Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?

Som fotbollstränare hamnade jag i diskussion med en domare under match vilket ledde till att han i efterhand anmälde mig för olämpligt uppträdande. Vi fick båda två ge vår version av händelsen till Stockholms Fotbollsförbund. Två veckor senare får jag ett brev där jag delges beslutet att jag ska betala böter på 500 kr till Stockholms Fotbollsförbund. Det står inget om hur beslutet togs eller på vilka grunder jag ansågs skyldig.

I beslutet stöder man sig på Riksidrottsförbundets stadgar där det står att de får utfärda böter.

Min fråga är om det här ens är tillåtet? Vad ger Stockholms Fotbollsförbund rätt att bötfälla ledare i en fotbollsförening? Vad har jag skrivit på som medger det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som ger Stockholms Fotbollsförbund rätten att utfärda böter till dig. Detta är i gränslandet till en juridisk fråga, men jag ska försöka klargöra det rättsliga förutsättningarna för detta.

Idrotts särart

Idrottsverksamhet är en ganska särpräglad verksamhet. Som utgångspunkt prövas inte idrottsrelaterade frågor i allmän domstol, och skyddas inte heller av allmän rättsordning på samma sätt som många andra förhållanden gör. Det är ett eget institut vid sidan av den statliga rättsapparaten, men vissa företeelser kan såklart övergå till att prövas av domstolen när civila rättigheter kan komma att behöva prövas. Då finns det en lagstadgad rätt till domstolsprövning, och det finns ofta klausuler som hänvisar sådana tvister till skiljedomstol, som i stort anses likställda med allmän domstol. Men handlingar som kan innefatta brottsliga gärningar ska ju prövas av allmän domstol enligt de regler som gäller med stöd av lag. Dock är idrottsverksamheters disciplinåtgärder och bestraffningar speciella.

Idrottsföreningar är en juridiskt erkänd associationsform

För att allmänheten ska underkastas allmänna lagar och statliga bestraffningsinstitut räcker det att vi har någon anknytning till Sverige som utgångspunkt, exempelvis begår en överträdelse här. När det kommer till andra arenor, så som sporten, så förutsätts som utgångspunkt att du har godkänt att underkastas dessa regler och villkor, för att de ska gälla mot dig. Dessa förutsättningar får sin legitimitet genom exempelvis ett medlemskap i en förening. Inom idrottsverksamhet är det Riksidrottsförbundet som är den överhängande, generella föreningen som sätter de yttersta ramarna för anslutande idrottsverksamhet. Under denna förening finns det Specialförbund för varje idrottstyp, alltså Svenska Fotbollsförbundet för fotboll. Detta förbund har i sin tur olika regionala distrikt som ansvarar för sina respektive regioner, så som Stockholms fotbollsförbund. Föreningar får sin legitimitet utifrån att de utgör en juridiskt erkänd associationsform om de har stadgar och styrelse, så blir föreningen en juridisk person som kan ha sig skyldigheter och rättigheter. Det finns i svensk lag inga specifika regler kring vad som ska ingå i stadgarna för ideella föreningar, men det finns allmänna associationsrättsliga principer som styr, men i grunden baseras det på avtalsfriheten. Du har rätt att ingå dessa avtal, eller avstå från att ingå dem.

Var ifrån får Stockholms Fotbollsförbund rätt att utfärda böter till dig?

Eftersom det inte finns några regler som reglerar dessa föreningsformer, så har dessa föreningar istället stadgar där det framgår vilka regler som gäller i olika sammanhang. Ser man till Riksidrottsförbundets stadgar, som går att hitta på internet, framgår av bland annat 2 kap. 2§ att Riksidrottsförbundet är en (ideell) förening som består av flera specialidrottsförbund (Svenska fotbollsförbundet), som i sin tur består av distriktsförbund så som Stockholms fotbollsförbund, som vidare innefattar lokala ideella föreningar (den förening du är tränare i). Det framgår vidare av samma paragraf att en förening genom medlemskap i Stockholms fotbollsförbund, och i sin tur Svenska fotbollsförbundet – ansluts till Riksidrottsförbundet. Lite enkelt innebär detta alltså att genom att du skrivit på kontrakt, eller har ett medlemskap i en lokal fotbollsförening, medger du också att du underkastas Riksidrottsförbundets regler. Detta borde framgå av medlemskapets villkor, men finner också legitimitet genom denna ovan regel jag hänvisat till i Riksidrottsförbundets stadgar. Av 8 kap. 1§ 3p. framgår att en förening på detta sätt förbundit sig att följa Riksidrottsförbundets och Svenska fotbollsförbundets stadgar, tävlingsregler och beslut som fattats av överordnat idrottsorgan. Sist i den paragrafen framgår att om föreningen är medlem i Svenska fotbollsförbundet, blir de per automatik medlemmar i specialidrottsförbundet (i ditt fall Stockholms fotbollsförbund). Slutligen framgår det av 8 kap. 7§ att du som medlem i en lokal förening ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan och följa Svenska fotbollsförbundets och Riksidrottsförbundets stadgar, tävlingsregler och beslut.

