Hur begär jag utfående av laglott?

Hej, Jag o mina brorsor 4st har några frågor. Vår far har gått bort och testamentet är skivigt så att vår halvsyster har fått arvet som ska utgöra hennes enskilda egendom.

Nu har vi fått en kallelse till boupptäckningen. Vi önskar vår del i arvet. Och om jag förstår det korrekt så kan vi brödrar få 1/4 av halva arvet i laglott!? Men nu kommer frågan: Hur får vi den?

Vi har fått 3 alt. att fylla i och skicka in. Alt1. Förestående testamente godkänns av mig till alla delar. Alt2. Förestående testamente godkännes av mig med förbehåll att laglott utgår. (Vad menas med utgår?)

Alt.3 Ett av förestående testamente likalydande exemplar har jag denna dag emottagit. Jag bekräftar härmed att klanderfristen börjar löpa ut från denna dag jag delgavs testamentet. ( Är dessa 3 alternativ det som kallas för en jämkning?)

Ska vi välja alt. för att få vår laglott? Behöver vi begära ngn speciell jämkning? rekomenderar ni ett ombud om vi inte kan närvara?

Med Vänlig Hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt för svaret:

Jag har förstått din fråga som att din far har gått bort och att han hade fem barn, dels du själv, dels halvsystern, dels dina tre bröder. Jag förstår det som att testamentet gäller hela kvarlåtenskapen och att allt har testamenterats till förmån för halvsystern. Jag kommer först beskriva vad laglott är, sedan hur denna begärs ut och slutligen mina rekommendationer avseende ombud.

Vad är laglott?

Laglott är en rätt som tillkommer bröstarvingar eller bröstarvingars avkomlingar i fall att bröstarvingen själv har avlidit. Laglotten utgör hälften av vad arvslotten hade utgjort om inget testamente utfärdats (7 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Arvslotten utgör kvarlåtenskapen dividerat med antalet bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). I detta fall är ni fem bröstarvingar, fyra bröder och halvsystern. Således utgör arvslotten en femtedel av kvarlåtenskapen och vardera persons laglott utgör en tiondel.

Hur begärs laglotten? - I ditt fall genom alternativ 2

Om ett testamente inskränker på laglotten måste vardera bröstarvinge som vill erhålla sin laglott begära jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Jämkning av testamentet innebär att personen i fråga framför viljan att erhålla laglotten, antingen direkt till testamentstagaren eller genom att väcka rättslig talan mot testamentstagaren. Jämkning måste begäras inom 6 månader från det att testamentet delgavs, det vill säga då testamentet mottogs (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

I detta fall framstår det enklaste vara att välja alternativ två om att testamentet godkänns med förbehåll om att laglott utgår. Med "utgår" får rimligen anses avses att laglotten utbetalas till den eller de laglottsberättigade som begär jämkning.

Vad gäller övriga två alternativ (alternativ 1 och 3)

Alternativ 1 innebär att testamentet i dess helhet godkänns, vilket kallas arvsavsägelse. För bröstarvingar gäller dock att rätt till laglott kvarstår även om testamentet i sin helhet godkänns, inklusive inskränkningen av laglotten. Såsom undantag kan visserligen även laglotten avstås men då mot skäligt vederlag. Vad som utgör skäligt vederlag får bedömas från fall till fall men kan förutsättas högst motsvara laglotten. (se 17 kap. 2 § ÄB)

Alternativ 3 har ingen annan betydelse än att vara av bevisvärde vid eventuell tvist angående tidsfristen för jämkning eller klander av testamente (se 7 kap. 3 § tredje stycket samt 14 kap. ÄB). För enkelhet och trevnad bör detta alternativ således accepteras, liksom alternativ 2.

Rekommenderas ombud om vi själva inte kan närvara vid förrättning av bouppteckning?

Alla dödsbodelägare ska kallas till förrättningen av bouppteckning (20 kap. 2 § ÄB), men måste inte närvara (jfr 20 kap. 3 § andra stycket ÄB). Det finns inget uttryckligt krav på fysisk närvaro och även annan form av närvaro såsom via telefonlänk accepteras således. Istället för att själv närvara kan ombud sändas, vilket jag rekommenderar av intresse att bevaka egna intressen. Bestämmelser om ombud regleras inte i lag och befogenheter till ombud torde ges genom utfärdande av en fullmakt (se 2 kap. Avtalslagen). I det fall dödsbodelägare inte närvarar ska detta antecknas samt till bouppteckningen fogas bevis om att delägaren i tid blivit kallad (20 kap. 3 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning

Laglotten utgör i detta fall en tiondel av kvarlåtenskapen för er vardera. För att utfå laglotten måste var och en för sig, eller samtliga tillsammans, begära jämkning av testamentet. Jämkning begärs enklast genom att framföra viljan att utfå laglotten till testamentstagaren som i detta fall är halvsystern. Om ni inte närvarar själva rekommenderas närvaro genom ombud.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000