Hur kan jag klandra en bodelning?

2018-12-06 i Bodelning
FRÅGA
Jag skiljde mig för 2 år sedan. Min make fick ta huset (det var en väldigt konstig värdering och allt var inte inräknat)och jag krävde inget. Däremot så så skulle vi dela bohaget, värdet på flera bilar en motorcykel och en moped.Tilläggas kan att jag har haft eget boende innan vi träffades och han ägde inget alls. Jag har fått börja om helt och det jag fått i pengar är ca 10 000 kr.Vi har varit ett par i 26 år varav 14 som gifta. Han vägrar prata med mig och svarar ejVad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga anger du inte om en bodelningsförättare utförde bodelningen eller om ni på egen hand kom överens om hur bodelningen skulle gå till och upprättade ett bodelningsavtal som undertecknades av er båda (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Av denna anledning kommer jag att redogöra för vad det finns för möjligheter att klandra bodelningen i respektive fall.

Bodelningsförrättare

Om man vill klandra en bodelning som utförts av en bodelningsförrättare ska detta göras inom fyra veckor från det att man tog del av beslutet om bodelningen enligt 17 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken. Utifrån vad du beskriver i din fråga utgår jag ifrån att det har gått ca två år sedan bodelningen gjordes, vilket innebär att du som utgångspunkt har förlorat din rätt att klandra beslutet. Jag vill dock understryka att det finns en möjlighet att ansöka om resning av bodelningen enligt 58 kap. 1 § rättegångsbalken, eftersom det rör sig om en lagakraftvunnen dom. Om resning beviljas finns det möjlighet att klandra den utförda bodelningen. Resning beviljas bland annat om nya bevis har framkommit som sannolikt skulle leda till en annan utgång. Utöver detta krävs det att sökanden ska göra sannolikt att denne inte hade kunnat åberopa dessa omständigheter under bodelningen, eller att denne haft giltig ursäkt att inte göra det. Kraven för att en resningsansökan ska beviljas är högt ställda och därför är min rekommendation att ta hjälp av en jurist till att upprätta en sådan.

Bodelningsavtal

I det fall ni på egen hand kom överens om hur bodelningen skulle gå till och upprättade ett bodelningsavtal så kan detta som huvudregel inte angripas. Utgångspunkten i svensk rätt är nämligen att avtal ska hållas, vilket innebär att ett ingånget avtal som huvudregel inte kan ångras. Trots att det i äktenskapsbalken finns regler om äktenskap och äktenskapsskillnad, finns det däri inga regler som föreskriver en möjlighet för parterna att klandra ett upprättat bodelningsavtal. Enligt Högsta Domstolens praxis är emellertid reglerna i avtalslagen tillämpliga på ett sådant avtal (NJA 1982 s. 230). Bodelningsavtalet kan därmed bland annat jämkas enligt 36 § avtalslagen om det anses vara oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Om du anser att tillgångarna fördelats mellan er på ett ojämnt sätt kan du alltså hävda att bodelningsavtalet är oskäligt med hänsyn till bland annat avtalets innehåll.

Det ska understrykas att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och generellt sätt ställs det höga krav på den som åberopar denna bestämmelse i en rättegång. Detta innebär alltså att det kan vara svårt att nå framgång vid en stämning i domstolen.

Vad du bör göra nu

Beroende på hur bodelningen gick till finns det olika tillvägagångssätt för att kunna ändra denna. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en jurist för att undersöka vilka möjligheter du har i detta specifika fall för att angripa bodelningen i efterhand. Jag rekommenderar även att ringa till vår kostnadsfria telefonrådgivning för att få ytterligare information och råd.

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2190)
2019-05-25 Ingår bostad utomlands i bodelningen?
2019-05-25 muntlig bodelning
2019-05-25 bodelning mellan makar
2019-05-24 Vem har rätt att få bostaden efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (69288)