Hur förvissar man sig om att en fastighet hamnar hos sitt barnbarn?

2020-10-01 i Testamente
FRÅGA
Vi är ett par som tillsammans äger en fritidsfastighet.Vi har en dotter som har ett barn – vårt enda barnbarn.Nu ska dottern separera från sin sambo. När vi har gått bort är det ju dottern som ärver oss – men – om hon har gått in i ett äktenskap så måste vi ha skrivit testamente att fastigheten är enskild egendom för att den eventuella maken inte ska kunna göra anspråk på fastigheten. Är det rätt uppfattat?Vi vill förvissa oss om att fastigheten hamnar hos barnbarnet i slutändan. Kan vi "hoppa över" enskild egendom till dottern och skriva testamente till förmån för barnbarnet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Då er fråga berör arvsrätt och testamente så är ärvdabalken, härefter förkortad som ÄB, tillämplig. Även äktenskapsbalken, vilken kommer förkortas som ÄktB, kommer att tillämpas.

Vem ärver er?

Precis som ni skriver är det er dotter i egenskap av bröstarvinge som ärver er, och ert barnbarn som träder i hennes ställe (2 kap. 1 § ÄB). Om er dotter har gift sig har en ev. efterlevande make rätt till all kvarlåtenskap, förutsatt att ert barnbarn avstår sitt arv och istället tar del av efterarvet efter maken (3 kap. 1 och 9 § ÄB). Till detta kommer att makarnas egendom ska fördelas genom bodelning när ett äktenskap upphör (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, vilket är allt som inte är enskild egendom (9 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄktB). Egendom som en make har ärvt och som enligt testamentet ska vara enskild egendom är just enskild egendom och ska därmed inte heller ingå i någon bodelning (7 kap. 2 § första stycket 4 punkten ÄktB). Har ni i ett testamente skrivit att egendomen ska vara hennes enskilda och sedan även skriver att arvet ska gå vidare till hennes dotter kommer den eventuella maken alltså inte kunna göra anspråk på fastigheten.

Ett alternativ till det jag ovan har anfört är att direkt testamentera fastigheten till ert barnbarn och att utse er dotter till särskild förvaltare tills barnbarnet blir myndigt (för det fall det finns en till vårdnadshavare som ni inte vill ska dela förvaltarskapet med henne, (12 kap. 1 § förädrabalken)). Vad ett testamente ska innehålla och hur det ska upprättas stadgas i 10 kap. ÄB. Önskar ni mer hjälp med det kan jag rekommendera vår avtalstjänst.

Sammanfattning

Det är er dotter som ärver er, och för att säkerställa att ert barnbarn ärver fastigheten utan inblandning av någon eventuell make till er dotter så rekommenderar jag er att antingen testamentera egendomen som enskild till er dotter, med en önskan om att det sedan ska ärvas av ert barnbarn. Ett annat alternativ är att testamentera fastigheten direkt till ert barnbarn och utse er dotter till särskild förvaltare.

Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?