Hej! Jag har köpt en traktor och upptäckt ett fel på den. Kan jag häva köpet eller kräva att säljaren åtgärdar felet?

2019-04-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har köpt en traktor från en firma har provat traktor före köp när jag använder traktorn första gången efter köp upptäcker jag ett fel påpekar detta för säljaren som säger att det inte finns några garantier och felet kostar ganska mycket att laga .har jag rätt att häva köpet eller kräva att säljare repar felet
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår att du har köpt traktorn av en firma. Det framgår dock inte av din fråga om du köpt traktorn som konsument eller inom ramen för näringsverksamhet. Därför kommer jag att gå igenom både vad som gäller om du köpt traktorn som konsument och som näringsidkare. I viss utsträckning är det mer förmånliga regler för den som köper en vara i egenskap av konsument, då konsumenter anses mer skyddsvärda. Det framgår inte om du och säljaren har avtalat om öppet köp, så jag drar slutsatsen att ni inte har gjort det. Avslutningsvis kommer jag att ange vad som gäller i ditt fall och ge råd om vad du kan göra nu.

Om du är konsument

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller när en näringsidkare säljer lös sak till en konsument, se 1 § 1 st Konsumentköplagen (här). Lösa saker är saker man kan "ta på". En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, se 1 § 5 st Konsumentköplagen (här) Konsumentköplagen innehåller tvingande bestämmelser till skydd för konsumenten. Det innebär att konsumentköplagens regler gäller till förmån för konsumenten oavsett vad säljaren och köparen/konsumenten har avtalat om, se 3 § Konsumentköplagen (här).

Vem bär ansvaret om en vara är felaktig?

Risken för varan går över på konsumenten när konsumenten får varan i sin besittning, se 6 § (här) och 8 § (här)Konsumentköplagen. För konsumenter finns en bevislättnadsregel som innebär att fel som visar sig inom sex månader antas ha funnits vid tiden för avlämnandet, se 20 a § Konsumentköplagen (här).

Vad säger Konsumentköplagen om varans egenskaper?

Utgångspunkten är att varans egenskaper ska stämma överens med vad parterna har avtalat om, 16 § Konsumentköplagen (här). Det är möjligt för köparen att friskriva sig från ansvar, exempelvis genom att varan säljs i befintligt skick. En friskrivning gäller dock inte om varan avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta, se 17 § Konsumentköplagen (här). Har köparen och säljaren inte avtalat om vilken beskaffenhet varan ska ha, är varan felaktig om den avviker från normal standard. Varan ska motsvara vad köparen med fog kunnat förvänta sig. Varan anses inte felaktig om köparen kände till felet på varan vid köpet, för konsumentköp gäller 20 § st 1 Köplagen (här) analogt. En konsument har ingen undersökningsplikt. Konsumenten har alltid minst två månader på sig att reklamera, se 23 § Konsumentköplagen (här). Den längsta möjliga tidsfristen vid konsumentköp är 23 § st 3 Konsumentköplagen (här).

Vilka påföljder kan en konsument göra gällande vid fel i varan?

Innehållande

Om det föreligger fel i varan kan konsumenten hålla inne så stor del av betalningen som motsvarar felet, se 25 § Konsumentköplagen (här).

Omleverans

Om felet är väsentligt kan konsumenten kräva omleverans, se 26 § Konsumentköplagen (här). Omleverans innebär att säljaren levererar en ny, felfri vara.

Avhjälpande

En alternativ påföljd till omleverans är avhjälpande, se 26 § Konsumentköplagen (här). Avhjälpande innebär att köparen kräver att säljaren avhjälper felet. En möjlighet om säljaren inte vill avhjälpa felet är att köparen ger i uppdrag till någon annan att avhjälpa felet och sedan kräva säljaren på ersättning för kostnaderna för avhjälpandet. Om avhjälpande ska vara aktuellt ska avhjälpandet kunna ske till en rimlig kostnad. Går det inte att göra avhjälpande utan att det blir orimliga kostnader blir någon annan påföljd aktuell

Prisavdrag

Vid fel i varan kan konsumenten göra gällande prisavdrag, se 28 § Konsumentköplagen (här).

Hävning

Konsumenten har rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse, se Konsumentköplagen 28 § (här) och 29 § (här).

Vad gäller om du är näringsidkare?

Köplagen gäller vid köp mellan två privatpersoner, samt köp mellan två näringsidkare. Du har köpt traktorn av en firma, inte av en privatperson. Det framgår inte av din fråga om du köpte traktorn inom ramen för näringsverksamhet eller inte, så jag går igenom vad som gäller om du är näringsidkare. Viktigt att notera är att reglerna i Köplagen är dispositiva. Det innebär att reglerna i Köplagen gäller om inte parterna har kommit överens om något annat. Det framgår inte av din fråga om du och säljaren kan ha kommit överens om något annat, så jag utgår från Köplagen.

När går risken för varan över på köparen?

