FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/07/2022

Hur bestäms påföljd vid ringa stöld?

Hej, jag är 26 år och står nu åtalad för ringa stöld på varor till värde av 365 kr då jag gick genom Willys självskanning utan att ha skannat några varor. Jag blev stoppad av en vakt som hade följt efter mig i ett tag i butiken och sedan har vakten tillkallat polisen. När polisen väl kom till platsen så hölls det ett snabbt förhör där jag nämnde att jag inte hade för avsikt att stjäla varorna och att det va en miss, men vakten påstår att det inte stämmer. Jag förnekade brott (ringa stöld) då och har nu kallats in till en domstolsförhandling som kommer att hållas om ett par månader. Värt att nämna att jag var påverkad av morfin när detta hände men jag var för rädd att nämna det för polisen för att det inte ska bli narkotikabrott också. Jag minns inte vad jag uppgav att jag hade för inkomst under förhöret och om jag har sagt mitt riktiga inkomst eller bara CSN delen då jag är student. Min fråga är, om jag nu blir fälld för brottet, vad kan det finnas för straff som kan dömas ut vid sådana förhållanden? Om det blir dagsböter, vilka faktorer spelar roll i botens storlek? Är det endast inkomst eller även förmögenhet som värdepapper som jag äger hos bankerna? Jag är inte dömd för något brott sedan tidigare. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § brottsbalken (Brb). Där framgår att den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst 2 år. I 8 kap. 2 § BrB anges att om stölden anses som ringa dömes i stället till böter eller fängelse i högst 6 månader. Enligt det av Högsta domstolen, HD, avgjorda fallet NJA 2019 s. 951 går gränsen för ringa stöld vid 1250 kr. 

I 29 kap. 1 § st. 2 BrB står att straffvärdet ska bestämmas givet den skada, kränkning eller fara som gärningen har inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter han eller hon har haft. Det är med dessa grundläggande utgångspunkter som domstolen ska bestämma vilket straff som ska dömas ut, inom skalan böter eller fängelse i högst 6 månader. Till detta kommer även andra bestämmelser, bland annat om försvårande- och förmildrande omständigheter i 29 kap. 2 - 3 § BrB.

Skulle böter utdömas så bestäms boten i enlighet med bestämmelserna i 25 kap. BrB. I 25 kap. 1 § BrB sägs böter i fall av ringa stöld ska dömas ut som dagsböter eller, om brottet bör föranleda lägre straff än trettio dagsböter, penningböter. Det vanligaste är dock att dagsböter döms ut. I 25 kap. 2 § BrB sägs att dagsböter ska bestämmas till lägst 750 kr och maximalt 150 000 kr. Dagsboten ska dock bestämmas med särskild hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Detta innebär att samtliga ekonomiska tillgångar beaktas vid bestämmandet av bötesbeloppet, såväl arbetsinkomst som värdepapper. Domstolen kommer således att göra en helhetsbedömning givet din ekonomiska ställning och brottets karaktär för att avgöra hur stor boten ska bli. 

Med vänlig hälsning, 

Gustav OtteboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”