Har vi rätt att säga upp arbetstagare med alkoholmissbruk?

FRÅGA
Hej!En av våra anställda har alkoholberoende i många år typ 15 år, som påverkar arbetet, vi har försökt att hjälpa honom på olika sätt genom åren med antabus behandlingar mm mm.Han har svårt att sköta jobbet p.g.a han dricker varje kväll (kollat kontoutdrag på hans konto, han besöker systembolaget typ varje kväll) , som gör att han är ofokuserad och trötta varje dag, drar med medarbetare i detta. För ca 2 veckor sedan så inledde vi ett behandlingsprogram med den nya typen då man gör utandningsprov 3 gånger om dagen, avvikelse skickas till företaget och företagshälsovården. I samband med detta sker han på ett behandlingskontrakt som han skulle följa, vid tredje avvikelsen så skulle detta leda till uppsägning. Första kom efter några dagar, då var det 3 st avvikelser samma dag, detta gjorde vi till första varningen, vilken han skrev på. I Fredags så missade han tiden för utandningsprovet, men gjorde det ca 30 minuter senare, då blåste han positivt, trots det så tog han en firmabil, sedan så åkte han och hämtade en arbetskamrat och skjutsade. När vi vid 8 tiden fick rapporten om den positiva utandningsprovet, så hämtade vi honom omgående och utfärdade varning 2, som han sker på. I helgen så har han uteblivit från 4 st utandningsprov, nu så samlar vi hop detta till varning 3 som är = omedelbar uppsägning? har vi rätt att göra detta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägning
För att du som arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare måste du kunna visa att det finns sakligt skäl för uppsägningen. (7 § LAS) De sakliga skälen är arbetsbrist och personliga skäl. Det krävs alltså något av dessa för att du ska kunna säga upp en arbetsgivare.

Eftersom alkoholism anses vara ett sjukdomstillstånd kan du inte säga upp arbetstagaren pga. alkoholismen i sig. Misskötsamhet kan däremot utgöra saklig grund för uppsägning (personliga skäl). Det framgår dock av förarbetena till LAS och ett rättsfall från Arbetsdomstolen (AD 1982:133) att misskötsamhet som grundar sig i ett alkoholberoende inte är skäl för uppsägning. Det krävs att arbetsgivaren försöker hjälpa arbetstagaren att ta sig ur missbruket. I vilken omfattning som arbetsgivaren har skyldighet att göra detta beror på det enskilda fallet. Om den anställde vägrar att ta emot hjälp, eller hjälpen misslyckas trots att arbetsgivaren gjort de ansträngningar som kan begäras, kan uppsägning ske.

Arbetsgivaren bör uppmärksamma arbetstagaren om sådan misskötsamhet som enligt arbetsgivarens uppfattning har betydelse för anställningsförhållandet innan uppsägning sker. Det verkar det utifrån informationen i din fråga som att du har gjort. Tanken är att en uppsägning inte ska framstå som överraskande eller omotiverad. Som huvudregel krävs att arbetstagaren åtminstone fått en otvetydig varning om att hans anställning är i fara innan uppsägning sker.

Det är först när arbetsgivaren kan dokumentera att han eller hon fullföljt sin rehabiliteringsskyldighet och om arbetstagaren brustit i sitt ansvar, som det kan börja finnas saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl.

Jag vill dock göra dig uppmärksam på att du har en omplaceringsskyldighet innan det finns möjlighet till uppsägning. (7 § 2 st. LAS) Omplaceringsskyldigheten innebär att du som arbetsgivare ska försöka bereda annat arbete hos dig, men även andra typer av åtgärder, t.ex. att anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid. När man bedömer omfattningen av omplaceringsskyldigheten beaktas bl.a. företagets storlek.

