Hur förhåller sig påföljden för ett tidigare brott till påföljden för ett nyupptäckt brott?

2021-06-30 i Påföljder
FRÅGA
Min kompis blev dömd för 4 fall av misshandel samt ett fall av försök till misshandel till skyddstillsyn + 3 månaders fängelse med särskild föreskrift om att han ska genomgå vård som frivården tillsammans med socialtjänsten bestämmer (skulle annars blivit fängelse 1 år) Innan den här domen hade kommit, begick han ett nytt brott och är nu misstänkt för två fall av försök till grov misshandel med kniv, samma tillfälle men mot två personer. Vad kan hans nästa påföljd bli om han blir dömd?Det nya brottet ska väl bedömas tillsammans med de gamla eftersom det begicks innan den första domen kom? Och då borde väl straffet bli mindre eftersom han redan kommer ha avtjänat en del av det? Alla brotten har också varit när han varit påverkad av alkohol, därför blev den första domen att han skulle genomgå behandling för det + skyddstillsyn och fängelse.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vilken påföljd din kompis kan få, och hur denna påföljd kommer förhålla sig till hans tidigare utdömda påföljd. Jag kommer därför i det följande att allmänt förklara påföljdskonkurrens, och därefter försöka koppla till din situation.

Reglerna om påföljder finns i brottsbalken (BrB).

Påföljdskonkurrens

När en person begår flera brott ska enligt huvudregeln om flerfaldig brottslighet en gemensam påföljd dömas ut för alla brott (30 kap. 3 § tredje stycket BrB). Brotten kan både ha inträffat samtidigt eller skilja sig i tid och rum. Däremot måste man göra skillnad på nyupptäckt brottslighet och ny brottslighet.

Ny brottslighet är brott som begåtts efter den tidigare brottsligheten blivit rättskraftigt avgjord, dvs efter gärningspersonen fått påföljd utdömt för sin tidigare brottslighet. Huvudregeln är att den tidigare utdömda påföljden förblir oförändrad, och det nya brottet kommer bedömas självständigt (34 kap. 1 § BrB). Domstolen får också undanröja en tidigare utdömd påföljd och istället döma personen för båda brotten i en gemensam påföljd. Istället för att döma gärningspersonen för olika påföljder för respektive brott, kommer påföljden att avse alla brott gemensamt. Detta fordrar dock att den första domen är lagakraftvunnen, dvs att påföljden har börjat verkställas. I detta fall kommer givetvis den redan avtjänade domen att avräknas i den nya utdömda påföljden.

Nyupptäckt brottslighet avser situationen när någon först dömts för ett brott men innan domen verkställts (eller innan det första brottet upptäcktes) har begått ett annat brott. I detta fall ska man enligt huvudregeln döma ut en ny påföljd för den nyupptäckta brottsligheten (34 kap. 1 § BrB). Undantag från nu nämnda huvudregel är om den nyupptäckta brottslighetens påföljd anses vara utan nämnvärd betydelse för den gemensamma brottsligheten påföljden (34 kap. 1 § andra stycket BrB). "Utan nämndvärd betydelse" ska förstås så att det nyupptäckta brottet inte hade lett till en strängare påföljd än den som redan utdömts. Ingen ny påföljd kommer då att utdömas. Värt att poängtera är att påföljden inte får överstiga vad som hade dömts ut om de båda brotten tillsammans hade fått en gemensam påföljd (34 kap. 2 § BrB).

Vad betyder det här för dig?

En domstols avgörande i påföljdsfrågor är mycket beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Utöver alla omständigheter kring brottets fullbordan, finns det en mängd faktorer som måste beaktas som inte är direkt knutna till själva brottet. Exempelvis är gärningspersonens ålder, livsförhållanden och psykiska mående under brottets fullbordan några exempel på omständigheter som kan ha avgörande betydelse för hur långt straffet blir eller vilken påföljd som ska dömas ut. Ett exempel är att om gärningspersonen är under 18 år gammal, och tidigare dömts för ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning, har domstolen möjlighet att omfatta den nyupptäckta brottsligheten i den tidigare utdömda påföljden (34 kap. 4 § BrB). Av denna anledning blir det svårt för mig att svara konkret på vilken, eller hur lång, påföljden för din kompis blir.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1587)
2021-10-26 När gallras uppgifter om dagsböter ur belastningsregistret?
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT

Alla besvarade frågor (96553)