Hur fattas beslut om försäljning av fast egendom i samfällighetsföreningar?

2020-02-27 i Föreningar
FRÅGA
Ta en samfällighetsförening som förvaltas genom en styrelse och föreningen skattar självständigt för sitt resultat. I föreningen ingår samfällda vägar, skog etc men även några avstyckade bostadsarrendetomter. På senare år har föreningen fått förfrågan från arrendatorer om att få köpa sin arrenderade tom.Stämman beslutar ju om försäljning ska ske eller inte men frågan är;- om styrelsen förordar att inte sälja, kan stämman ändå besluta om försäljning?- om försäljning då ska ske, kan stämman besluta om vad som ska göras med pengarna, t ex utdelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör samfälligheter och frågor om dessa regleras i Lag om förvaltning av samfälligheter (samfällighetslagen).

Vem beslutar om försäljning av bostadsarrendetomterna?

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och enligt 47 § samfällighetslagen är det under föreningsstämman som medlemmarna har rätt att delta i förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Enligt 51 § samfällighetslagen är det stämman som beslutar om överlåtelse av fast egendom och för att beslut ska fattas krävs det minst två tredjedelar av de angivna rösterna om inget annat är föreskrivet i stadgarna.

Sammanfattningsvis är det stämman som beslutar om försäljning av bostadsarrendetomterna och eftersom stämman är högsta beslutande organ har de rätt att fatta beslut om detta även om styrelsen motsätter sig beslutet. Däremot så måste minst två tredjedelar av medlemmarna som är med på stämman vara överens om att bostadsarrendetomterna ska säljas för att beslut ska kunna fattas.

Vem beslutar vad som ska göras med pengarna från försäljningen?

En samfällighetsförening är en juridisk person vilket innebär att föreningen kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter (17 § samfällighetslagen). Föreningen har även äganderätten till de avstyckade bostadsarrendetomterna enligt 5 § samfällighetslagen. Detta innebär att pengarna från försäljningen tillkommer föreningen.

Intäkten från försäljningen kommer alltså läggas till föreningens resultat och beslut om utdelning till medlemmarna fattas av årsstämman. Det är också stämman som antar en budget/ekonomisk plan för året. Styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter i överensstämmelse med stadgarna och stämmobeslut (35 § samfällighetslagen). Detta innebär att om stämman beslutar hur pengarna ska användas är styrelsen bundna av beslutet så länge det inte är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose (18 § samfällighetslagen).

Sammanfattning och handlingsplan:

Det är stämman som är högsta beslutande organ i en samfällighetsförening och uppgiften att besluta om försäljning av fast egendom tillkommer stämman. Hur pengarna från försäljningen ska fördelas och om det ska ske en utdelning till medlemmarna är också ytterst upp till stämman att besluta om. Styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter men måste alltid följa stadgarna samt beslut som har fattats av stämman.

Om du inte vill att försäljningen ska ske rekommenderar jag att du förbereder dig inför stämman och lägger fram argument varför försäljningen inte ska ske. För att försäljningen ska kunna genomföras måste nämligen två tredjedelar rösta för detta, så om du lyckas övertala mer än en tredjedel att försäljningen inte borde ske så kommer stämman inte kunna fatta beslut om försäljning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll