Har kommunen rätt att meddela vite för att jag har ett släp på min industrimark?

2021-03-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Har ett släp som står på min privata industrimark . Kommunen har satt vite 25000 för att jag inte flyttar på släpet , har de rätt att göra så?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilken typ av industri du bedriver eller hur situationen med släpet ser ut, så mitt svar kommer vara mer allmänt hållet eftersom det är svårt att veta just vilket problem det rör sig om här. Regleringen på detta område är nämligen mycket omfattande och varierar från verksamhet till verksamhet.

Tillsynsansvar – Det jag förmodar att kommunen använt som stöd för utfärdandet av vitet, utifrån din beskrivning, är miljöbalken (MB) och anslutande lagstiftning. Vilka specifika verksamheter kommunen har tillsynsansvar för (och alltså rätt att övervaka och utfärda sanktioner mot) regleras i miljötillsynsförordningen (MtF) som ansluter till MB. I MB 26 kap. (särskilt 26 kap. 3 §) samt MtF 2 kap. återfinns en uttömmande lista med de verksamheter som kommunen (den kommunala nämnden) har tillsynsansvar över. Den som har tillsynsansvaret på ett visst område benämns i MB och MtF som "tillsynsmyndigheten". Det kan därför vara en god idé att kontrollera att kommunen till att börja med ens varit rätt/behörig myndighet att utfärda vitet gentemot dig, sett till vilken slags verksamhet du bedriver.

Dessa verksamheter är enligt MB 26 kap. 3 § och MtF 2 kap. exempelvis, enligt vad som skulle kunna vara relevant i ditt fall:

- miljöfarliga verksamheter enligt MB 9 kap. som inte kräver tillstånd, samt vissa tillståndspliktiga sådana verksamheter

- vattentäkter som omfattas av kommunens tillståndsplikt enligt MB 9 kap. 10 §

- avfallshantering enligt MB 15 kap.

När kan kommunen ha rätt att utfärda vite? Av MB 26 kap. 9 § framgår att en tillsynsmyndighet (t.ex. en kommun) i det enskilda fallet får besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Det kan alltså röra sig om en mängd olika tänkbara anledningar. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får dock inte tillgripas, dvs. åtgärden ska vara proportionerlig (passande/lämplig) i fallet i fråga. Beslut om förelägganden eller förbud får därtill förenas med vite, enligt MB 26 kap. 14 §.

Det framgår inte av din beskrivning varför kommunen i detta fall ansett det nödvändigt att utfärda föreläggandet/förbudet och förena det med vite, men det kan exempelvis tänkas röra sig om följande saker:

- De grundläggande hänsynsreglerna i MB 2 kap. anser kommunen inte ha följts genom hanteringen av släpet. Det kan exempelvis röra sig om att kravet på den kunskap som krävs för verksamheten inte iakttagits, att s.k. försiktighetsmått (försiktighetsåtgärder) för att förebygga och förhindra skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljö inte vidtagits, eller att valet av plats för släpets uppställning inte varit optimalt. (Se för just dessa exempel MB 2 kap. 2-3 och 6 §)

- Kommunen anser att släpet är att anse som "avfall" enligt MB 15 kap. 1 § (ämne eller föremål som man avser eller är skyldig att göra sig av med). Det kan handla om att kommunen inte anser att släpet avfallshanteras på rätt sätt enligt MB 2 kap. 5 § och 15 kap. 10 till 15 kap. 11 a §.

Det är som sagt svårt att veta vad kommunens grund för vitet varit utan närmare information, så jag råder dig att gå vidare enligt nedan.

Vad innebär det här för dig, och hur kan du gå vidare med din fråga? Då du förmodligen fått ett föreläggande som förenats med vitet (eftersom det är då vite blir aktuellt) innebär det att du inte behöver betala de 25 000 kronorna, utan det räcker att du vidtar de åtgärder som kommunen beslutat om i föreläggandet för att slippa betala.

Om du anser att föreläggandet och/eller vitet är obefogat och inte håller med om kommunens bedömning, kan du överklaga beslutet om föreläggande och vite. Du skulle exempelvis kunna ifrågasätta om ett föreläggande och vite på 25 000 kronor är fullt proportionerligt (jämför MB 26 kap. 9 § här ovan). Därtill skulle du eventuellt kunna ifrågasätta vad det är för nytta av att behöva flytta släpet (som eventuellt inte orsakar särskilt stora miljöfaror eller besvär där det står), särskilt jämfört med hur besvärligt eller kostsamt det skulle vara att flytta det (exempelvis om det rör sig om ett stort och tungt släp), utifrån den rimlighetsavvägning som ska göras enligt MB 2 kap. 7 §.

Det följer av MB 16 kap. 12 § bl.a. att överklagbara beslut (vilket det är i det här fallet då beslutet angår dig och medför verkningar som är till nackdel för dig) får överklagas. MB 19 kap. 1 § andra stycket anger att kommunala nämnders beslut i särskilda fall (dvs. som här) får överklagas hos länsstyrelsen, om inte annat är särskilt föreskrivet. Det är alltså länsstyrelsen du ska vända dig till här.

Om inte annat kan du få klarhet i vad kommunen ansett sig ha för grund för vitet (och föreläggandet), och möjlighet att bemöta detta.

Om du känner att det finns frågetecken kvar att räta ut föreslår jag att du tar vidare hjälp av Lawline genom att maila info@lawline.se och beskriva din situation närmare.

Lycka till med den fortsatta hanteringen av det här ärendet!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96470)