Hur får man testamentera och tolka testamente?

Hej

Tolkning av ett befintligt testamente.

Namn person nr adress……….., förordnar härmed såsom min yttersta vilja och testamenterar följande:

Den del av behållningen i min och min framlidne makes bo, varöver jag förfogar i testamente, skall

fördelas enligt nedan.

Min son1 namn, skall erhålla sin laglott.

Övriga kvarlåtenskap efter mig skall lika fördelas mellan mina bröstarvingar dotter namn och min son2 namn. I avliden testamentstagares ställe träder deras bröstarvingar.

All egendom mina bröstarvingar erhåller i arv efter mig samt all avkastning därav skall utgöra deras enskilda egendom i äktenskapet och får ej heller ingå i bodelning enligt bestämmelserna i sambolagen.

Egendomen eller vad som trätt i stället för denna skall inte omfattas av rådighetsinskränkningar och inte heller kunna bli föremål för övertaganderätt enligt äktenskapsbalken eller sambolagen.

Malmö 2005

Undertecknat

Bevittnat

Min tolkning av detta testamente

Arvslotten = 1/3 och laglotten = 1/6.

Så son1 erhåller sin laglott 1/6 och dotter erhåller 2,5/6 och son2 erhåller 2,5/6

ex. om det finns tillgångar på 1.000.000:- i dödsboet så erhåller son1 166.000:- , son2 416.000:-

och dotter 416.000:-

Övriga kvarlåtenskap (lösöre?) fördelas mellan son2 och dotter.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen som huvudsakligen reglerar din fråga är ärvdabalken. Först kommer jag förklara vad som krävs för att testamente till sin form är giltigt, sedan min tolkning av din skrivelse, och slutligen ett par omständigheter som påverkar testatorns rätt att testamentera på det sättet som din skrivelse är formulerad.

Testamentets giltighet

Först och främst förutsätts att testamentet uppfyller formkraven för ett testamente, vilket är skriftligen och underteckningen ska bevittnas av två vittnen som utgångspunkt (10 kap. 1§ ärvdabalken). Vittnena ska bevittna undertecknandet, själv underteckna testamentet och känna till att det man undertecknar är just ett testamente. Vidare får vittnena inte vara vem som helst, det ska vara någon som är minst femton år, och får inte vara testatorns make, sambo eller vara släkt på något sätt så man har arvsrätt efter testatorn (10 kap. 4§ ärvdabalken). Jag vet inte tillräckligt om omständigheterna för detta testamente för att säga att alla krav är uppfyllda, men av vad jag kan läsa finns det inget som antyder att testamentet skulle vara ogiltigt.

Tolka testamentet

Huvudregeln vid testamentestolkning är att man ska tolka det så att det överensstämmer med vad man kan anta är testatorns yttersta vilja (11 kap. 1§ ärvdabalken). Som jag tolkar dina uppgifter, har testatorn tre barn, och jag tolkar precis som du skriver, att son 1 ska få sin laglott vilket utgör hälften av sin arvslott (7 kap. 1§ ärvdabalken), vilket innebär att son 1 ska få 1/6 av kvarlåtenskapen. Resterande kvarlåtenskap tolkar jag vidare ska fördelas lika mellan son 2 och dotter 1, precis så som du skriver. Jag tolkar skriften som att denna fördelning gäller all egendom som finns i kvarlåtenskapen, alltså det totala värdet av alla tillgångar så som pengar på banken, lösöre och liknande.

Om detta är allt som står i testamentet, så ges inget uttryck för hur egendomen egentligen ska fördelas, utan endast hur värdet av den ska fördelas. Vem som får vad, exempelvis möbler, bilar, huset, tillgångar på banken och liknande, regleras inte, och inte heller så bestämt i lagen, utan det är något som arvingarna får komma överens om sinsemellan.

Är testamentets innehåll giltigt?

Slutligen vill jag lyfta ett par omständigheter som påverkar huruvida testamentets innehåll är giltigt, alltså om testatorn får lov att testamentera på det sättet.

