Hur gör man för att kunna sitta i orubbat bo vid separation/dödsfall när ens partner äger huset sedan tidigare?

Hej! Min kille och jag haft varsitt hus en tid. Nu har jag sålt mitt och folkbokfört mig i killens hus, som han står som ägare för. Han vill fortsätta att vara sambo men jag vill vid separation/dödsfall ha del av huset och kunna sitta i orubblig bo. Hur gör vi i ? Mycket tacksam för svar,

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga

När det gäller dödsfall så kan din kille kan skriva ett testamente där det antingen framgår att du ärver huset med full äganderätt eller att du ärver huset med fri förfoganderätt och att efter bådas död så ska huset gå till hans arvingar. Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit.

Om det är så att han har barn sedan tidigare så ska det i testamentet stå att du antingen ärver huset med full äganderätt eller med fri förfoganderätt med undantag för barnens laglott. Det har att göra med att enligt lag så får man inte testamentera bort sina bröstarvingars, det vill säga sina barns laglott. Andra arvingar som till exempel syskon och föräldrar går att göra arvlösa genom testamente. Med laglott menas hälften av andelen av arvet som enligt lag tillkommer bröstarvingen (se 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Om ett testamente kränker bröstarvingarnas laglott kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att utfå laglotten inom sex månader från att de har delgivits testamentet (7 kap. 3 § Ärvdabalken). Då ska ni teckna livförsäkringar på varandra så att du har råd att lösa ut barnen ifall han går bort först.

När det gäller att du vill ha en del av fastigheten vid separation så måste han överlåta en andel av huset till dig för att du ska ha rätt till andelen i och med att det är han som äger huset och har gjort det sen innan ni flyttade ihop.

Enligt 4 kap. 29 § Jordabalken gäller samma formkrav vid en överlåtelse av en fastighet vare sig överlåtelsen sker genom köp eller gåva. Formkraven anges i 4 kap. 1 § Jordabalken och innebär att överlåtelsen måste ske genom upprättande av en skriftlig handling som undertecknas av båda parter och där eventuell köpeskilling anges och säljaren/givare förklarar att fastigheten överlåts till köparen/mottagaren. Efter en delvis överlåtelse innehas fastigheten med så kallad samäganderätt enligt 4 kap. 8 § Jordabalken. Efter att en överlåtelsehandling upprättats måste köparen/mottagaren ansöka om lagfart inom tre månaders tid, något som följer av 20 kap. 1-2 §§ Jordabalken.

I ditt nu aktuella fall kan vi alltså konstatera att din sambo lämpligen bör överlåta en andel av fastigheten till dig genom köp eller gåva, beroende på hur ni ser på era inbördes ekonomiska förhållanden. Jag har svårt att uttala mig om vilken lösning som vore lämpligast i ert fall utifrån den begränsade information jag har tillgång till, särskilt eftersom detta i huvudsak bör avgöras utifrån er inbördes relation och er rättsuppfattning. Ska en gåva genomföras måste dock en verklig gåvoavsikt finnas, det vill säga att ingen ersättning får utges från dig till din sambo som kompensation för fastighetsandelen. Det kan även vara värt att notera att ett köp får andra skattemässiga konsekvenser än en gåva eftersom ägaren, din sambo, vid ett köp antagligen gör en kapitalvinst vid försäljning till marknadspris och då blir skattskyldig därefter. En gåva aktualiserar ingen sådan beskattning, men ger förstås inte heller upphov till någon inkomst för ägaren och innebär att mottagaren saknar anskaffningsvärde vilket i sin tur innebär att vederbörande inte kan göra avdrag för anskaffningsvärdet vid en framtida försäljning

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar

Alejandra VasquezRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”