FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/11/2017

Hur fungerar en framtidsfullmakt och vilka andra alternativ finns?

Kan man sätta make/maka som fullmaktsmottagare när man upprättar en Framtidsfullmakt? Upphör den att gälla efter dödsfall? Räcker inte den vanliga fullmakten i banken för bankärenden? Utses tex God Man även om maka/make är kapabel att sköta det som inte den "sjuke"kan? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan en make/maka sättas som fullmaktshavare vid upprättande av en framtidsfullmakt?
Reglerna om framtidsfullmakter hittar du i lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Det finns inga hinder i lagen för att make eller maka sätts som fullmaktshavare (fullmaktsmottagare). Däremot finns vissa formkrav för att fullmakten ska vara giltig. Det ska framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vad fullmakten omfattar samt vilka övriga villkor som gäller (). Fullmakten ska också vara skriftlig samt bevittnad av två vittnen. Observera att fullmaktshavaren inte får vara vittne ()

Upphör en framtidsfullmakt att gälla efter dödsfall?
En framtidsfullmakt upphör som huvudregel inte att gälla efter fullmaktsgivarens (den som ställer ut fullmaktens) död. Fullmakten fortsätter alltså att gälla även efter dödsfallet så länge inte särskilda omständigheter visar på annat. Tanken är bland annat att fullmakten ska kunna göra det möjligt att fullfölja pågående affärer (28§ lag (2017:310) om framtidsfullmakter resp. 21§ Avtalslagen).

Vanlig fullmakt enligt Avtalslagen (AvtL) jämfört med framtidsfullmakt
Skillnaden mellan fullmakterna är i korta drag att en vanlig fullmakt förlorar sin verkan när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina angelägenheter (sköta bankärenden, ingå avtal etc.) t.ex. på grund av sjukdom. Fullmaktshavaren har rätt att göra det som fullmaktsgivaren har. När fullmaktsgivaren då förlorar möjligheten att sköta sina angelägenheter, gör även fullmaktshavaren det.

En framtidsfullmakt tar sikte på motsatt situation och får verkan först när fullmaktsgivaren inte längre själv kan ha hand om det fullmakten avser. Framtidsfullmakten ger alltså fullmaktshavaren möjlighet att handla för fullmaktsgivarens räkning i exempelvis bankärenden, trots att denne förlorat sin egen förmåga att göra det.

Finns både en vanlig fullmakt och en framtidsfullmakt med samma omfattning spelar det mindre roll när framtidsfullmakten faktiskt träder i kraft eftersom fullmaktshavaren har möjlighet att handla för fullmaktsgivarens räkning oavsett.

Anhörigs möjlighet att rättshandla för den "sjuke"
I och med lagändringar som trädde i kraft i år har make/maka och andra anhöriga genom Föräldrabalkens 17 kap givits möjlighet att företräda den som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte längre kan sköta sina ekonomiska angelägenheter. Som anhörig finns då en rätt att handla för den "sjukes" räkning med anknytning till det dagliga livet (17 kap 1§ FB). Behörigheten gäller i tur och ordning för:

1. Make eller sambo,
2. Barn
3. Barnbarn
4. Förälder
5. Syskon
6. Syskonbarn (17 kap 2§ FB)

Denna möjlighet följer direkt av lagen och det krävs med andra ord ingen ansökan eller upprättande av särskild handling.

Utseende av god man
Ett utseende av god man enligt 11 kap 4§ FB grundar sig på principen om minsta ingripande åtgärd. Principen innebär att god man ska utses endast om behoven inte kan tillgodoses på något annat, mindre ingripande sätt. Räcker exempelvis upprättande av en fullmakt eller möjligheten för anhöriga att rättshandla behöver inte god man utses.

Sammanfattningsvis
Det finns inga hinder mot att en make/maka sätts som fullmaktshavare vid upprättande av en framtidsfullmakt. Ha bara i åtanke att vissa formkrav måste vara uppfyllda för att fullmakten ska vara giltig, t.ex. att fullmaktshavaren inte får vara vittne. Framtidsfullmakten gäller som huvudregel även efter fullmaktsgivarens dödsfall. Framtidsfullmakten får verkan först när fullmaktsgivaren inte längre kan ha hand om de frågor fullmakten omfattar p.g.a. exempelvis sjukdom. En vanlig fullmakt gäller å andra sidan fram till dess att fullmaktsgivaren inte längre har möjlighet att sköta sina angelägenheter. Anhöriga (make/maka m.m.) har utan fullmakt eller liknande givits en möjlighet att genomföra vardagliga handlingar för den "sjukes" räkning. God man behöver inte förordnas om behoven kan tillgodoses på annat sätt.

Hoppas att detta var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”