Hur hanterar man studieskulder vid en bodelning?

2018-01-24 i Bodelning
FRÅGA
Är i en separation i skrivandets stund. Studerade och blev klar våren 2014. Mitt CSN lån gick till att täcka våra kostader under 3 års tid. Ska jag enhälligt ta mitt lån? Känns väldigt fel då CSN pengarna inte bara var för min skull utan hela familjens. Har 230 tkr kvar att betala... Jag tänker att lånet ska delas oss emellan.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur en bodelning ska genomföras regleras i Äktenskapsbalken (nedan förkortad ÄktB). I 1 kap 3 § ÄktB framgår det att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder.

Huvudregeln är att vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods fördelas och skulderna täckas för att sedan göra en likadelning mellan makarna av det som finns kvar efter skuldtäckning, 11 kap 2-3 §§ ÄtkB. Tanken är att man ska få skuldtäckning innan en hälftendelning görs och att makarna i slutändan ska få ut lika mycket ur bodelningen. Det kan då innebära att om en make har för lite egendom så kan den andra maken behöva ge denne egendom för att makarna i slutändan ska ha lika mycket från bodelningen, man brukar kalla säga då att maken ska utge skifteslikvid.

Hur hanterar man studieskulder i en bodelning?

I förarbetena till lagen har man uttalat sig kring hanteringen av studieskulder vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad. Anledningen till att man ser särskilt på studieskulder är att det är en speciell sorts skuld där tanken är att det är en typ av investering i framtida förmögenhet och att det numera uppgår till höga belopp. Hur man hanterar studieskulder beror på hur de har använts under äktenskapet.

I 12 kap ÄktB regleras under vilka omständigheter man kan jämka en bodelning. Den maken som har mest giftorättsgods kan i vissa fall behålla mer av sitt giftorättsgods än vad som skulle bli resultatet vid en hälftendelning. Var uppmärksam på att det är bara den som har mest giftorättsgods som kan påkalla regeln. I 12 kap 1 § ÄktB stadgats den sk. Skevdelningsregeln som tar upp tre faktorer som har betydelse vid en bedömning om jämkning kan ske. Det handlar om äktenskapets längd, de ekonomiska förhållandena samt omständigheterna i övrigt.

Under omständigheter i övrigt har man i förarbetena ansett att höga studieskulder skulle kunna vara en sådan omständighet. Det ska i princip vara tal om så stora skulder att hela makens giftorättsgods kan komma att avräknas mot skulderna. Det skulle då bli märkligt om den andra maken måste avstå hälften av sitt giftorättsgods för att betala den andres studieskuld.

Hur gör man om båda makarna har levt på studielånet?

Om man däremot har använt lånet för att betala båda makarnas levnadskostnader så har lånet inte uppkommit främst för att investera i en framtida förmögenhet utan då har båda makarna levt på lånet, i så fall kan en jämkning av en bodelning inte bli aktuellt.

Du skriver att ni båda har levt på studielånet, det skulle tala för att en hälftendelning, dvs du ska få skuldtäckning för ditt lån vid en bodelning. Som jag uppfattar det som har ni varit gifta i flera år vilket också skulle tala för din fördel – det vill säga att en jämkning inte skulle vara aktuellt. Det jag har redogjort hittills är hur man generellt hanterar en situation med stora studieskulder, som jag tidigare har nämnt ska det göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

Om du är behov av hjälp med bodelningen kan du vända dig till vår Juristbyrå för att få mer information, http://www.lawline.se/boka

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lovisa Sidén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?