Hur gör man för att inte behöva lösa ut särkullbarn?

hej

vi är ett gift par (jag 72 min man 82). vi har 1 gemensamt barn och min man har en son sen ett tidigare äktenskap.

Våra gemensamma tillgånger består idag av en fastighet (marknadsvärde ca 2,8milj)- inga skulder

Vad krävs det för att jag kan sitta kvar i huset vid en evtl. bortgång av min make utan att behöva lösa ut särkullsbarnet vid detta tillfälle.

tacksam för svar vilka evtl. papper eller dyl. ska upprättas.

En annan fråga är hur kan jag skydda ett evtl. arv som jag kan få efter min far i Tyskland (han är 94år) så att det kommer mig tillgodo utan att särkullbarnet blir berättigat till någon andel där.

med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Regler om egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Nedan kommer jag redovisa tre alternativ för att du ska kunna sitta kvar i orubbat bo utan att behöva lösa ut särkullbarnet ur fastigheten. Det enda som kan trygga att du får sitta kvar i orubbat bo är att din make ger sin andel av fastigheten i gåva till dig och att ni upprättar ett äktenskapsförord som säger att fastigheten ska vara din enskilda. Alternativet är att din mans barn väljer att avstå sitt arv till förmån för dig eller att ni upprättar ett testamente där din make testamenterar den till dig. Detta har dock barnen rätt att jämka för att få ut sina laglotter.

Avstå arv till förmån för den efterlevande maken

Enligt 2 kap. 1 § ÄB så är nästa arvingar på grund av skyloskap arvlåtarens arvingar, dessa kallas bröstarvingar. Dessa ska ärva sin förälder när denne dör. Huvudregeln är dock enligt 3 kap. 1 § ÄB att om en arvlåtare är gift så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Denna huvudregel gäller dock inte om arvlåtaren efterlämnar barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, vilket din make kommer göra. För att du ska få ärva din makes hela kvarlåtenskap om han avlider först, krävs att hans barn avstår sitt arv till förmån dig. Ert gemensamma barns arvslott kommer du dock ärva och det barnet får sedan efterarvsrätt från sin far i din kvarlåtenskap när du dör.

Om särkullbarnet väljer att avstå sitt arv till förmån för dig så har barnet vid din död rätt att ta del i din makes bo på samma sätt som ert gemensamma barn enligt 3 kap 9 § ÄB. När du avlider ska barnen till den först avlidne maken ärva en så stor andel i boet som dessa skulle haft rätt till om de tog ut sitt arv direkt enligt 3 kap 2 § ÄB. Det är i normalfallet hälften av egendomen men det kan bero på om ni t ex har äktenskapsförord som reglerar att någon av er har enskild egendom som inte ska ingå i bodelningen med anledning av makes död. I så fall ärver barnen en så stor andel av egendomen som de skulle ärvt om de fick ut sitt arv direkt när den först avlidne maken dog.

Testamente

Ni har alltid möjlighet att skriva ett testamente där ni testamenterar er kvarlåtenskap till den andre maken. Barnen kan dock oavsett detta begära vad som kallas laglottsjämkning enligt 7 kap 3 § ÄB. Det innebär att barnen har rätt att få ut hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten, enligt 7 kap 1 § ÄB, oavsett vad ni skrivit. Det betyder att det ni inte helt kan garantera att den efterlevande av er får sitta orubbat bo även om ni upprättar ett testamente, om barnen begär laglottsjämkning, kommer du som efterlevande ändå inte få göra det.

Om särkullbarnet väljer att avstå från sitt arv till förmån för dig, eller om ni har ett testamente som barnet väljer att inte jämka, så kan du få sitta i orubbat bo. Barnen kommer då ärva sin pappa när du avlider och ert gemensamma barn kommer också ärva dig. Detta är, som sagt, inget ni helt kan uppnå genom att upprätta ett testamente utan är upp till särkullbarnet att själv välja.

Göra huset till enskild egendom

Ett tredje alternativ är att du får din mans andel av fastigheten i gåva och ni sedan genom äktenskapsförord gör fastigheten till din enskilda egendom. Detta skulle innebära att den inte ingår i en bodelning med anledning av att ert äktenskap upplöses när någon av er avlider enligt 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB. Eftersom det enligt 10 kap. 1 § ÄktB endast är ert giftorättsgods som gör det. Då skulle fastigheten inte vara en del av din mans kvarlåtenskap och därför inte ärvas av hans barn när han dör. Detta skulle dock göra att hans arvingar inte heller får efterarvsrätt i fastigheten utan att den endast tillfaller dina arvingar, om du inte väljer att testamentera den på annat sätt. Trots att fastigheten är din enskilda egendom skulle dock din man ärva den av dig om du dog först eftersom huvudregeln är att kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande maken när det inte finns några särkullbarn enligt 3 kap. 1 § ÄB. Hans arvingar skulle dock inte få del av då du utan det är endast dina arvingar skulle få del av den genom efterarv när han dör. Det finns särskilda regler när det gäller gåvor mellan makar, de måste bland annat registreras i enlighet med vad som sägs i 16 kap. ÄktB enligt 8 kap. 1 § ÄktB. På skatteverkets hemsida finns information vad som gäller vid en sådan gåva. Att på detta sätt föra över egendom från din make till dig får dock, som sagt, stora konsekvenser för hans arvingar och deras rätt till arv och det är därför viktigt att ni noga tänker igenom det om ni bestämmer er för att göra det. Om du inte har ett testamente som förändrar det skulle det innebära att ert gemensamma barn ärver fastigheten av dig medan hans särkullbarn inte får ut något av den i arv efter sin pappa.

Vad gäller arvet från din far så är det bästa att ni upprättar ett äktenskapsförord som gör det till din enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB, om du får det under tiden din make fortfarande lever. Skulle du ärva först när din make avlidit kommer hans barn inte få del av det eftersom det då inte kommer ingå i bodelningen mellan er.

Jag rekommenderar er att noga tänka igenom vad ni vill uppnå och fundera på om det är aktuellt att prata med din mans särkullbarn om att eventuellt avstå sitt arv till förmån för dig så att du kan behålla fastigheten och att barnet sedan får efterarvsrätt när du avlider precis som ert gemensamma barn kommer få från sin pappa. Ert gemensamma barn och särkullbarnet skulle då få lika stor andel arv av sin pappa. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt testamente kan ni få det här. Om ni vill upprätta ett äktenskapsförord har vi en tjänst som erbjuder det här.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Hanna RappmannRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”