Har föräldrarna rätt att underrättas om beslut om LVU?

2021-05-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Socialstjänsten har beslutat enligt LVU om omedelbart omhändertagande av sonen till ett föräldrapar jag känner. Sonen är 10 år och socialtjänsten misstänker att sonen har utsatts för misshandel av sin far. Jag undrar om fadern har rätt att ta del av socialtjänstens beslut att omhänderta sonen och av socialtjänstens utredning i ärendet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regleringen för beslut om LVU behandlas i Lagen om särskilda bestämmelser för omhändertagande av unga (LVU). Jag kommer även hänvisa till Socialtjänstlagen (SOL) som regler vissa aspekter av frågan också.

Om omhändertagande av barn och unga

Enligt 1 § LVU ska insatser gällande barn och unga främst göras av Socialtjänsten i samråd med barnet själv och vårdnadshavarna. Det finns utrymme för vissa tvångsåtgärder, i undantagssituationer där inget samtycke kan ges, samt att det bedöms vara en väldigt allvarlig situation.

I 5 stycket beskrivs att beslut alltid ska göras utifrån vad som är det bästa för barnet. Detta är i enlighet med FN:s Barnkonvention som numera även är svensk lag.

Vilka ska underrättas av ett LVU-beslut?

Denna fråga besvaras i 11 kap. 2 § Socialtjänstlagen, som beskriver att en utredning om eventuellt omhändertagande ska genast underrättas för de som utredningen berörs dvs normalt sett den unga och vårdnadshavarna. Undantaget är ifall det finns särskilda skäl som talar emot detta.

Det sistnämnda undantaget infördes 2013 med motiveringen att det ibland kunde finnas särskilda och känsliga situationer där det bedömdes finnas skäl för att vänta med underrättelse till vårdnadshavarna. Exempelvis om det gäller misstanke om brott gentemot barnen av en närstående.

Vad gäller i ditt fall?

Enligt reglerna ska föräldrarna bli underrättade redan när en utredning startas om ett eventuellt omhändertagande av ett barn eller ung person. De ska även hållas underrättade med vilka beslut som fattas under utredningens gång och skälen till dessa. Men då det kan finnas undantagssituationer där Socialtjänsten får lov att vänta med att berätta om beslutet för vårdnadshavarna, går det att konstatera att det inte handlar om en absolut rätt till underrättelse. Dock krävs det något som uppfyller särskilda skäl (högt krav) för att motivera att en förälder inte underrättas om beslut om omhändertagande gällande sitt barn.

I ditt fall kan jag tänka mig att det möjligen kan omfattas av ett sådant skäl. Men i en sådan utredning som kommer behövas göras så kommer de inte kunna förhöra pappan utan att meddela varför det görs. Mitt svar blir således att situationen möjligen innebär att Socialtjänsten kan få lov att vänta med att underrätta pappan om innehållet i utredningen, men att beslutet om omhändertagandet nog måste meddelas.

Jag hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?