Att risken för varan går över på köparen innebär att efter en viss tidpunkt måste köparen betala för varan även om varan har kommit bort, förstörts etc., se 12 § (här) och 13 § (här) Köplagen. Vid konsumentköp går risken för varan över på konsumenten när konsumenten får varan i sin besittning, se ovan. Vid köp enligt Köplagen kan risken övergå tidigare. Utgångspunkten i Köplagen är att riskövergången sker då varan hämtas av köparen hos säljaren. Då är det fråga om ett hämtningsköp, 6 § 1 st Köplagen (här). Det är även möjligt att avtala om transportköp, 7 § Köplagen (här).

Vad säger Köplagen om varans egenskaper?

Precis som i Konsumentköplagen är utgångspunkten att varans egenskaper ska stämma överens med vad parterna (köparen och säljaren) har avtalat om, se 17 § Köplagen (här). Säljaren kan dock genom ansvarsvillkor begränsa sitt felansvar. Det är möjligt att göra en total friskrivning, alltså att varan säljs i befintligt skick. En friskrivning gäller inte om varan avviker väsentligen från vad köparen med fog kunnat förutsätta, se 19 § 1 st p. 3 Köplagen (här).

Köparens undersökningsplikt

Köparen har en undersökningsplikt efter köpet. Inom skälig tid måste köparen reklamera, dvs. underrätta säljaren, om fel som köparen har upptäckt eller borde upptäckt vid sin undersökning efter köpet. Detta framgår av 31 § (här) och 32 § (här) Köplagen.

Vilka påföljder kan köparen göra gällande vid fel i varan?

Innehållande

Vid fel i varan kan köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar felet i varan, 42 § Köplagen (här).

Omleverans

Vid västenligt fel i varan kan köparen kräva att säljaren levererar en ny, felfri vara, se 34–36 §§ Köplagen (här).

Avhjälpande

Avhjälpande är ett alternativ till omleverans. Avhjälpande innebär att köparen kräver att säljaren avhjälper felet, se 34 § Köplagen (här). En möjlighet om säljaren inte vill avhjälpa felet är att köparen ger i uppdrag till någon annan att avhjälpa felet och sedan kräva säljaren på ersättning för kostnaderna för avhjälpandet. Om avhjälpande ska vara aktuellt ska avhjälpandet kunna ske till en rimlig kostnad. Går det inte att göra avhjälpande utan att det blir orimliga kostnader blir någon annan påföljd aktuell.

Prisavdrag

Vid fel i varan kan konsumenten göra gällande prisavdrag, se 37–38 §§ Köplagen (här).

Hävning

För att köparen ska kunna häva köpet krävs att det är ett väsentligt fel i varan, se 37 § (här) och 39 § (här) Köplagen.

Vad som gäller i ditt fall

Som framgår ovan gäller lite olika regler beroende på om det är Konsumentköplagen eller Köplagen som är tillämplig. Enligt Köplagen har köparen en undersökningsplikt. Säljaren har större möjligheter till friskrivning enligt Köplagen (enligt Köplagen gäller inte en friskrivning om varan avviker väsentligen från vad köparen med fog kunnat förutsätta, enligt Konsumentköplagen saknas väsentlighetskravet, det räcker med att varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta).

Oavsett vilken lag som är tillämplig i ditt fall kan du häva köpet om felet är väsentligt. Avhjälpande, alltså att köparen kräver att säljaren åtgärdar felet, går att kräva om felet kan lagas till en rimlig kostnad. Om Köplagen skulle vara tillämplig i ditt fall och köparen har sålt varan i befintligt skick får man nog ändå säga att om man köper en traktor förväntar man sig att den ska fungera, och att det kan vara sannolikt att varan avviker väsentligen från vad konsumenten har förväntat sig.

Vad du kan göra nu

Det framgår att felet kostar ganska mycket att laga, men det framgår inte hur dyrt det skulle bli. Om avhjälpande skulle leda till en orimlig kostnad kan du inte kräva avhjälpande. Hävning förutsätter att det är ett väsentligt fel, men om felet skulle bli dyrt att laga är det troligt att det skulle anses som ett väsentligt fel. Om så är fallet rekommenderar jag att du står på dig och talar om för säljaren att du vill häva köpet. Om säljaren inte går med på hävning men felet ändå är väsentligt kan du föreslå omleverans. Oavsett om felet är väsentligt eller inte kan du kräva prisavdrag. Hur stort prisavdraget blir avgörs av hur allvarligt felet är.

Om du har fler frågor kan du maila mig på jenny.hedin@lawline.se och du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (873)
2019-08-16 Upptäckt fel i vara inom 6 månader, vem står för reparationen?
2019-08-11 Måste kunden visa upp kvitto och/eller legitimation vid reklamation av vara i butik?
2019-08-09 Kundgarantier för en mobiltelefon
2019-08-04 Bil av fel årsmodell - har man rätt till någon kompensation?

Alla besvarade frågor (72058)