Har jag rätt till ersättning för min upphovsrätt?

2019-03-13 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Jag är musikproducent, låtskrivare och musiker/trummis som har en tvist med en artist jag jobbat med.Jag har hjälpt artisten att arrangera, producera, skriva och spela in hans skiva som kommer släppas inom kort. Jag har lagt ner mycket tid på detta, åtminstone ett halvår. Som ersättning för detta har vi kommit överens om att jag ska få 5-10 procent i låtskrivar-royalties samt arvode för mina inspelningar. Artisten menar nu att jag endast har rätt till 5 procents royalties och inget utöver det. Avtalet vi hade är muntligt.Har jag rätt att kräva arvode för mina inspelningar?Om han vägrar att ersätta mig, har jag då rätt att stoppa släpp av de verk jag medverkat på? Vilka åtgärder kan jag vidta om han släpper verken utan mitt medgivande?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du som musikproducent hjälpt en artist att arrangera, producera, skriva och spela in en skiva; nu föreligger det en tvist avseende ersättning för det utförda arbetet. Det du vill ha svar på är dels om du trots att avtalet är muntligt har rätt att kräva betalt för ditt arbete, dels om du har rätt att stoppa släpp av de verk du medverkat på (samt eventuella aktuella sanktioner vid överträdelse från hans sida).

Din fråga är både av avtalsrättslig och upphovsrättslig karaktär, och jag kommer nedan att redogöra för både och. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för vilka sanktioner du kan göra gällande.

Den avtalsrättsliga aspekten

Enligt svensk avtalsrätt kan ett löfte ingås formlöst om inte annat stadgas i speciallag; det innebär att avtal kan ingås såväl muntligen som skriftligen. Om du och din motpart ingått ett avtal om viss ersättning för utfört arbete kan du även begära det. Märk väl att muntliga avtal är svårare att bevisa och det är du som påstår att ett avtal som finns som har bevisbördan för det. Muntliga avtal kan vara svåra att bevisa, det kan dock underlättas om du t.ex. har e-postkontakt sparad eller vittnen som hört er ingå avtalet.

Den upphovsrättsliga aspekten

I 1 § Upphovsrättslagen (URL) framkommer vad som kan skyddas enligt den egentliga upphovsrätten. Lagrummet innehåller exempel på vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Det mesta kan skyddas upphovsrättsligt. Skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal kan skyddas (p1) men även musikaliska och sceniska verk (p3). Exempel på en framställning i skrift kan vara en låttext, medan ett musikaliskt verk kan vara själva låten.

För att ett verk ska få ett upphovsrättsligt skydd krävs att det uppnår verkshöjd. Det framgår inte explicit i lagen vad som krävs för verkshöjd. I motiven till upphovsrättslagen beskrivs verkshöjd som att verket ska "höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet" (prop. 1960:17 s. 379). Utöver ett visst mått av självständighet och originalitet ställs även ett krav på individuell särprägel vilket kan sägas innebära att produkten ska ha en så personlig eller säregen prägel att två av varandra oberoende personer inte ska kunna skapa två likadana verk. Upphovsrätten är starkt sammanbunden med EU-rätten varvid utslag från EU-domstolen spelar stor roll i vilket krav som ställs. För att uppnå upphovsrättsligt skydd ställs ett ganska måttligt krav. EU-domstolen har beskrivit originalitetskravet som att det ska vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse.

Det ovan för redogjorda innebär att såväl en låttext som du skrivit eller en inspelning du har gjort kan vara upphovsrättsligt skyddad. Det upphovsrättsliga skyddet sker redan genom skapandet och kräver ingen registrering. Om du ensamt skrivit en hel låttext innehar du upphovsrätten (jfr 1 § URL), om ni skrivit en låttext tillsammans eller spelat in en låt tillsammans, har ni en gemensam upphovsrätt (6 § URL).

Upphovsmannens ensamrätt

Upphovsmannen (eller upphovsmännen) har dels en ekonomisk ensamrätt (2 § URL), dels en ideell rätt (3 § URL). Den ekonomiska rätten ger upphovsmannen en ensamrätt att framställa exemplar av verket eller att göra det tillgängligt för allmänheten. Exemplarframställning innebär exempelvis att släppa en skiva medan ett tillgängliggörande för allmänheten kan innebära att släppa något över internet eller spela upp något inför publik. Motsatsvis innebär det även en rättighet att besluta att det inte ska framställas exemplar eller göras tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten ger upphovsmannen en rätt att anges som upphovsman och rätt att verket inte används i ett sammanhang som är kränkande.

Om du är ensam upphovsman till exempelvis en låttext har du en ensamrätt till att besluta om artisten får lov av använda den. Undantaget är om ni avtalat om att du överlåtit den ekonomiska ensamrätten, vilket ni inte verkar ha gjort. Om ni har en gemensam upphovsrätt (genom att ni skrivit en låttext tillsammans, eller tillsammans spelar i en låt) får ingen av er förfoga över den utan att båda lämnat sitt tillstånd. För gemensam upphovsrätt krävs det således att ni är överens för en exemplarframställning eller ett tillgängliggörande för allmänheten.

Sammanfattningsvis innebär det att om du är ensam upphovsrättshavare till ett verk har du en ensamrätt att bestämma över det under förutsättning att du inte överlåtit den ekonomiska ensamrätten. Om ni har en gemensam upphovsrätt får artisten inte släppa musiken utan ditt tillstånd.

Sanktioner vid upphovsrättsligt intrång

Vid upphovsrättsligt intrång finns det både straffrättsliga och civilrättsliga sanktioner att tillgå. Det vanligaste är dock den civilrättsliga vägen, vilket är enklast att nå framgång i. De straffrättsliga sanktionerna föregås av en polisanmälan och en förundersökning av åklagare. Den civilrättsliga innebär istället att du har rätt att begära skadestånd vid ett intrång.

Om artisten använder en låttext som du har ensam upphovsrätt till kan du göra gällande upphovsrättsligt intrång, likaledes om artisten släpper ett verk ni har gemensam upphovsrätt till utan ditt tillstånd. Du har då rätt till skälig ersättning för utnyttjandet. Om utnyttjandet sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget medfört. Vid bestämning av ersättningens storlek ska det särskilt tas hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget gjort, skada på verkets anseende, ideell skada och ditt intresse av att intrång inte begås.

Avslutande råd

Det bästa för både dig och din motpart är om ni kan komma överens då det kommer att spara er mycket tid och pengar. Min rekommendation är att, om ni kan komma överens, ni upprättar ett skriftligt avtal avseende vad som gäller om upphovsrätten och ersättning. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig med ett upprättande av ett avtal.

Även för det fall att artisten skulle välja att utnyttja verken du har upphovsrätt till är min rekommendation att du bokar tid med en av våra jurister. Förfarandet blir i det skedet att först och främst skicka ett varningsbrev med förslag till förlikning. Varningsbrevet är viktigt då fortsatta intrång därefter räknas som uppsåtliga vilket genererar ett högre skadestånd.

Om du är intresserad av att få kontakt med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (713)
2019-05-24 Får jag starta ett företag och hyra ut e-böcker?
2019-05-20 Är det olagligt att hyra ut kurslitteratur?
2019-05-19 När är ett bearbetat verk tillräckligt självständigt för att inte utgöra upphovsrättsintrång?
2019-05-17 Vad ska jag göra när någon olovligen publicerar mitt upphovsskyddade material?

Alla besvarade frågor (69295)