Hur fungerar upphovsrätt?

2020-08-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej vad är det som gäller? Om upphovsrätt..Om jag som konstnär målar av en copyright skyddad porslins Muminmugg ..En fri tolkning ,. En egen fri tolkning. VAD får jag göra med min originalmålning..Får jag ta kopior av den å sälja? UTAN att lansera den med namnet muminmugg??Kan jag fråga mumindalen om lov??Hjälp mej Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga undrar du vad som gäller om man målat av ett upphovsrättsligt skyddat verk, och vad upphovsrätten innebär för verket man skapat. Svaret på dina frågor finner du i upphovsrättslagen. För att kunna svara på din fråga kommer jag först förklara vad upphovsrätt innebär, och sedan redogöra för hur man bedömer om ett upphovsrättsligt intrång har skett. Det är många faktorer som spelar in, så jag ska försöka göra det så tydligt och koncist som möjligt.

Vad innebär upphovsrätt?

Upphovsrätten fungerar på det sättet att verk skyddas direkt när de skapas, utan att man behöver söka något skydd. De verk som skyddas av upphovsrätten är konstnärliga eller litterära verk, som är ett personligt uttryck för upphovsmannens egen intellektuella skapelse. En mugg med ett visst konstnärligt tryck på, kan skyddas då genom att vara antingen bildkonst eller om muggen också ska skyddas, brukskonst, alltså ett konstverk som har en funktion mer än bara som konstverk (1 kap. 1§ 5+6p. upphovsrättslagen).

För att ett verk ska vara upphovsrättsligt skyddat krävs det alltså originalitet, att verket är ett uttryck för ens egen intellektuella skapelse. Det måste ha en viss grad av självständighet och originalitet för att anses vara ett eget intellektuellt skapande. Ju mer originellt verket är, ju mer olikt måste alltså andra verk vara för att inte inkräkta på det första verkets upphovsrätt. Men två verk, som är väldigt lika, kan ändå vara skyddade av upphovsrätt, om det finns en möjlighet att båda verken är skapade oberoende av varandra. Brukskonst kan också ibland få en begränsad upphovsrätt, då funktionen av verket i vissa fall begränsar möjligheten till utformningen av konsten, exempelvis en stol som kräver en viss uppbyggnad för att fungera som en stol.

Kravet för upphovsrättsligt skydd är alltså att verket är ett konstnärligt eller litterärt verk, som är ett uttryck för skaparens eget intellekt och personlighet. Då uppnår verket så kallad verkshöjd och skyddas av upphovsrätten.

Den som då får upphovsrätt har ensamrätt att förfoga över verket, att själv framställa exemplar av det och att tillgängliggöra det till allmänheten (1 kap. 2§ upphovsrättslagen). Det innebär att man har ensamrätt att framställa exemplar, all forma av kopiering, direkt eller indirekt. Ensamrätten kan dock efterges, med tillstånd från skaparen. Ett verk får dock inte ändras så att upphovsmannens konstnärliga anseende eller egenart kränks (1 kap. 3§ upphovsrättslagen). Det innebär att man inte får måla av en upphovsrättsligt skyddad mumin-mugg med exempelvis nazistflagga eller liknande som kränker originalet. Men har någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk som är fristående från originalet, är upphovsrätten till det nya verket självständigt i förhållande till originalverket. Man får även lov att skapa parodi, satir eller travesti utav redan existerande, skyddade verk, och då anses det nya verket vara självständigt (1 kap. 4§ andra stycket upphovsrättslagen, sam se även NJA 2005 s. 905). Det får dock aldrig, oberoende av nyss nämnde, kränka den ursprungliga upphovsmannens konstnärliga anseende (som nämndes ovan enligt 1 kap. 3§ upphovsrättslagen). Olika rättsfall har definierat vad parodi, satir och travesti skulle innebära, och bland annat säger man att det kan påminna om originalverket, men att syftet med verket skiljer sig i att det är humoristiskt, förlöjligande eller liknande, men ändå skilja sig från originalet.

Om ett verk är alldeles för likt originalverket, kan man dock söka tillstånd hos upphovsmannen att få framställa exemplar och liknande. Får man inte tillstånd finns det ändå en del inskränkningar i ensamrätten så fort den framställts till allmänheten. Bland annat får du lov att måla en mumin-mugg om det är för privat bruk (2 kap. 12§ upphovsrättslagen). Det får alltså inte ske i kommersiellt syfte om den är för lik originalet.

