Har jag rätt att debitera min kund för ett uteblivet frisörbesök?

FRÅGA
Hej,Då en kund bokat och bekräftat en tjänst och därefter väljer att inte komma på sin bokade tid. Har jag då rätt att fakturera för den summan som tjänsten skulle kostat då jag inte haft någon möjlighet att boka in andra kunder då jag får veta 20 minuter efter att kunden väljer att inte komma? Då jag talat om för kunden att en faktura kommer skickas för tjänsten kom istället hot från kunden. Vad har jag för rättigheter i en sådan situation? Kan jag skicka en faktura för kostnaden av tjänsten som inte avbokades? Samt om konsumenten väljer att inte betala fakturan hur kan jag då gå vidare med detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att du agerar i egenskap av frisör antar jag att du är näringsidkare och att personen som skulle klippt sig hos dig är en konsument. För att besvara din fråga kommer jag anta att konsumenten beställt klippning av dig via internet eller över telefon, och att det därför rör sig om ett distansavtal er emellan. Vid distansavtal är distansavtalslagen tillämplig.

Det finns dessvärre ingen lag som är direkt tillämplig på frisörtjänster. Det är visserligen en form av tjänst, vilket i normala fall skulle innebära att konsumenttjänstlagen skulle varit tillämplig. Men konsumenttjänstlagen gäller dessvärre inte för tjänster som utförs av en människa, på en annan människa. Därmed är i första hand avtalslagen och andra allmänna avtalsrättsliga regler tillämpliga.

Men eftersom avtalslagen inte är uttömmande, eftersom den beror på vad ni faktiskt kommit överens om, skulle konsumenttjänstlagen kunna tillämpas analogt på ert avtal. Att en lag tillämpas analogt innebär att vissa bestämmelser ur en lag, som har ett nära samband med den nuvarande situationen, kan gälla ändå. I ditt fall innebär det att även om tjänsten att klippa någon inte i lagens mening räknas som en tjänst, då den utförs på en människa, kan man ändå analogt tillämpa konsumenttjänstlagen i de fall någon annan lag eller sedvänja inte täcker området – eftersom tjänsten du erbjuder är relativt lik de tjänster som omfattas om den lagen.

Vi börjar med att kunden inte dök upp på sin bokade tid

Till att börja med, anger avtalslagen att avtal ska hållas, 1 § avtalslagen. Detta gäller oavsett om din kund bokade över telefon, internet eller inne hos dig på salongen.

Om din kund bokade sin tid genom internet eller över telefon, är distansavtalslagen tillämplig, och då finns vissa avtalsvillkor, 1 kap. 1-2 § Distansavtalslagen.

I distansavtalslagen framgår att villkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för konsumenten, är utan verkan, 1 kap. 4 § Distansavtalslagen. Om din kund bokat via internet, måste det på din sida framgå hur denne ångrar sin bokning, hur snart inpå sin tid denne får avboka och under vilka förutsättningar det går att ångra sig. Där ska även framgå vad som händer i de fall att kunden avbokar sin tid för sent, 2 kap. 2 § 9-10 p. Distansavtalslagen. Av 2 kap. 9 § Distansavtalslagen framgår även att din kund endast är bunden att betala för uteblivet besök, om det tydliggjorts före det att denne beställt sin tid via internet. Det innebär alltså att om du inte uttryckligen har skrivit att dina kunder debiteras för uteblivet besök redan innan de bokat sin tid, får du inte debitera dem för det uteblivna besöket. Om du däremot har informerat på det på din hemsida, är det fullt möjligt att debitera dina kunder för detta.

Ångerfristen för en kund börjar löpa från den dagen då bokningen har gjorts, och gäller minst i 14 dagar, 2 kap. 10 och 12 § Distansavtalslagen. Men det innebär ju att din kund måste meddela dig om att denne ångrat sig och inte vill nyttja sin klipptid.

Genom att inte meddela dig, gäller inte ångerrätten längre om tiden för besöket infinner sig, eftersom du underförstått då faktiskt levererar en tjänst, 2 kap. 11 § 1 p. Distansavtalslagen.

Om du fått tidsbokningen via telefon går det att ur tidigare rättsfall (NJA 1978 s. 432) fastslå att inom vissa branscher, är konsumenter medvetna om vissa undermedvetna avtalsvillkor. Det innebär att kunden kan bli bunden av villkoren utan att du som näringsidkare särskilt upplyst om villkoren före ert avtal ingåtts, förutsatt att villkoren funnits att ta del av och att villkoren inte är överraskande eller särskilt betungande. Om din kund varit tidigare hos dig bör denne ha vetat att ni debiterar uteblivna besök, och därmed har denne haft möjlighet att ta del av villkoren. Vidare kan det även nämnas att det idag tillhör branschpraxis att debitera uteblivna besök, och att det därmed är ett underförstått avtalsvillkor som alltså inte är speciellt överraskande.

Har du rätt att debitera kunden för hela eller del av beloppet?

Tjänsten du erbjuder är att klippa någon. För att klippa någon erbjuder du visserligen din kunskap, men framför allt din tid. Det är tiden hos dig, som i det här fallet är avgörande, eftersom du inte kan använda din kunskap att klippa någon om du inte har tiden.

Du får debitera din kund för dennes uteblivna besök, om det är ett villkor i avtalet som ni ingått. Men om du får debitera hela beloppet eller delar av det, går att utläsa analogt i Konsumenttjänstlagen.

Genom att din kund inte dykt upp, skulle jag vilja likna det vid att denne avbeställt din tjänst. Dvs, inte ångrat – utan avbeställt. Vid avbeställningen av en tjänst har du som näringsidkare rätt till ersättning för försluter i form av kostnader för den delen av tjänsten som inte kunnat utföras pga avbeställningen, genom att du inte kunnat hitta någon annan kund att klippa, 42 § 2 st Konsumenttjänstlagen.

Viktigt är dock att poängtera att du som näringsidkare bara kan begära ersättning om du gjort allt du kunnat för att begränsa sin egen skada, 50 a § Konsumenttjänstlagen. Det innebär att om du inte försökt få någon annan kund att ta över tiden, får du inte debitera tiden. Om du däremot fått in en kund efter exempelvis 20 minuter, får du enbart debitera den första kunden för de 20 minuterna. Har du försökt få in en annan kund, men inte lyckats, får du dock debitera den uteblivna kunden för hela besöket.

Om kunden inte betalar kan du be om hjälp hos kronofogden.

Detta gör du genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Ansökan kan göras via kronofogdens hemsida eller på en blankett som du fyller i och skickar till ett kontor. I din ansökan behöver du ange dina uppgifter, ditt pengakrav och varför du kräver dessa pengar. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kronor och denna kostnad kan du även begära ersättning för i din ansökan. Indrivningen av skulden kostar 600 kronor och dessa kommer Kronofogden att begära av din uteblivna kund.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (370)
2020-07-31 Fel hos tjänsten
2020-07-31 Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?
2020-07-28 Icke-registrerad hantverkares ansvar vid olyckor
2020-07-28 17§ konsumenttjänstlagen för städföretag?

Alla besvarade frågor (82626)