Har en före detta make rätt till hus som köptes under skilsmässa?

2021-04-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
hejsan.Jag har en fråga angående mina föräldrars skilsmässa.När dom skillde sig köpte min pappa ett hus. Han köpte det själv och renoverade själv. Han bodde där i många år och sen ville sälja. Då var min mamma tvungen att skriva under och begärde hälften av pengarna. Har detta gått rätt till?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i äktenskapsbalk (ÄktB).

Äktenskapet bygger på två bärande principer; principen om särförvaltning 1 kap. 3 § ÄktB och likadelningsprincipen 11 kap. 3 § ÄktB. Särförvaltningen innebär att varje make bestämmer över sin egendom. Makar har alltså ingen egendomsgemenskap utan var och en äger sitt. Detta hindrar inte att makar precis som vilka andra personer som helst kan äga saker tillsammans. Om två makar tillsammans köper en soffa till det gemensamma hemmet äger de förstås den tillsammans med samäganderätt. Men om den ena maken köper en ny cykel och den andra maken nya golfklubbor, blir de ägare var och en till sin egendom och äger rätt att ensamma bestämma över denna.

Makarna kan alltså fritt använda sina pengar efter eget gottfinnande och även sälja eller skänka bort sin egendom. Helt utan hänsyn till den andra maken kan detta dock inte ske. I 7 kap. ÄktB finns de så kallade rådighetsinskränkningarna som gör att en make i vissa fall måste ha den andres medgivande för att kunna avhända sig, pantsätta eller hyra ut viss egendom. Den egendom som är föremål för detta särskilda skydd kan något förenklat beskrivas som den gemensamma bostaden och bohaget, det vill säga de möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som finns i bostaden samt fast egendom. Det är således enligt 7 kap. 5 § ÄktB inte tillåtet att sälja fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad utan samtycke av den andra maken. Fast egendom som är giftorättsgods (den egendom som ska bli föremål för bodelning vid äktenskapets upplösning) får inte heller säljas utan samtycke, även om den inte är gemensam bostad.

Slutligen innebär likadelningsprincipen att vid en upplösning av äktenskapet ska makarna dela nettoförmögenheten lika mellan sig så att de efter äktenskapsskillnaden har lika stor nettoförmögenhet. Giftorättsanspråket är en rättighet som kan sägas vara vilande under äktenskapet och aktualiseras först i samband med bodelningen. Efter äktenskapsskillnad är huvudregeln att vardera maken svarar för sin försörjning, 6 kap. 7 § ÄktB. Har båda makarna inkomster så de klarar sin egen försörjning kan det inte komma ifråga att döma ut ett underhållsbidrag, även om den ena maken har väldigt mycket högre inkomster än den andre.

Sammanfattningsvis har det enligt min bedömning gått rätt till om din pappa köpte huset för gemensamma pengar och då ska den ovannämnda likadelningsprincipen och rådighetsinskränkningarna beaktas. I din fråga uppgav du att din pappa köpte huset när de skiljde sig, och här är det viktigt att veta exakt vilken dag det var som han köpte huset. Enligt 9 kap. 2 § ÄktB ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten. Denna tidpunkt brukar kallas brytdagen och det är alltså de tillgångar och skulder som finns på brytdagen som ska bli föremål för bodelning. Om han köpte huset efter brytdagen gäller istället att vardera make ansvarar för sin egen försörjning och att huset då enbart tillhör din pappa.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1096)
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning
2021-10-07 Beräkning av bostadens värde vid bodelning

Alla besvarade frågor (96402)