Skyddstiden för upphovsrättsligt skyddade verk är 70 år efter att upphovsrättsinnehavaren har dött (4 kap. 43§ upphovsrättslagen). Det innebär att om det gått 70 år sedan upphovsmannen gått bort, är original mumin-muggen inte längre skyddat av upphovsrätt, och den får då efterbildas fritt.

Har verk 1 upphovsrättsligt skydd?

Så först måste man undersöka om den mugg som du vill avbilda, är skyddad enligt upphovsrätten enligt ovan kriterier. Detta är tämligen sannolikt om jag förstår dig rätt.

Har verk 2 upphovsrättsligt skydd?

Näst får man undersöka om verk två, alltså den muggen eller mumin-bilden du vill skapa, uppnår verkshöjd som en egen självständig och intellektuell skapelse enligt ovan. Om det är så att det verket du vill skapa uppnår en självständig verkshöjd, då det skiljer sig så pass mycket från originalet, eller om det är en parodi av originalet, så är ditt verk skyddat oberoende av originalet du inspirerats av. Då har du samma ensamrätt som beskriv ovan angående rätten att framställa exemplar och sälja verket.

Men om ditt verk skulle anses för likt originalet, och inte uppnår en egen självständig verkshöjd oberoende av originalet, kan du begå ett upphovsrättsintrång. Detta såvida du inte avser att skapa verket för privat bruk och ha hemma. Man kan annars då bli åtalad för brott om man med uppsåt eller av oaktsamhet gjort upphovsrättsintrång, och få böter eller fängelse högst två år (7 kap. 53§ upphovsrättslagen). Man kan även få vissas civilrättsliga sanktioner, så som att man får ett förbud vid vite att använda eller producera produkten man skapat (7 kap. 53 b§ upphovsrättslagen).

Oberoende dubbelskapande?

Den sista möjligheten att undkomma sanktioner, är om ditt verk anses ha skapats oberoende av originalet, alltså om det kan fastställas att du inte visste om originalets existens och att du själv skapat ditt verk ur egen fantasi. Detta är dock uteslutet när det gäller stora, kända verk, och i ditt fall även då du avser att måla av originalet.

Sammanfattningsvis

Det är väldigt svårt för mig att säga om verket du avser att skapa, är tillräckligt originellt för att anses vara en egen skapelse och inte inkräkta på verket du vill måla av, speciellt då jag inte vet hur vare sig originalet eller ditt verk ser ut. Dock har man viss rätt att måla av upphovsskyddade verk, om det är i privat bruk. Då får du alltså inte sälja eller sprida verket till allmänheten på något sätt. Det finns också ett visst utrymme om ditt verk avser en parodi, travesti eller satir av originalet. Har skyddet för originalet löpt ut enligt ovan, står det dig fritt att måla av det. Generellt skulle jag säga att om syftet är att måla av någon annans skyddade verk, och sälja sitt eget verk, måste man vara väldigt noga och försiktig och se till så att det nya verket verkligen kan anses originellt. Det kan vara riskabelt när det kommer till ett välkänt varumärke som mumin-muggar.

I övrigt krävs det alltså att ditt verk är tillräckligt olikt originalet för att inte inkräkta få upphovsrätten, och för att få egen upphovsrätt. Vad "tillräckligt olikt" innebär är tyvärr omöjligt för mig att säga, då det bedöms från fall till fall och beror på vilka verk det avser. Vissa verk har väldigt litet skydd, medan andra har större. Då upphovsrätten inte registreras någonstans, utan uppstår direkt vid skapandet, sätts inte heller upphovsrätten på prov förrän det sker ett potentiellt intrång i någon annans upphovsrätt som då kontakter kopiatören eller väcker talan vid domstol. Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett bättre svar, men du kan läsa mer om upphovsrätten på patent och registreringsverkets hemsida. Om du behöver vidare rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta våra jursiter. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (967)
2021-04-20 Är det olagligt att köpa piratkopierade skor för eget bruk?
2021-04-17 Kan man sälja dockor med SHL-loggor på?
2021-04-15 Sjunga låt vid demonstration - upphovsrättsintrång?
2021-04-13 Vad är skillnaden mellan marknadsföringsrätt och immaterialrätt?

Alla besvarade frågor (91357)