Har sambos med gemensamma barn rätt till arv vid den enes bortgång?

2019-09-03 i Testamente
FRÅGA
Hej!Vi är sambos och har två gemensamma barn, inga särkullbarn. Måste vi skriva testamente för att den efterlevande maken/makan ska sitta kvar i orubbat bo? Vad jag förstår så kan inte gemensamma barn kräva sin arvslott förrän båda föräldrarna har avlidit?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag tolkar din fråga som att ni vill att den efterlevande sambon skall ärva allt från den avlidne sambon innan era gemensamma barn. Barnen skall sedan ta en del av bådas arv efter den efterlevande sambons bortgång. Svaret på din fråga finner vi i Ärvdabalken (ÄB), eftersom det är där bestämmelserna om arv och testamente finns.

I svaret kommer jag börja med att redogöra för vilka som kan ärva och hur en sambo ärver. Jag kommer även redogöra för hur era barn har för möjligheter till arv både innan och efter båda föräldrarna har avlidit. Sist i svaret kommer några råd.

Vem kan ärva?

I Ärvdabalken är arvtagarna uppräknade i kapitel 2.

Vilket är:

1. Barnen,

2. Föräldrar, syskon och syskonbarn,

3. Far- och morföräldrar.

4. Allmänna arvsfonden.

Den ovan uppräknade ordningen är den så kallade arvsordningen. En arvsordning är en turordning på de som får ärva. Exempel: När en person avlider så skall först och främst barnen ärva personen. Om inte det finns några barn till den avlidna, så skall istället den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn ärva. Om inte dessa är vid liv, så skall far och morföräldrarna ärva den som har avlidit. Finns ingen av dessa vid liv, kommer det istället vara så att arvet efter den avlidne går till den allmänna arvsfonden om inget testamente finns.

Undantag från arvsordningen:

Det finns dock ett undantag från den nyss nämnda arvsordningen. Den efterlevande makan/make till en avliden kan få rätt till arv från den avlidne (3 kap 1§ ÄB). För att detta skall aktualiseras måste parterna vara gifta vid den avlidnes bortgång. Undantaget är på så vis ingenting som är aktuellt i ert fall.

Arv för sambos:

En sambo har inte automatisk rätt till arv från den avlidne sambon, trots gemensamma barn. För att ni ska ha en möjlighet att ärva varandra behöver ni skriva ett testamente.

Kan era gemensamma barn kräva sin arvslott innan båda föräldrarna avlidit?

Era barn kan kräva ut sin arvslott innan båda föräldrarna är avlidna, förutsatt att det inte finns något testamente. Det är endast när föräldrarna är gifta som barnen inte kan kräva sin arvslott förrän båda föräldrarna är avlidna.

Kan testamentet ta bort de gemensamma barnens rätt till arv?

När ni skriver ett testamente om att den efterlevande skall sitta i orubbat bo, finns det en sak ni borde tänka på. Oavsett vad ni skriver i testamentet så kommer era gemensamma barn ha rätt till arv efter den först avlidne sambon.

Era barn har nämligen alltid rätt att begära ut sin laglott om deras arv har testamenterats bort (7 kap 1§ ÄB). En laglott är hälften av arvslotten, alltså hälften av det som den avlidne lämnar efter sig. Det är däremot ingenting som sker automatiskt. Era barn kan endast få ut sin laglott om de begär en jämkning av testamentet som hindrar dem från att få sitt arv (7 kap 3§ ÄB).

Om ett av era gemensamma barn eller båda vill jämka testamentet skall de säga till den efterlevande sambon att de vill få ut sin laglott (man behöver alltså inte väcka talan i domstol om jämkning). Detta måste göras inom 6 månader från det att barnen har fått kännedom om testamentet, annars kommer de förlora sin rättighet (7 kap 3§ 3 stycket ÄB). Det som händer om ena eller båda barnen begär jämkning är att den efterlevande sambon måste ge barnet eller barnen deras del av arvet.

Förenklat kan det se ut på följande sätt med fiktiva siffror: När den ena sambon avlider efterlämnar hen sig 100 000 kr. Den avlidne har skrivit ett testamente där hen testamenterat bort allt till den efterlevande sambon. Men då de har två gemensamma barn är barnen, oberoende av testamentet, berättigade till sin laglott. Laglotten som är hälften av det totala beloppet alltså 50 000 kr, och där varje barn är berättigad till 25 000 kr. Om ena barnet begär ut sin laglott kommer den efterlevande sambon behöva ge ut 25 000 kr av arvet till denne. Begär båda barnen ut sin laglott blir det totalt 50 000 kr som den efterlevande behöver ge ut av det totala arvet på 100 000 kr. Barnen ärver då 25 000 kr var.

Den efterlevande sambon kommer endast att få sitta kvar i orubbat bo som ett resultat av testamentet, om barnen:

1. Godkänner testamentet i sin helhet

2. Inte kräver ut sin laglott

Sammanfattning

Sambos har inte rätt att ärva varandra, utan de behöver skriva ett testamente. Den efterlevande sambon får endast sitta kvar i orubbat bo i de fall där barnen godkänner testamentet och inte begär ut sin laglott.

Mitt råd är:

Att skriva ett testamente kan vara svårt. Ett otydligt testamente med tolkningssvårigheter skapar lätt tvister bland arvtagare. Det är därför viktigt att ni tydligt i testamentet beskriver hur ni vill att era tillgångar skall fördelas och vem som skall ärva.

Om du vill ha mer hjälp rekommenderar jag att boka en tid med en av våra kunniga jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen till oss på Lawline om du har fler frågor!

Varma hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll