Har man rätt att överta bostaden när maken avlider?

2021-01-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vi har äktenskapsförord och jag äger 40% av huset. Finns särkullbarn, inga gemensamma. Vilka möjligheter har jag att bo kvar i huset om min make avlider?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i Äktenskapsbalken (ÄktB). Nedan kommer jag redogöra vad som gäller.

Gemensamma bostad

Som makarnas gemensamma bostad avses bl.a. fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (7:4 första stycket 1 ÄktB).

Övertagande av bostad

Huvudregeln är den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller utan avräkning om värdet är ringa.

Man kan dock inte överta bostaden om den är den makes enskilda egendom enligt 7:2 första stycket 2–4 ÄktB – dvs. enskild egendom som:

- maken har fått i gåva med villkor att gåvan ska vara makens enskilda

- maken har erhållit genom testamente med villkor att egendomen ska vara makens enskilda, eller

- maken har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara makens enskilda.

Övertagandet måste också kunna anses skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt (11:8 första stycket ÄktB).

När den ena maken är död gäller denna rättighet endast till förmån för den efterlevande maken (11:8 tredje stycket ÄktB).

Enskild egendom genom äktenskapsförord nämns inte som sådan som inte får övertas. Det innebär alltså att man kan göra anspråk på att överta den gemensamma bostaden även om den utgör en enskild egendom.

Övriga förutsättningar för övertagande

Svarar egendomen för fordran som är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen, är en ytterligare förutsättning för ett övertagande att den andra maken befrias från ansvar för fordringen eller att medel till att betala denna har satts under särskild vård (11:8 andra stycket ÄktB). Här är det viktigt att poängtera att byte av gäldenär krävs borgenärens samtycke.

Om en make övertar makarnas gemensamma bostad eller bohag mot avräkning och inte tillgodoser den andra maken med egendom ur giftorättsgodset, skall den övertagande maken betala motsvarande belopp i pengar. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen, kan maken få skäligt anstånd med denna (11:10 ÄktB).

Svar på din fråga

Eftersom du nämnde på din frågan att ni har ett äktenskapsförord så utgår jag från att huset är enskild egendom. Du kan överta huset om det är er gemensamma bostad. Vidare gäller rätten att överta bostad endast till förmån för den efterlevande maken om den ena maken är död. Det innebär alltså vid en situation där din make avlider så är det bara du som har rätten att överta den gemensamma bostaden.

Det förhållandet att huset är enskild egendom enligt äktenskapsförord inte utgör något hinder mot övertagandet. Detta eftersom enskild egendom enligt äktenskapsförord inte nämns som sådan som inte får övertas. Man måste dock ta hänsyn till huruvida egendomen är belastad med fordran med särskild förmånsrätt eller inte.

Utöver det måste den make som vill överta den gemensamma bostaden kunna kompensera den andra maken (eller dödsboet vid dödsfall) antingen genom giftorättsgods eller pengar. Av din fråga framgår att du äger 40 % av huset - vid övertagande måste du i så fall kompensera resterande dvs. 60 %.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98505)