Hur fördelas arvet efter min farbror när den efterlevande maken avlidit?

2021-04-26 i Efterarv
FRÅGA
Jag hade en farbror, K, som avled 2011. Han var hela livet gift med B. Nu har B gått bort. B ärvde K när han dog. De hade inga barn. K hade en bror, min pappa. Jag är ensam barn till honom. B hade 4 syskon, ingen i livet. Det finns 6 syskonbarn på Bs sida och sedan jag som syskonbarn till K. Hur ska arvet efter att B nu avlidit fördelas mellan oss. Det finns inget testamente. Ett av Bs syskonbarn "har hand om det praktiska" efteråt. Vill bara veta vad som gäller, om jag tolkat det rätt, har jag rätt till 50% och B syskonbarn delar på 50%?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat om någon av makarna avlider. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag gjorts för att skulder ska täckas läggs samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Det som blir kvar i bodelningen, efter avdrag för skulder och likadelning, utgör kvarlåtenskapen och är det som kan fördelas mellan arvingarna. I samband med att din farbror avled gjordes det således en bodelning för att fastställa hans kvarlåtenskap.

Utgångspunkten när den som är gift avlider är att efterlevande make ärver. Gemensamma barn har därefter rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider. Eventuella särkullbarn har däremot rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). I det fall du beskriver saknas det barn. Din farbrors fru ärvde honom således med stöd av reglerna i 3 kap. 1 § ÄB. Lever vid den efterlevande makens död någon i första eller andra arvsklassen till den först avlidna maken har den som utgångspunkt rätt till hälften av den efterlevande makens bo (3 kap. 2 § ÄB). I ditt fall, som enda arvinge, är du ensam arvsberättigad (och du ingår i andra arvsklassen genom s.k. istadarätt). Utgångspunkten är därmed att hälften av den efterlevande makens bo kommer att tillfalla dig, hälften fördelas mellan de sex syskonbarnen på den efterlevande makens sida. Du har därmed tolkat det rätt. Avslutningsvis ska informeras om att efterarv med hälften av boet endast är en huvudregel; till huvudregeln finns vissa undantag. Om den efterlevande maken genom gåva eller annan jämförlig handling orsakat väsentlig minskning av egendomen ska du som efterarvinge ersättas (jfr 3 kap. 3 § ÄB). Motsatsvis, om boets värde överstiger värdet vid den först avlidnes frånfälle ska denna förkovran tillfalla den efterlevande makens arvingar. Förkovran kan vara aktuell om den efterlevande maken mottagit arv, gåva eller testamente eller om det kan antas att boets förkovran härrör från förvärvsarbete (3 kap. 4 § ÄB).

Sammanfattningsvis är utgångspunkten att hälften av den efterlevande makens bo ska tillfalla dig, hälften fördelas mellan den efterlevande makens arvingar.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?