Hur företräda sjuk make och framföra klagomål på felaktig vård?

2019-10-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Har jag fulla rättigheter med Generelfullmakt i handen från min fd man ,han bor hos mig och jag vårdar honom , jag förhandlar allt i hans ärende . Nu ifrågasätter kommunens biståndshandläggare mina rättigheter och ville ha en förvaltare ,Godman över honom . Han är ej senil ,men rullstolsburen och de på Avlastningsveckan vill höja hans syntetitsk morfin / för att underlätta hans skötsel/ vilket jag stark kritisk emot.och påstår att hans bäddmadrass, ska vare rätt /tidigare har sändt med /han skall ha Magnesium +B12 för natten ,han skall ha mycket mera att drocka / kommer hem uttorkade / han behöver olja +fett för att avföringen skall vara normal . Övrig skötsel som medför smärta som tx " klistret i oridonen som sitter på penisen ,klibbat sej i könshåret " sätter honom fel i rullstolen /halvliggande ,det får ont o ryggen ,svanken den fekatiga madrassen gör att han behöver vändas varje timma , får ont i hela kroppppen , de utför inte de träningsmomenter som vi gör här hemma / hemtjänsten / dessa grunder de anser att han är undermedicinerade De förlöjligar mig på samtliga vårdmöte och ifrågasätter mina rättigheter .Tidigare har de påstådda att jag manipulerar med hans mediciner och ger Alternativ medicin.Generellfullmakten skrevs 2005 sedan han blev anmälld boende här .Finns inget som hindrar i oss att gifta oss och ta äktenskaosförård / han har gamla skulder pga eget verksamhet /men när vi skrev den Juridiskamallen Generellfullmakten ,fick vi rådet ,att låta bli.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att din fd man bor hos dig under perioder och vårdas på ett hem under avlastningsveckor.

Då din fråga handlar om din fd mans rätt till vård blir socialtjänstlagen (Sol) tillämplig. Eftersom du inte nämner något om att han vårdas med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer jag utgå ifrån att han inte gör det utan att han istället vårdas med stöd av Sol. Skulle det vara så att han faktiskt vårdas med stöd av LSS kan svaret på din fråga bli lite annorlunda. Om han inte vårdas enligt LSS kan det vara så att han har rätt till vård enligt den lagen, se 1 § 3 p. LSS.

Har du rätt att företräda din fd man?

Generalfullmakter regleras i avtalslagens (AvtL) 2 kap. En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt. Detta innebär att med en generalfullmakt får man företa alla rättshandlingar som den som utfärdat fullmakten får göra. Viktigt att komma ihåg är att den som fått fullmakten bara kan företa de rättshandlingar som den som utfärdat fullmakten kan, vilket innebär att om den som utfärdat fullmakten inte kan sköta sina egna angelägenheter på grund av exempelvis sjukdom kan inte heller den som har generalfullmakten göra det.

Eftersom du har en generalfullmakt för din man har du rätt att företräda honom, förutsatt att din man fortfarande är tillräckligt frisk för att själva kunna företa rättshandlingar. Så länge han fortfarande är tillräckligt frisk för att själv kunna säga vad han vill så har du alltså rätt att företräda honom.

Det finns en annan form av fullmakt som ger ett starkare skydd för dig att företräda din fd man, en så kallad framtidsfullmakt. Framtidsfullmakten regleras i lag om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som gör att den som har fullmakten kan rättshandla för den som utfärdat fullmakten ifall hen på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om sina egna angelägenheter, se 1 § . För en framtidsfullmakt finns det ett antal formkrav. Den som utfärdar fullmakten måste vara över 18 år, fullmakten måste vara skriftlig och två vittnen måste närvara och skriva under, se 3-4 §§. I framtidsfullmakten ska det framgå vem som ska få fullmakten och vilka slags rättshandlingar eller angelägenheter den omfattar, se 5 §.

