Hur fungerar reglerna om kvalifikationstid vid permission från fängelse?

2021-02-05 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad Kvalifikationstiden för permission är om man är placerad på öppen anstalt och man dömts till 18 månader?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur lång tid av ett straff som måste ha avtjänats för att det ska bli aktuellt med permission för en intagen på en kriminalvårdsanstalt. Regler om permission finns i fängelselagen. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Permission

Med permission avses att den intagne får vistas utanför fängelset under en viss tid som ett led i att försöka underlätta dennes återanpassning i samhället. Det kan till exempel handla om att den intagne tillfälligt får lämna fängelset för att träffa sin familj.

Permission kan som huvudregel beviljas först när den intagne har avtjänat minst en fjärdedel av strafftiden, förutsatt att det har gått åtminstone två månader och att det inte föreligger en påtaglig risk för att den intagne kommer att begå brott, rymma eller på annat sätt missköta sig under permissionstiden (10 kap. 1 § fängelselagen). Permissionen kan således nekas trots att kvalifikationstiden är uppnådd. Kvalifikationstiden kan därtill förlängas om den intagne missköter sig under verkställigheten av straffet.

Det finns därutöver en möjlighet för den intagne att beviljas så kallad särskild permission i det fall det föreligger särskilt ömmande skäl (10 kap. 2 § fängelselagen). Med särskilt ömmande skäl avses exempelvis att den intagne ska besöka en anhörig som är allvarligt sjuk, närvara vid en anhörigs begravning eller vid en viktig angelägenhet som rör den intagnes barn.

Sammanfattning

Detta innebär att en intagen som avtjänar en dom på 18 månader borde kunna beviljas permission då denne har avtjänat en fjärdedel av sitt straff. Huruvida permission faktiskt kommer att beviljas kommer dock att bero på den riskbedömning som föregår beslutet.

Observera att det är kriminalvården som fattar beslut om permission (13 kap. 1 § fängelselagen). Kriminalvården har tagit fram föreskrifter och allmänna råd (FARK Fängelse) för verkställighet av fängelselagen. I dessa kan man därför få viss vägledning i hur Kriminalvården bedömer frågor om, bland annat, permission (se sidan 35 och framåt). Därtill finns det informativa guider om permission på Kriminalvårdens hemsida. Där kan du få mer ingående information i detta ämne.

Observera också att det på grund av rådande omständigheter kan finnas vissa begränsningar i möjligheten att genomföra permissioner som vanligt. Mer information om detta hittar du här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1616)
2021-12-05 När preskriberas brott?
2021-12-03 Vad kan hända med en arbetstagare som stjäl pengar från arbetsplatsen?
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder

Alla besvarade frågor (97662)