Hur begränsar man särkullbarnets arv?

Min avlidna hustrus son (särkullbarn) tog inte ut sitt arv efter sin mamma utan överlät det till mig med fri förfoganderätt. Arvet bestod i stort sett av halva den fastighet jag och min avlidna hustru ägde gemensamt. Antar att jag därmed bara har full äganderätt till "mina" 50% av fastigheten. När jag avlider och inget testamente eller gåva säger annat kommer min egen son (ej gemensamt barn med min avlidna hustru) och "särkullbarnet" att ärva 50% var av fastigheten. Jag vill inte ha det så utan begränsa särkullbarnets del till att endast omfatta en laglott, d.v.s. bara 1/4 av fastigheten eller helst ännu mindre. Undrar därför följande:

Kan jag testamentera bort "min" halva av fastigheten som enskild egendom till vem som helst (t.ex. ny blivande maka/sambo eller t.o.m. min son från ett tidigare äktenskap) så att det bara återstår 1/2 fastighet i min kvarlåtenskap att sedan delas lika mellan särkullbarnet och min son?

Eller...

Kan jag sälja halva (eller t.o.m. hela) fastigheten till ny blivande maka/sambo och förbruka pengarna och på så sätt minska min kvarlåtenskap?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsreglerna
När du fru dog skedde troligtvis en bodelning mellan er där ert giftorättsgods ingick. (9 kap. 1 §, 10 kap. 1 § ÄktB) Alla era tillgångar var giftorättsgods i den mån den inte var enskild egendom. (7 kap. 1 § ÄktB) Giftorättsgodset delades, efter att avdrag gjorts för era eventuella respektive skulder, lika mellan er. (11 kap. 3 § ÄktB) Din del av bodelning, dvs. 50 % erhöll du med full äganderätt. Din frus del tillsammans med hennes eventuella enskilda egendom utgjorde arvet efter henne och skulle tillfalla hennes barn. (2 kap. 1 § ÄB) Hennes barn, särkullbarnet, hade rätt att avstå från sin rätt till arv till förmån för dig som efterlevande make. (3 kap. 1 § ÄB) Det som särkullbarnet avstod erhöll du med fri förfoganderätt vilket innebär att du kan förfoga över egendomen hur du vill förutom testamentera bort den. När särkullbarnet avstår ärver särkullbarnet istället, som man säger, "en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa". (3 kap. 2 § ÄB) Särkullbarnet har vid din framtida bortgång således inte rätt till ett visst värde utan rätt till en viss andel, dvs. samma andel som särkullbarnet avstod från vid hans mammas bortgång. För att beräkna vilken del som särkullbarnet har rätt till används formeln nedan:

X = det som särkullbarnet skulle ha erhållit men som istället du erhöll med fri förfoganderätt

Y = det som du erhöll från bodelningen, dvs. det som du erhöll med full äganderätt
Z = din eventuella enskilda egendom vid tidpunkten för bodelningen, dvs. din egendom som inte var med i bodelningen.

Kvotdel = X / (X + Y + Z)

Om du inte hade någon enskild egendom utgör särkullbarnets kvotdel således 50 % vilket vi här kan utgå ifrån i det följande för enkelhetens skull.

Svar på din fråga
För att besvara din fråga så har du rätt att förfoga över alla dina tillgångar men om du vill testamentera så finns det en begränsning. Om särkullbarnets kvotdel utgör 50 % har du rätt att förfoga över de andra 50 % genom testamente.

Du skriver att:

"Jag vill inte ha det så utan begränsa särkullbarnets del till att endast omfatta en laglott, d.v.s. bara 1/4 av fastigheten eller helst ännu mindre."

Du har här blandat ihop reglerna något. Rätten till laglott är en rätt som tillfaller bröstarvingar och medför att man endast kan testamentera över hälften av sin kvarlåtenskap, bröstarvingen har nämligen enligt alltid rätt till hälften av det som den skulle erhållit om inte testamentet funnits. (7 kap. 1 § ÄB) Laglott och särkullbarn hör således inte ihop och särkullbarnet har efter dig inte rätt till någon laglott. Särkullbarnet har däremot rätt till den kvotdel som kan räknas fram enligt ovan. Denna kvotdel kan du i sig inte begränsa eller inskränka. Däremot kan du minska din kvarlåtenskap som gör att utfallet av kvotdelen blir mindre.

Det finns dock en lagregel för att skydda särkullbarnet från att efterlevande make ska minska sin egendom i allt för stor omfattning. Enligt 3 kap. 3 § ÄB stadgas att:

"Har efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jämförlig handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakat väsentlig minskning av sin egendom, skall av den lott, som vid efterlevande makens död tillkommer hans arvingar, vederlag utgå till arvingarna efter den först avlidne för vad av minskningen belöper å deras andel i boet."

Bestämmelsen medför således att du inte får minska dina tillgångar, varken genom gåva, testamente eller på annat sätt i väsentlig omfattning. Med väsentlig omfattning avses enligt praxis ¼. (se t.ex. här) Om du minskar din egendom med mer än ¼ och minskningen otillbörligt drabbar särkullbarnet har särkullbarnet således rätt erhålla ersättning från din bröstarvinges del istället.

Om du agerar i enlighet med ditt första förslag, dvs. testamenterar "din" halva, anses du troligen inte ha tagit tillbörlig hänsyn till särkullbarnet och särkullbarnet har då rätt till ersättning. Regeln finns som sagt för att man inte ska kunna göra på det sättet.

Om du agerar i enlighet med ditt andra förslag och säljer halva fastigheten så erhåller du ju pengar istället som särkullbarnet har rätt till i enlighet med kvotdelsberäkningen ovan. Om du säljer fastigheten till underpris eller ger bort den ses det som en gåva och skyddet för särkullbarnet ovan blir då tillämpligt.

Du är dock fri att förbruka alla dina tillgångar så länge inte särkullbarnet missgynnas mer än din bröstarvinge. Särkullbarnet har som sagt en "kvotdelsrätt till en framtida förmögenhetsmassa", finns det ingen förmögenhetsmassa får särkullbarnet inte heller något arv. Om det finns någon förmögenhetsmassa har dock särkullbarnet rätt till en viss kvotdel av denna.

Om du vill gynna din bröstarvinge skulle du kunna teckna en livförsäkring med bröstarvingen som förmånstagande. En livförsäkring ses inte som en del av kvarlåtenskapen efter dig och särkullbarnets del påverkas således inte av livförsäkringen.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”