Riksidrottsförbundet har i kapitel 14 i sina stadgar regler om bestraffningsärenden, som är bindande för Svenska fotbollsförbundet, och alla föreningar och medlemmar däri (14 kap. 1§ stadgarna). Dessa täcker dessutom även ledare, tränare och liknande som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare och organisationer, även utan att man är medlem i en förening. I 2§ räknas upp en rad förseelser som kan föranleda bestraffning, se bland annat punkterna 7, 8 och 14. Ur dessa regler kan härledas en rad idrottsspecifika förseelser, som regleras genom Spelregler för fotboll, som utfärdats av Svenska fotbollsförbundet. Vidare framgår av Riksidrottsförbundets stadgar i 14 kap. 3 och 5§ att dessa förseelser kan leda till böter. Av 12§ framgår olika handläggningsregler, exempelvis din rätt att yttra dig i ärendet, och av 16§ framgår att beslutet ska innefatta uppgifter om förseelsens art och påföljd, och vilka bestämmelser som tillämpats. Slutligen framgår av 19§ rätten att överklaga beslutet, och tvister som uppstår ska avgöras enligt stadgarna, och i annat fall av skiljenämnd, alltså inte av allmän domstol (2 kap. 8§).

Liknande regler om föreningars skyldighet att följa regler finns specificerade i Svenska fotbollsförbundets stadgar. Bland annat framgår av 1 kap. 10§ att föreningar som är medlemmar i Stockholms fotbollsförbund är anslutna till Svenska Fotbollsförbundet. Även Stockholms fotbollsförbund ska följa Svenska fotbollsförbundets regler (7 kap. 46 §). Slutligen kan sägas också att den anmälande parten har ansvar att bevisa förseelsen, och att detta ska ställas utom rimligt tvivel (7 kap. 55§). Beslut om böter prövas av Disciplinnämnden, men det kan krävas prövningstillstånd (7 kap. 53§).

Stadgarna är alltså ramverket som styr föreningarnas befogenheter och villkor, och om ett beslut skulle fattas i strid mot stadgarna, så följer det av allmänna rättsprinciper att du har rätt att klaga på det beslutet. Stadgarna får inte heller bryta mot god föreningssed.

Sammanfattning och råd

Sammantaget baseras befogenheten att utfärda böter i idrottssammanhang, på att du antingen deltar i ett idrottsevenemang, eller genom ditt medlemskap i en förening. Föreningen har enligt ovan beskrivning åtagit sig att följa Svenska Fotbollsförbundets, och i förlängningen Riksidrottsförbundets stadgar och regler, vari det står skrivet att böter får utfärdas som bestraffning i vissa hänseenden. Jag kan tyvärr inte ta ställning till om dina böter utfärdats i enlighet med dessa stadgar, då jag inte vet vad ärendet gäller och det ligger utanför min expertis. Jag kan inte heller säga med säkerhet om just du omfattas av dessa regler, men du lär göra det om du är tränare för en förening som är ansluten till Svenska Fotbollsförbundet. Detta är alla konventionella föreningar som man tänker på, de som spelar seriespel, är med i arrangerade cupper, tävlingar och liknande. I grunden kan alltså legitimiteten av böterna härledas till att du i grund och botten godkänt dessa genom ditt medlemskap i en förening, och i vissa fall också utan medlemskap genom ditt biträdande vid ett idrottsarrangemang. Det borde framgå av föreningens medlemsvillkor. Det är alltså ett avtalsförhållande som ligger till grund för denna situation, och idrottsföreningar är en associationsform som är juridiskt erkända i Sverige. Detta innebär också som utgångspunkt att man sällan kan pröva tvister i allmän domstol, utan de får prövas enligt stadgarna, och vissa fall även genom skiljeförfarande. Endast väldigt speciella omständigheter kan föranleda allmän domstols prövning. Men så som jag tolkar stadgarna, bör du kunna överklaga beslutet om du är missnöjd med det. Det framgår kanske till och med av själva beslutet, och hur du ska göra detta! Du bör även kunna kontakta Stockholms Fotbollsförbund med frågor om överklagande och liknande.

Jag hoppas att du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”