Om du och din fd man vill att du ska kunna företräda honom även om han blir ännu sjukare bör ni även teckna en framtidsfullmakt. I sådana fall kommer du ha rätten att företräda honom även om han blir så sjuk att han inte kan företa rättshandlingar själv.

Gifta er?

Utifrån din fråga förstår jag inte riktigt om ni vill gifta er eller inte, men om ni vill det så kan ni göra det. Ni behöver dock inte gifta er för att du ska kunna företräda din man utan det räcker att du har en fullmakt som ger dig rätt till det. Varför ni fick rådet att inte gifta er 2005 kan jag inte svara på.

Förvaltare/god man?

Om din fd man ska få en god man så måste han samtycka till det, se 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB). Om din fd man inte vill ha en god man kan han alltså inte få det.

Om kommunen menar att din man ska få en förvaltare krävs det att han är försvagad på grund av sjukdom och är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom, se 11 kap. 7 § FB. "Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp.", se 11 kap. 7 § FB. Eftersom du hjälper din fd man genom en fullmakt bör detta innebära att rätten inte kan påtvinga din man en förvaltare. Skulle det vara så att de menar att din fd man ändå behöver en förvaltare har du själv möjlighet att bli hans förvaltare, se FB 11 kap. 12 §.

Vilken rätt till vård har han?

Jag förstår det som att din man får hemtjänst och avlastningsveckor på kommunens boende. Detta görs i sådana fall med stöd av 4 kap. 1 § Sol. I Sol regleras inte närmare hur vården ska utföras utan detta har istället varje kommun rätt att avgöra. Det är alltså upp till den kommunen ni bor i att lägga upp en plan för hur din fd man ska få hjälp och vård. Däremot måste kommunen göra detta så att din fd man tillförsäkras en skälig levnadsnivå och att hans möjligheter att leva ett självständigt liv styrks, se 4 kap. 1 § Sol.

Jag förstår det som att du och din fd man är missnöjda med hur han behandlas under avlastningsveckorna och att den vård han får är bristfällig. Det finns lite olika möjligheter för er att angripa detta.

I första hand har du rätt att överklaga de beslut som biståndshandläggaren fattar. Det vill säga om handläggaren har fattat beslut du anser är felaktiga kan du överklaga dessa. Information om hur du överklagar står i besluten. Vanligtvis måste du överklaga besluten inom tre veckor.

När det istället handlar om att vården som din fd man får är felaktig och/eller bristfällig bör du i första hand vända dig till personalen och prata med de. Eftersom du säger att de inte lyssnar på dig rekommenderar jag att du tar kontakt med chefen och/eller ledningen på kommunen för vårdfrågor.

Om inte heller detta gör att situationen förbättras kan du anmäla klagomål på vården till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Mina rekommendationer

Först och främst bör din fd man skriva en framtidsfullmakt till dig om ni vill kunna vara säkra på att du ska kunna företräda honom även i framtiden om han skulle bli ännu sjukare.

Gällande den bristfälliga vården som din fd man får bör du i första hand höra av dig till biståndshandläggaren och framföra dina klagomål. Om handläggaren fattar eller har fattat beslut som ni inte håller med om har ni rätt att överklaga de inom 3 veckor. Om inte biståndshandläggaren lyssnar på dina klagomål eller tar till sig av de bör du vända dig till chefen och/eller ledningen för vårdfrågor hos er kommun och framföra era klagomål till de. Ifall situationen fortfarande inte förbättras bör du även höra av dig till IVO med dina klagomål.

Om du skulle behöva hjälp att överklaga beslut eller hjälp med att framföra era klagomål till kommunen kan Lawlines juristbyrå hjäpa er med detta. I sådana fall är det bara att höra av sig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag omgående med en offert. Likaså om du skulle ha ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig där.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp för er!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (543)
2020-07-06 Vad kan man göra om man har fått avslag på ansökan om försörjningsstöd?
2020-07-03 Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan

Alla besvarade frågor (81795)