Hur ändrar vi antalet styrelseledamöter i vår samfällighetsförening?

2021-09-07 i Föreningar
FRÅGA
Hej.Vi är en liten Samfällighet, nu har vi bytt ut den "gamla" styrelsen på vår stämma, vi vill utöka vår styrelse till 5/st Ledamöter + 2/st Suppleanter, idag är vi 3/st Ledamöter + 2/st Suppleanter, hur går vi till väga ??Kan vi ändra denna utformning på ett styrelsemöte och lämna in en ansökan till Länsstyrelsen, för denna specifika ändring, eller måste vi ta upp denna ändring på en Årsstämma ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är lagen om förvaltning av samfälligheter (samfällighetslagen, SFL). De två samverkansformer som finns för samfälligheter är delägarförvaltning och samfällighetsförening. Utifrån din ärendebeskrivning och eftersom du nämner årsstämma (och inte årsmöte) utgår jag dock ifrån att det rör sig om en samfällighetsförening, jfr 4 § SFL.

Detta är inte helt oviktigt eftersom beslutsfattandet skiljer sig åt beroende på vilken samverkansform som har valts för förvaltningen. Vid en delägarförvaltning beslutar nämligen delägarna gemensamt, vilket innebär att samtliga fastighetsägare måste överens om de åtgärder som föreslås och vid andra typer av beslut, 6 § SFL. I praktiken besitter med andra ord varje delägare en slags vetorätt.

En samfällighetsförening är enligt 17 § SFL en bildad sammanslutning som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars medlemmar utgörs av delägarna i samfällighet. Föreningen ska vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa och varje medlems enskilda intressen ska även beaktas i skälig omfattning, 19 § SFL. Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman och varje medlem har, oavsett om denne äger en eller flera fastigheter, en röst, 47 och 49 §§ SFL. Som stämmans beslut gäller sedan den mening för vilken de flesta rösterna avgivits och vid lika röstetal fäller ordföranden avgörandet, förutom vid val, då gäller lottning, 49 § 2 st. SFL.

I 28 § 1 st. 4 p. SFL anges att en samfällighetsförenings stadgar ska innehålla uppgifter om hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses samt grunderna för dess beslutsförhet. Vid omröstning i en fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem en röst, men ett beslut om ändring av stadgarna är endast giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har röstat för förslaget, om inte annat har bestämts i stadgarna, 52 § 1 st. SFL. Det korta svaret på din fråga lyder därför spörsmålet måste hänskjutas till föreningsstämman för votering. Styrelsen har inte kompetens själv att fatta beslut i den här typen av ärenden. Styrelsen ska sedan se till att beslutet genast anmäls för registrering. Till anmälan ska bestyrkta kopior av protokollet över beslutet och av de nya stadgarna bifogas och beslutet får inte tillämpas innan det har registrerats. Registreringsmyndighet är den statliga lantmäterimyndigheten, dvs. Lantmäteriet, vilket är den myndighet som för det s.k. samfällighetsregistret, 25 § SFL.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96475)