Hur blir arvet fördelat när det finns testamente?

2020-10-27 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min pappa undrar vad som sker om han går bort och har skrivit ett testamente. Han är gift och har 7 barn. Är det testamentet som gäller som han har skrivit eller får hans fru alla hans tillgångar och hur blir det om han har skulder. Hur blir allt fördelat? Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Min tolkning av din fråga

Det framgår inte vad testamentet innehåller eller vem er pappa har valt att testamentera till. Det framgår inte heller om dessa sju barn är din pappas och hans frus gemensamma barn eller inte. För att kunna ge ett specifikt svar på din fråga hade denna information varit nödvändig då dina frågor är lite beroende av detta. Jag tänker därför att jag delar upp dina frågor och ger vägledning inom de olika områdena. Svaret kommer vara lite omfattande och om du bara vill ha ett kort och övergripande svar kan du finna det under rubriken "Sammanfattning".

Vem har arvsrätt?

Huvudregeln är att om er pappa går bort före hans fru så kommer hans tillgångar att gå till henne. Detta gäller dock om ni alla sju barn är så kallade gemensamma bröstarvingar, innebärande att er pappas fru är er mamma. Är dock inte er pappas fru er mamma så är ni särkullbarn. Särkullbarn har arvsrätt före den efterlevande maken (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Det är dock möjligt för särkullbarn att att avstå sin rätt till arvet till förmån för den efterlevande maken, det vill säga er pappas fru (3 kap. 9 § ärvdabalken). Avstår man som särkullbarn sin rätt till arvet till förmån för den efterlevande maken har man rätt att istället få ut sin del av detta vid den efterlevande makens död.

Om man som särkullbarn däremot inte väljer att avstå från sitt arv så har alltså inte den efterlevande maken någon arvsrätt efter arvlåtaren. Det kan dock vara viktigt att notera att det finns en basbeloppsregel. Denna regel innebär att den efterlevande maken har rätt att få ut värde motsvarande fyra gånger prisbasbeloppet efter den andre makens död (3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Prisbasbeloppsregeln går före eventuellt testamente eller särkullbarns rätt att få ut sin arvslott direkt. Detta är en skyddsregel som inte går att testamentera bort.

Ni barn har rätt till lika stor del av arvet. Detta är er arvslott. Då ni är sju barn så utgör er arvslott 1/7 vardera av er pappas kvarlåtenskap, det vill säga den egendom han kommer efterlämna när han går bort (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Som barn har man även alltid rätt till sin laglott. En laglott är den delen av arvet som inte kan testamenteras bort och utgör hälften av arvslotten. Ni barn kommer därför att vara berättigade minst 1/14 var av er pappas totala kvarlåtenskap.

Hur påverkar testamentet?

Er pappa kan genom upprättandet av testamentet ha gjort sin fru arvslös. Det är dock viktigt att ha i åtanke att er pappas testamente inte går före hans frus rätt att få ut fyra gånger prisbasbeloppet som tidigare nämndes (3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Er pappas fru har rätt att få ut detta vid den bodelning som sker om er pappa går bort.

Hur blir det om han har skulder?

Denna fråga är beroende av hur stora hans skulder är i förhållande till hans tillgångar. Vi kan börja med att konstatera att då ena maken dör, så ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken). En bodelning innebär att makarnas egendom delas upp mellan dem. Det finns här två viktiga begrepp att hålla koll på:

Giftorättsgods: All egendom är giftorättsgods i den mån som det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Denna egendom kommer att ingå i en bodelning.

Enskild egendom: För att något ska vara enskild egendom krävs det att den har blivit enskild genom att den uppfyller något av kraven i 7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken. Egendomen kan exempelvis ha blivit enskild genom äktenskapsförord. Enskild egendom kommer inte att ingå i en bodelning.

Om er pappa har enskild egendom så är det framförallt denna egendom som ska täcka er pappas skulder. Skulle inte den enskilda egendomen räcka till för att täcka hans skulder så dras er pappas skulder av från hans giftorättsgods (11 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken). När er pappas skulder är avdragna så kommer hans återstående giftorättsgods slås samman med hans frus giftorättsgods. Därefter sker en likadelning mellan er pappa och hans fru (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Halvan tillhörande er pappa är den som ni barn har möjlighet att ärva.

Skulle det vara så att er pappas tillgångar inte kan täcka hans skulder så kommer dödsboet att ärva dessa. Saknas det tillgångar så kommer ni arvingar inte att ärva något. Detta för att man inom svensk rätt inte kan ärva skulder.

Sammanfattning

Ett kort svar på din fråga är att det är er pappas testamente som gäller. Det finns däremot saker utöver det som påverkar hur arvet kommer att fördelas. Er pappa har rätt att testamentera bort sin frus arvsrätt. Det finns dock en skyddsregel (basbeloppsregeln) som er pappa inte kan inskränka genom ett testamente. Vidare så kan er pappa inte testamentera bort laglotten ni barn har rätt till. Vad gäller skulderna så kommer dessa att dras av från er pappas tillgångar i den mån det är möjligt.

Som jag nämnde i början så är dina frågor lite beroende av diverse omständigheter. Jag hoppas att svaret har varit till hjälp för dig och din pappa. Är det något mer ni undrar är ni alltid välkomna att skicka in en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2835)
2021-05-05 Går det att göra sin efterlevande make arvslös?
2021-05-03 Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?
2021-04-30 Kan äktenskapsförord ändra testamente?
2021-04-30 Orubbat bo som sambo

Alla besvarade frågor (92054)