FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen26/01/2019

Hur häver jag konsumentavtal med fiberföretag ?

Om ett fiberföretag ensidigt förlänger ett avtal om installation men inte levererar någon fiber vad gäller då för konsumenten?

Skäl för förlängning anges som " vi kommeratt gräva till våren", sommaren", "hösten" och "vi har nu haft kontakt med kommunen", "transportstyrelsen" mm Anger inte heller att det utlöpta avtalet förlängs, DVS GÖR DET INTE MÖJLIGT FÖR KONSUMENTEN ATT INVÄNDA MOT JUST DETTA.

Vid visat missnöje med dröjsmålet meddelar företaget att en annulleringavgift på 6900 kr ska betalas om konsumenten vill frånträda avtalet. Mer än 1,5 år efter den ursprungliga avtals tidens utgång!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Mellan dig (konsument) och fiberföretaget gäller till stor del en avtalsfrihet; det ni avtalat om är det som gäller. Avtalsfriheten inskränks dock av bland annat konsumenttjänstlagen (KTjL). Konsumenttjänstlagen är tvingande till förmån för konsumenten, innebärande att avtalsvillkor som i jämförelse mot lagen är till nackdel för konsumenten, är utan verkan (3 § KTjL). Det betyder till exempel att ett avtal om att fiberföretaget inte kan bli skadeståndsskyldigt, är utan verkan (jfr 31 § KTjL).

Det som blir avgörande i ditt fall är vad som avtalats mellan dig och fiberföretaget och om eventuella avtalsvillkor strider mot konsumenttjänstlagen. Även om ett avtalsvillkor är förenligt med tvingande lagstiftning, kan det däremot vara oskäligt. Jag kommer i min framställning att utgå från de riktlinjer Konsumentverket utfärdat, "Vägledning Fiber - Vissa konsumentaspekter på erbjudanden om fiberanslutning till villa". Även om dokumentet endast är en vägledning och rådgivande, torde det sätta en bra måttstock för vad som är godtagbara avtalsvillkor. Det kan vara så att villkoren i avtalet mellan dig och fiberleverantören avviker från vad som rekommenderas från Konsumentverket. Det behöver inte innebära att villkoren är oskäliga och ska jämkas eller lämnas därhän. I slutändan är det en bedömning som får göras i det enskilda fallet.

För att ett avtal ska ingås krävs att parterna avger samstämmiga viljeförklaringar. Uttrycket innebär att parterna ska veta att de ingår ett avtal och vara överens om vad avtalet innehåller. Samstämmiga viljeförklaringar är grundläggande rent generellt i svensk avtalsrätt och inte bara i ett fall som ditt. När ett avtal ingås med en konsument är det än viktigare att näringsidkaren lämnar information till konsumenten om avtalets innehåll samt vilka rättigheter och skyldigheter det för med sig.

När du ingick avtalet med fiberföretaget bör det ha informerat dig om när anslutningen ska levereras. Rekommendationen är att datumet för leveransen ska anges om det är möjligt, men om leveransdatum inte kan anges kan tiden vara ungefärlig. Leveranstidpunkten bör infalla som mest 24 månader från avtalets ingående. Som konsument är du skyldig att fullgöra dina åtaganden enligt villkoren för det ingångna avtalet. Ditt åtagande gäller under leveranstiden, vilket är fram till leveranstidpunkten. Har ingen leveranstidpunkt angetts bör du vara skyldig att fullgöra dina åtaganden som längst 24 månader från avtalets ingående. Om företaget inte levererar fiberanslutningen inom den avtalade tiden, är det i dröjsmål. Vid dröjsmål får du hålla inne betalning och kräva leverans av tjänsten. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att häva avtalet utan några förpliktelser (dvs. utan skyldighet att betala någon avbeställningsavgift). I det skedet kan företaget bli skadeståndsskyldigt mot dig för den ekonomiska skada du lider. Ersättningen får beräknas i det enskilda fallet och kan handla om exempelvis den kostnad det drabbar dig om du efter att avtalet hävts vill få tjänsten utförd av ett annat företag och då måste betala ett högre pris.