Angående ert avtal så har Arbetsdomstolen slagit fast att avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren med löfte om fortsatt anställning vid frånvaro av alkoholkonsumtion (vilket indirekt blir följden av ert avtal) är ogiltiga med hänsyn till att en sådan överenskommelse sätter ännu högre press på arbetstagaren. (AD 1978 nr 22) Du kan således inte luta dig mot avtalet som grund för uppsägningen.

Utifrån informationen i din fråga låter det som att du har försökt hjälpa arbetstagaren att ta sig ur missbruket och att hjälpen har misslyckats. Det skulle då kunna finnas saklig grund för uppsägning trots att misskötsamheten grundar sig på alkoholmissbruk.

Omedelbar uppsägning (avskedande)
För att du ska kunna säga upp arbetstagaren med omedelbar verkan krävs att grund för avskedande föreligger.(18 § LAS) Grund för avskedande föreligger om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Avskedandet får dock inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än 2 månader innan underrättelse lämnats, eller om någon underrättelse inte lämnats 2 månader före tidpunkten för avskedandet. Detta gäller dock inte om anledningen till att det dröjt varit på arbetstagarens begäran eller med arbetstagarens medgivande eller om det föreligger synnerliga skäl.

Vad som är skäl för avskedande är svårt avgöra. Det kan handla om upprepad arbetsvägran, grov misskötsamhet, grov illojalitet, upprepad eller längre frånvaro utan giltigt skäl och brottslighet som riktar sig mot arbetsgivaren eller som skett på arbetsplatsen. Orsaken till avskedandet måste som huvudregel som sagt ha inträffat under de senaste två månaderna. I förarbetena anges dock att avskedande i regel ska begränsas till de fall där det är fråga om avsiktliga och grovt vårdslösa förfaranden som inte ska behöva tålas i några avtalsförhållanden.

Arbetsgivaren behöver normalt inte försöka omplacera arbetstagaren innan avskedande.

Jag skulle råda dig att kontakta din arbetsgivarorganisation som bättre kan överblicka hela situationen för att rådfråga om grund för avskedande kan tänkas föreligga i din situation. Utifrån informationen i din fråga är dock min bedömning att grov oaktsamhet inte kan anses föreligga.

Sammanfattning
Utifrån informationen i din fråga är min bedömning att det möjligen kan anses föreligga saklig grund för uppsägning trots att misskötsamheten beror på alkoholberoende eftersom du vidtagit rehabiliteringsåtgärder som dessvärre inte har fungerat. Om du skulle hamna i en tvist med arbetstagaren i Arbetsdomstolen är det dock svårt att säga hur domstolen skulle döma eftersom domstolen gör en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt fall. Frågan om saklig grund föreligger beror även av arbetstagarens anställningstid, vilka skador som du har åsamkats genom arbetstagarens misskötsamhet och vilken typ av bransch arbetstagaren är verksam i. Huvudregeln är dock som sagt att du inte har rätt att säga upp arbetstagare med alkoholmissbruk pga. misskötsamhet. För att du ska kunna säga upp arbetstagaren krävs således att du har gjort vad som åligger dig i fråga om rehabiliteringsåtgärder.

För att du ska ha rätt till omedelbar uppsägning (avskedande) ställs dock ännu högre krav och utifrån informationen i din fråga kan jag inte avgöra huruvida grov misskötsamhet får anses föreligga. Eftersom det ställs så höga krav och då arbetstagaren faktiskt har en sjukdom kan grov oaktsamhet dock troligen inte anses föreligga i förevarande fall.

Jag skulle råda dig att kontakta din arbetsgivarorganisation eftersom de är insatta i din bransch för att rådfråga om du kan anses ha vidtagit de rehabiliteringsåtgärder som åligger dig och om grov misskötsamhet kan anses föreligga.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om du är intresserad av efterföljande telefonrådgivning får du också gärna kontakta mig på min mail så bokar vi in en tid som passar.

Med vänlig hälsning,

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1348)
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning
2019-10-10 Arbetsbefriad under uppsägningstiden
2019-10-07 Vad blir konsekvensen av att inte arbeta hela sin uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (73715)