För det första, har testatorn ingen skyldighet att beakta sina bröstarvingars laglott i ett testamente, men bröstarvingar har alltid rätt att jämka testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3§ ärvdabalken). Historien förtäljer inte om testatorn har fler bröstarvingar än dessa tre. Om det är så att testatorn har fler bröstarvingar, så gäller fördelningen enligt testamentet, så länge ytterligare bröstarvingar inte begär jämkning av testamentet. Begärs jämkning har de rätt till sin laglott också, vilket då påverkar värdet som de andra testamentstagarna får. Om testatorn dock inte har fler bröstarvingar, så kränks ingen laglott genom testamentets innehåll så som det är skrivet ovan. Testatorn får göra skillnad på sina barn, men det minsta ett barn har rätt till är laglotten, som beaktas i testamentet.

För det andra, kan vissa omständigheter ändras om det är så att något av barnen är ett särkullbarn till testatorn, alltså om något av testamentstagarna inte är testatorn och dennes framlidne makes gemensamma barn. Anledningen till detta, är att gemensamma barn har arvsrätt först efter det att båda sina föräldrar gått bort (3 kap. 1§ ärvdabalken). Gemensamma barn har alltså först efterarvsrätt efter sin första avlidna förälder, till dennes del av den sistes kvarlåtenskap, och denna del ska först urskiljas och delas ut innan testatorns egna barn kan få ut sin del. Detta är som sagt bara ett problem, om barnen inte är testatorn och den framlidna makens gemensamma barn. Om samtliga barn ovan är det, så är det inte heller ett problem med testamentets innehåll i praktiken, då allt ändå ska gå till barnen.

För det tredje vill jag också lyfta omständigheten, i det fall den framlidne maken inte hade några barn, alltså att barnen ovan endast är testatorns, så förutsätts att den första avlidna har testamenterat all sin egendom till den sist avlidne, för att den siste avlidne ska få lov att testamentera bort även den första avlidnes kvarlåtenskap. Detta aktualiserar två situationer; (1) om den första avlidna inte hade några barn, men syskon eller föräldrar, så har de efterarvsrätt efter den första avlidna, när sedan den sist avlidna går bort. Denna rätt försvinner dock om den förste avlidne har testamenterat till sin efterlevande make. För det andra (2) aktualiseras en situation, om den första avlidna maken i sitt testamente uttryckligen föreskrivit en efterarvsrätt, alltså skrivit att dennes kvarlåtenskap först ska gå till sin efterlevande make, och när denne också gått bort, ska den förta avlidnas andel gå till X, ex. välgörenhet, kusiner, granne eller liknande. Om den första avlidna inte skrivit något om detta, utan endast skrivit att all egendom ska gå till sin efterlevande make, så är inte detta heller ett problem, då får testatorn i ovan fråga testamentera bort även dennes avlidne makas andel.

Sammanfattning och råd

Av de uppgifter du lämnat, kan jag inte se att det ska vara något formellt fel, men som sagt ställs det vissa krav på vittnena och underskrifter för giltighet. Vidare, tolkar jag testamentet precis som du angivit angående fördelningen, att son 1 ska få 1/6 och son 2 och dotter 1 får 2,5/6 vardera, av all kvarlåtenskap. Det är sedan upp till testamentstagarna att kommer överens vem som får vad, om man säljer allt och delar på pengarna eller liknande. Jag kan inte uttolka att någon ska få någon specifik egendom. Slutligen har jag lyft några omständigheter som påverkar huruvida testatorn får testamentera på det sättet som gjorts. Slutsatsen av detta är att om testatorn endast har dessa tre barn, att dessa tre barn dessutom är den framlidne makens också, och att den framlidne maken i eget testamente förordnat att all dennes egendom skulle gå med full äganderätt till sin efterlevande maka (testatorn i frågan); så kan jag inte heller se att innehållet strider mot gällande rätt. Men folk som vill klaga på testamentet måste göra det, annars gäller testamentet som det står.

Arvsrätten är inte alltid enkel, och som du märker finns det många omständigheter som inverkar på arvsrätten. Mitt råd är, om mitt svar inte givit tillräcklig vägledning, att anlita en jurist som tittar på det faktiska testamentet, för att bedöma dess helhet och giltighet, och som kan se till alla omständigheter i er situation för att göra en mer exakt bedömning. Om dödsbodelägare inte kan komma överens, kan de anlita en boutrednings- och skiftesman via tingsrätten, som kan hjälpa till att skifta boet. I annat fall, kan jag rekommendera vår juristbyrå som kan hjälpa till med testamentestolkning och beakta alla omständigheter relevanta för bedömningen! Om du önskar komma i kontakt med vår juristbyrå, är du välkommen att återkomma till mig så kan jag sätta dig i kontakt med dem. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Jag hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning