Har en medlem i en bostadsrättsförening rätt att ta del av kvitton?

2015-05-12 i Föreningar
FRÅGA
Hej,Vilken rätt har jag som medlem i en bostadsrättsförening att granska vissa ekonomiska verifikationer?Det är främst transaktioner som ingår i posten "Möteskostnader" i årsredovisningen som intresserar mig.När jag har ställt frågan till föreningen så hänvisar de till Revisorn som i sin tur hänvisar till sin tystnadsplikt.Personligen så anser jag att upplysa om denna punkt inte skadar föreningen eller enskild medlem.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar och i 9 kap. 14 § bostadsrättslagen förtydligas att 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar (EFL) gäller för bostadsrättsföreningar.

Av 7 kap. 11 § EFL framgår att styrelsen är skyldig att på föreningens årsstämma lämna upplysningar om förhållanden som är av betydelse för bedömningen av bl.a. föreningens årsredovisning, om styrelsen anser att det kan ske utan att föreningen drabbas av en väsentlig nackdel. Om styrelsen inte anser detta är styrelsen skyldig att lämna upplysningen till föreningens revisor inom två veckor. Därefter har revisorn en månad på sig att yttra sig över upplysningen. I ett sådant yttrande kan det t.ex. framgå om upplysningen borde ha föranlett en ändring av revisionsberättelsen.

Du har alltså ingen ovillkorlig rätt att ta del av de aktuella kvittona, men du kan i enlighet med det ovanstående begära att få ”upplysning” om de dem.

Vidare kan det vara värt att notera att en hyresnämnd kostnadsfritt kan medla i en tvist mellan dig och bostadsrättsföreningen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll