Hur bevakar jag min rätt till efterarv och kan dödsboet sälja egendom utan arvsberättigades medverkan?

FRÅGA
Jag är särkullsbarn och ensam arvtagare. Min biol. förälder (avliden) testamenterade sina tillgångar till sin sambo, som stod som universell testamentstagare med fri förfoganderätt. Jag godkände testamentet så att sambon skulle kunna bo kvar i deras gemensamma bostad. Min förälder ägde 50% av bostaden vid sin död. Nu har även sambon avlidit. Hens biol. barn har lämat in en bouppteckning och bostadsrätten är ute till försäljning. Jag har inte blivit kallad till sambons bouppteckning. Jag undrar hur jag ska agera för att få ut efterarvet? Jag gissar att laglotten motsvarar 25% av bostadens marknadsvärde, men är inte säker på vad som gäller. Kan dödsboet sälja bostaden utan min medverkan? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Det är ett antal frågor du ställer om dels arvet och dels om själva bouppteckningen. Jag reder ut vad som gäller för dessa delar, varje del för sig. Du skriver också att din biologiska förälders sambo också hade barn, men jag uppfattar det som att de inte hade några gemensamma barn utan att alla nu arvsberättigade är särkullbarn.

Din arvsrätt
Som ende arvtagare efter din biologiska förälder har du, som du är inne på, rätt till laglotten som ett absolut minimum. Därutöver kan du eventuellt också ha rätt till hela din arvslott om inget sagts eller skrivits om efterarvet efter den efterlevande sambon (här " target="_blank">12 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Att arvet efter din biologiska förälder tillföll sambon med fri förfoganderätt innebär också att hen under sin levnad fått använda den egendom som ärvts helt som hen själv velat med ett undantag: att ge, testamentera eller på annat sätt förordna bort egendom som innehas med fri förfoganderätt är förbjudet (här " target="_blank">3 kap. 2 § ÄB).

Huvudregeln vid efterarv är alltså att när arvtagarna till den först avlidne avstår sin andel till förmån för den efterlevande, ska vid den efterlevandes död de tidigare avstående arvingarna ärva hälften av den efterlevande makens bo. En ensam arvinge efter den först avlidne ärver då som utgångspunkt själv hälften av den efterlevandes bo. Om det skulle vara så att bostadsrätten är den enda tillgången som den efterlevande sambon lämnar efter sig som hen ägt gemensamt med din avlidne förälder och det inte finns något ytterligare skrivet om bostadsrätten eller egendomen generellt i endera din biologiska förälders testamente eller på annat håll, så har du alltså rätt till bostadsrättens halva värde. I kombination med vad jag skrev i förra stycket är det alltså också så att den efterlevande sambon inte genom gåva, testamente eller förordnande haft rätt att ändra hur din förälders del i bostadsrätten ska ärvas.

Bouppteckningen
Den som avstått ett arv till förmån för en efterlevande är vid den efterlevandes död berättigad till efterarv (3 kap. 9 § ÄB). Den tidigare arvsavstående är då också delägare i den efterlevandes dödsbo och ska kallas i god tid till bouppteckningsförrättningen (18 kap. 1 § & här " target="_blank">20 kap. 2 § ÄB). Har bouppteckning gjorts utan att den är korrekt, t.ex. om uppgifter om delägare eller arvsberättigade utelämnats, skall en tilläggsbouppteckning göras. Varje delägare har också rätt att kräva att tingsrätten utser en boutredningsman, även om boet redan skiftats (19 kap. 1 § ÄB). Det här innebär alltså att utifrån det du skriver så har dödsboet inte agerat korrekt. Det finns dock ingen automatisk kontroll av den här typen av förfaranden, vilket innebär att det är upp till dig att bevaka dina rättigheter. Det första du bör göra anser jag nog, utan att veta något om din relation till övriga arvtagare, är att du kontaktar sambons barn och påtalar att du också är arvsberättigad och att det behöver göras en tilläggsbouppteckning. Om de vägrar kan du också påtala att de då kan bli skadeståndsskyldiga (18 kap. 6 § ÄB). Får du fortfarande inget gehör får du förstås också vara beredd på att gå vidare genom att ta juridisk strid.

Vill du ha mer information om hur du begär en boutredningsman hos tingsrätten hittar du det här. Du kan också boka tid med någon av våra jurister för ytterligare stöd. Det gör du på http://lawline.se/boka.

Hoppas det var svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?