Hur kan grundlagsfästa rättigheter begränsas?

FRÅGA
Hej Ställde en fråga om Polisens befogenheter vid alkoholtest när man kör bil. https://lawline.se/answers/polisens-befogenheter-vid-alkoholtest-nar-man-kor-bilMen jag känner inte att jag fick svar på frågan. Man hänvisar till Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov, vi rutinkontroll av förare utan misstanke. Men i grundlagen är svenska medborgare och andra som vistas i Sverige är skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen.) Om man inte är misstänkt för ett brott. Går inte grundlagen före av dessa två lagar, när dom står i konflikt mot varandra? Om inte alkoholutandningsprov skulle räknas som kroppsliga ingrepp, då blir nästa steg garanterat ett kroppsliga ingrepp, blodprov. Och även där en åtgärd som görs utan någon egentlig misstanke om brott.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagarnas turordning

Som du är inne på finns en bestämd turordning för hur svenska lagar och regler ska tillämpas gentemot varandra. Detta kallas för normhierarki. Högst upp finns EU-rätten (i mål 6/64 Costa mot ENEL klargjorde EU-domstolen att unionsrätten har företräde mot nationell rätt) samt den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (2 kap. 19 § regeringsformen). Efter det kommer grundlagarna, vanlig lag, förordningar och sist föreskrifter. Huvudregeln är alltså mycket riktigt att grundlag har företräde mot vanlig lag.

Skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp

Var och en har skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp av det allmänna (2 kap. 6 § regeringsformen). Detta är en grundlagsfäst rättighet och det är då lätt att tänka att den gäller före vanlig lag. Fortsätter man att läsa i regeringsformen kommer det dock lite undantag. Skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp av det allmänna är inte en absolut rättighet utan får begränsas genom lag (2 kap. 20 § regeringsformen). Vissa krav ställs upp för att en sådan begränsning ska tillåtas: begränsningens ändamål måste vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle, begränsningen ska vara nödvändig för att uppnå ändamålet och begränsningen får inte utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen (2 kap. 21 § regeringsformen).

Sammanfattning

Skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp av det allmänna är en grundlagsskyddad rättighet men den är inte absolut, vilket betyder att den kan begränsas genom lag. Alkoholutandningsprov i trafiken är en sådan lagreglerad begränsning, ett undantag till huvudregeln. Lagstiftaren har gjort en bedömning och ansett att alkoholutandningsprov är nödvändig för att säkerställa trafiksäkerhet, förebygga olyckor och att det är en inskränkning som kan godtas i ett demokratiskt samhälle.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?