hur ser arvsrätten ut i Sverige?

Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje. 

Man utgår alltså från den svenska arvsrätten vid avsaknad av ett giltigt testamente. Detta innebär dock att någon som väljer att testamentera sin egendom (testator) har en möjlighet att sätta arvsrätten ur kraft för den egendomen. Testatorn har typiskt sett omfattande möjligheter att fördela sin kvarlåtenskap såsom denne önskar, vilket inkluderar att tillsätta dödsbodelägare i testamentet. 

Får testatorn utnämna fler än en dödsbodelägare i testamente?

Personer som har arvsrätt enligt den svenska arvsordningen kan vara dödsbodelägare enligt 18 kap. 1 § ÄB st. 1. Däremot kan testatorn, precis som du skriver, utnämna dödsbodelägare i testamente och detta är inte begränsat till antalet, se 18 kap. 1 § ÄB och 11 kap. 10 § st. 2.

Vad ska ni göra för att ogiltigförklara (klandra) testamentet?

Förutsatt att upprättandet av testamentet uppfyller alla formkrav (enligt 10 kap. 1 § st. 1 ÄB):

1. Testamentet ska upprättas skriftligt

2. Testatorn ska underteckna testamentet och detta ska bevittnas av två personer 

3. Dessa vittnen ska även skriva under handlingen 

4. Vittnena ska förstå att handlingen som upprättats är ett testamente

… samt ska vittnena var över 15 år gamla och dessa får inte heller stå med som testamentstagare i testamentet (10 kap. 4 § st. 1 ÄB). 

Om något av dessa krav brister, finns möjligheten att föra och få en klandertalan beviljad, vilket kan leda till att testamentet ändras alternativt upphävs. Förutsatt att rådgivarens bedömning angående vittneskravet stämmer, föreligger en klandergrund. Klandertalan måste väckas av (1) en arvinge (2) inom sex månader från det att testamentet har delgivits hen, se 14 kap. 5 § ÄB. Denna tidsfrist började löpa så snabbt arvingen tog emot en bestyrkt kopia av testamentet (14 kap. 4 § ÄB). Om klandertalan inte har väckts inom föreskriven tid (sex månader) så kommer testamentet gälla, oavsett om en klandergrund föreligger. 

Sammanfattningsvis

Om arvingen är inom tidsramen samt att det finns goda skäl att anta att en klandergrund föreligger, bör arvingen skicka in en stämningsansökan till behörig tingsrätt om denna önskar ändringar i testamentet. Om testamentet ogiltigförklaras av domstolen, kommer kvarlåtenskapen i stället fördelas i enlighet med ärvdabalkens regler. Tänk särskilt på att tidsfristen är relativt kort (sex månader från det att testamentet delgivits arvingen) och om tiden har passerat, så kan inte längre en klandertalan föras.

Om ni känner att en process är aktuell, kan ni kontakta Lawlines praktiserande jurister för rådgivning på denna länk

Återkom gärna om du har ytterligare frågor kring rättsläget!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”