FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/07/2018

Hur får jag ensam vårdnad?

Hej! Det är såhär att min sons pappa och jag har gemensam vårdnad men pappan missbrukar och detta gör att jag inte låter min son träffa sin pappa pga. att han jämt är påverkad. Hur ska jag gå tillväga för att få ett slut på detta? Vem ska jag kontakta och vad är den bästa lösningen på en situation som denna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmande om vårdnad

Utgångspunkten är att föräldrarna ska gemensam vårdnad över barnen. Om du vill ändra det ska du lämna in ansökan om ensam vårdnad till tingsrätten i din kommun. Tingsrätten kan sedan besluta om vårdnaden försatt ska vara gemensam eller enskild. (6 kap. 5 § föräldrabalken.)

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden. Rätten ska tilldela den andra föräldern vårdnaden ensam. (6 kap. 7 § föräldrabalken.)

Det ovan stämmer bra in på vad du har berättat om barnets pappa så dina möjligheter att får ensam vårdnad om barnet är goda.

Barnets bästa

Beslut i frågor som dessa tas alltid utifrån vad som är barnets bästa. Barnets bästa är en av den viktigaste pelarna i FN:s barnkonvention som Sverige skrivit under och finns även infört i svensk lagstiftning i 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Det är rätten som avgör dessa frågor och bedömer vad som är barnets bästa.

Umgänge

Barnet här rätt till en kontakt med båda sina föräldrar. Om inte gemensam vårdnad är ett allternativ kan umgängesrätt vara det.Båda föräldrarna har har ett ansvar för att umgänget så långt som möjligt tillgodoses. Även umgänge kan bestämmas utav domstol. (6 kap. 15 § föräldrabalken.)

Sammanfattning

Det bästa i din situationen är att du ansöker om ensam vårdnad om din son för att pappan inte är i ett sådant skick att han kan utföra sin del av er gemensamma vårdnad. För att ta reda på mer om hur en ansökan om ensam vårdnad görs kan du vända dig till tingsrätten, familjerätten eller socialtjänsten i din kommun.

Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen

Greta ApelmanRådgivare