FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 21/06/2022

Har en ideell förening rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret med anledning av medlemsansökan?

Hej, Har en ideell förening (koloni) rätt att begära in ett utdrag från brottsregistret vid inträdesansökan för att undvika att få in personer som är dömda för grövre brottslighet som t.ex. hot och våld, drog och spritförsäljning etc. Det handlar alltså inte om prickar för felparkering och fortkörning. Kan man annars lägga till i stadgarna att i samband med inträdesansökan ska detta lämnas och att föreningen har rätt att neka medlemskap på grund av att de är straffade? Gäller detsamma om det är en ekonomisk förening? 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledning
Jag tolkar den typ av förening du talar om vara något slags av ideell koloniträdgårdsförening.

Jag kommer i mitt svar behandla förutsättningarna för en ideell koloniträdgårdsförening att (1) vägra medlemskap och (2) begära utdrag ur belastningsregistret.

Det finns ingen särskild lag som reglerar ideella föreningar. Istället får man söka svar bl.a. i lagen om ekonomiska föreningar (EFL). Avseende din fråga om rätten till att begära ut registerutdrag är lagen om belastningsregister aktuell.

Vägrat medlemskap
Utgångspunkten för såväl ideella som ekonomiska föreningar är öppenhet för nya medlemmar (4 kap. 1 § EFL). Dock får en förening vägra medlemskap om vissa kriterier som är relevanta för föreningens verksamhet inte är uppfyllda eller om det i övrigt finns särskilda skäl (4 kap. 2 § EFL). Exempel på relevanta kriterier skulle kunna vara att en medlem måste vara mjölkproducent för att antas som medlem i en förening för mjölkproducenter. Ett exempel på i övrigt särskilda skäl borde vara om den som ansöker om medlemskap kommer att motarbeta föreningens verksamhet. Det är svårt för mig att bedöma i fall den brottslighet du tar som exempel utgör grund för att vägra medlemskap.

Utdrag ur belastningsregistret
Som utgångspunkt har svenska, och i vissa fall utländska, myndigheter rätt till att få uppgifter ur belastningsregistret utlämnade till sig (6-8 § lagen om belastningsregister). En enskild har rätt till utdrag som avser uppgifter om sig själv (9 § lagen om belastningsregister). Jag hittar ingen paragraf varken i lagen om ekonomiska föreningar eller lagen om belastningsregister som skulle ge ideella föreningar rätt att begära ut registerutdrag ur belastningsregistret för medlemmar eller personer som ansöker om medlemskap. 

Eventuellt skulle en förening kunna begära en person som ansöker om medlemskap att ta med eller visa upp ett registerutdrag som hen själv begärt ut. Om det överhuvudtaget är möjligt, så borde en sådan begäran endast vara möjlig om det rör belastningsuppgifter som är av särskilt intresse för föreningens verksamhet, annars kan det komma att strida mot regeln om öppenhet för medlemskap (se ovan under rubriken Vägrat medlemskap). Jag vill poängtera min betoning av orden ”eventuellt” samt "om". Jag har nämligen inte hittat ett uttryckligt stöd i lag; resonemanget grundar sig endast i vad jag anser vara rimligt. 

Om det (återigen) överhuvudtaget är möjligt att begära den ansökande att visa upp ett registerutdrag, så borde det inte vara orimligt att ha med det i föreningens stadgar. 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har fler frågor!

Vänligen,

Johan EkstrandRådgivare