Hur ger jag någon som inte är min släkting behörighet att fatta beslut för min räkning i framtiden?

2019-07-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Är 77 år och har inga barn. Har en kvinna som står mig mycket nära och är som en dotter och skall ärva mig.Hon vet vad jag vill med begravning etc. Nu undrar jag om jag skulle bli mycket sjuk. Vill att hon skall fatta beslut om att jag t ex inte vill ha någon livsuppehållande behandling. Skall jag skriva en fullmakt eller liknande för att henne beslutanderätt.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är regleras bland annat i ärvdabalken (ÄB), lag om framtidsfullmakter, hälso- och sjukvårdslag (HSL) och patientlagen.

Testamente

Jag vet inte om du redan gjort detta, men för att kvinnan ska få ärva dig måste ett testamente upprättas om hon inte tillhör de släktingar som räknas upp i ärvdabalken. Dessa är barn och barnbarn (2 kap. 1 § ÄB), föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB) samt mor- och farföräldrar, fastrar, mostrar, farbröder och morbröder (2 kap. 3 § ÄB). För att ett testamente ska vara giltigt måste vissa formkrav vara uppfyllda. Dessa är bl.a. att en skriftlig handling måste upprättas som testator sedan skriver under (10 kap. 1 § ÄB). Testamentet måste även bevittnas av två samtidigt närvarande personer (10 kap. 2 § ÄB). Inte vem som helst får vara vittne. Kort sagt kan man säga att arvingarna enligt den legala arvsordningen, den/de som testamentet är till fördel för, personer under 15 år samt en person med en psykisk störning inte får bevittna ett testamente (10 kap. 4 § ÄB).

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt man ger åt en annan fysisk person som ger behörighet för personen att företräda en i framtiden ifall man pga. exempelvis sjukdom eller liknande inte kan ta hand om de angelägenheter fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt kan avse både ekonomiska och personliga angelägenheter (2 § lag om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt får dock inte omfatta det som står i 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslag (2 § andra stycket lag om framtidsfullmakt), den får alltså inte omfatta hälso- och sjukvård (2 kap. 1 § HSL). För att upprätta en framtidsfullmakt måste man vara över 18 år och förmögen att ta hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter) och fullmakten måste vara skriftlig (4 § lag om framtidsfullmakter). Fullmaktsgivaren måste skriva under fullmakten i närvaro av två vittnen (4 § andra stycket lag om framtidsfullmakter). Fullmaktshavaren får inte vara vittne, inte heller de som inte får vara vittne enligt ärvdabalken får vara vittne (4 § tredje stycket lag om framtidsfullmakter). Fullmakten träder i kraft när man inte längre är förmögen att ta hand om de angelägenheter fullmakten omfattar (1 § lag om framtidsfullmakter). På detta sättet kan man upprätta en fullmakt som gäller när man pga. exempelvis sjukdom inte kan ta tillvara sina intressen. Fullmakten kan dock inte omfatta hälso- och sjukvård.

Angående hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård ska bygga på patientens självbestämmande och integritet (5 kap. 1 § HSL). Hälso- och sjukvård får inte ges om inte samtycke från patienten finns (4 kap. 2 § patientlagen). Detta är ramlagstiftning och det finns egentligen ingen lag som konkret specificerar detta mer. Däremot har professionen (läkare, sjuksköterskor etc) riktlinjer att förhålla sig till. I dessa riktlinjer går att utläsa att om patienten inte är beslutsför ska man respektera tidigare önskemål patienten gett uttryck för. Om du till exempel önskar att inte få livsuppehållande vård är det bra att dokumentera detta eller berätta det för folk i din omgivning. I sådana fall kommer sjukvårdspersonalen i framtiden respektera detta. Finns inget dokumenterat ställningstagande förutsätts samtycke till behandling finnas. Sjukvårdspersonalen kan alltid samråda med närstående om man bör fortsätta livsuppehållande åtgärder eller inte (för att ta reda på vad personen ifråga hade velat), men det framhålls tydligt att en närstående aldrig ensam kan fatta beslut om att livsuppehållande åtgärder ska upphöra eller inte. Det slutgiltiga beslutet ligger alltid på sjukvårdspersonalen. Jag bifogar en länk till riktlinjerna här.

Sammanfattning

Om kvinnan ska ärva dig måste ett testamente upprättas. För att testamentet ska bli giltigt måste vissa formkrav vara uppfyllda. Angående ekonomiska och personliga angelägenheter kan en framtidsfullmakt upprättas, denna omfattar dock inte hälso- och sjukvård. Har du speciella önskemål vad gäller hälso- och sjukvård bör dokument där du uttrycker din vilja upprättas så att sjukvårdspersonalen i framtiden kan utröna din vilja i det fall du inte skulle vara beslutsför.

Telefontid

Du har valt till 30 minuters telefonrådgivning och jag kommer därför ringa dig torsdagen den 1 augusti kl. 09.00. Jag kommer ringa från dolt nummer. Om tiden inte passar dig vänligen hör av dig till mig på linn.lindelof@lawline.se.

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3496)
2020-08-10 Överlåta samägd fastighet till frun
2020-08-06 Tvist om gravsättning
2020-08-05 Kriterier för dold samäganderätt
2020-07-31 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (82688)