Som konsument har du enligt konsumenttjänstlagen även rätt att avbeställa en tjänst innan den har slutförts. Rätten till avbeställning gäller även om du är bunden av ett avtal och är således en inskränkning i avtalsrätten till din fördel. Motsvarande lagstadgade avbeställningsrätt finns exempelvis inte mellan näringsidkare. Om du är bunden av ett avtal och fiberföretaget inte är i dröjsmål genom att leveranstidpunkten överskridits, har företaget rätt till ersättning för redan utfört arbete. I det utförda arbetet räknas utöver själva tjänsten även projekterings-, planerings- och annat förberedelsearbete. Även om huvudregeln är att konsumenten vid en sådan avbeställning ska betala de faktiska kostnaderna, får det avtalas om en avbeställningsavgift. I ditt fall verkar det som att ni avtalat om en avbeställningsavgift om 6.990kr. För att ett avtalsvillkor om en avbeställningsavgift ska vara giltigt krävs att beloppet är skäligt. Exakt vilket belopp som är skäligt får vid en tvist avgöras i det enskilda fallet av domstol. Det är därför svårt att säga huruvida ett belopp om 6.990 kr är oskäligt eller ej. Som exempel kan nämnas att i en prövning av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) uttalade nämnden att en avbeställningsavgift om 75 procent av totalbeloppet inte var skälig (ARN 2017-10830).

Sammanfattning och råd

Mellan dig och fiberföretaget gäller en avtalsfrihet, i den mån den inte inskränks av tvingande lagstiftningen. I ditt fall är konsumenttjänstlagen en lag som inskränker avtalsfriheten, till förmån för dig. Konsumenttjänstlagen ger dig t.ex. rätt att avbeställa en tjänst, även om du är bunden av ett avtal. Däremot blir du som utgångspunkt skyldig att betala de faktiska kostnaderna leverantören haft, alternativt en avbeställningsgift om sådan är avtalad och avgiften är skälig.

Din fråga var i grund och botten om den ena parten ensidigt får förlänga avtalet. Det korta svaret på frågan är nej, det krävs samstämmiga viljeförklaringar för ingående av ett avtal. Däremot är avgörande vad ni avtalat om. Om fiberleverantören lovat dig att din anslutning ska vara klart ett visst datum då är vederbörande i dröjsmål. Om leverantören är i dröjsmål och dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva utan skyldighet att erlägga någon avbeställningsavgift. Du kan också ha rätt till ekonomiskt skadestånd för kostnader det åsamkar dig (t.ex. genom att du behöver anlita ett annat företag som är dyrare). För att företaget ska vara i dröjsmål krävs det att du blivit utlovad anslutning vid en viss tidpunkt. En målsättning om att fiberanslutningen ska vara klar vid ett visst datum är exempelvis inte detsamma som att du blivit utlovad att den ska vara klar det datumet (jfr ARN 2017-04566). Inte heller en utfästelse om att ett fibernät ska börja byggas ett visst datum innebär att alla fiberanslutningar ska vara klara för leverans det datumet (jfr ARN 2016-11083). Om ditt avtal inte uttryckligen stadgar att fiberanslutningen skulle vara klar ett visst datum torde du heller ej ha möjlighet att avbryta avtalet utan avbeställningsavgift, om det inte gått 24 månader från avtalets ingående. Tidsgränsen om 24 månader är inte lagstadgad men är den gräns som rekommenderas av Konsumentverket och ofta förekommer i standardavtal från fiberleverantörer.

Min rekommendation är att du tittar igenom ditt avtal med fiberföretaget för att avgöra om du blivit utlovad anslutning ett visst datum. Om du inte blivit det rekommenderar jag dig att kontrollera hur lång tid det gått från avtalets tecknande. Om du passerat 24 månader finns det en möjlighet att häva avtalet utan avbeställningsavgift. Om du inte kommer överens med fiberföretaget har du som konsument möjlighet att begära att ARN prövar tvisten. Hur du gör en anmälan till ARN går att läsa på nämndens hemsida. Det bör nämnas i sammanhanget att ARN:s beslut inte är tvingande för företaget utan endast en rekommendation om hur det bör handla. Däremot brukar seriösa företag följa ARN:s rekommendationer.

Jag kommer att ringa dig för en uppföljning av svaret på måndag (den 28 januari) kl 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte skulle fungera är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se dessförinnan.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?