Har den avlidnes arvingar i andra arvsklassen rätt till arv trots att den avlidne testamenterat bort all sin egendom?

2019-03-11 i Testamente
FRÅGA
Min mammas gudfar har testamenterat allt till mig (vi har inget släktskap). Han har inga barn, maka eller föräldrar i livet, endast brorsbarn. Testamentet skrivet på Fonus och ska ej ha formfel. Har brorsbarnen rätt att ärva? Blir de dödsbodelägare? Får jag sköta allt efter hans dö, säga upp abonnemang, sälja lägenhet, sköta konton på banken etc?Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt har vi en legal arvsordning och arvingarna delas enligt denna in i tre arvsklasser (2 kap ÄB).

1.Den första arvsklassen omfattar arvlåtarens barn (2 kap 1 § ÄB).

2.Den andra arvsklassen omfattar i första hand arvlåtarens föräldrar. Om inte föräldrarna lever består denna arvsklass av arvlåtarens syskon (2 kap 2 § ÄB).

3.Den tredje arvsklassen omfattar mor- och farföräldrar. Om dessa inte är i livet träder deras barn, dvs arvlåtarens fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder in (2 kap 3 § ÄB).

Enligt stirpalgrundsatsen tar alla inom varje arvsklass tar lika stor del i kvarlåtenskapen. Om det enbart finns en arvtagare i en arvsklass ärver denna allt.

Om en arvinge avlidit, finns en generell rätt för dennes barn att träda i hans eller hennes ställe. Detta kallas istadarätt. Innebörden i ditt fall är att din gudfars brors barn är legala arvingar till din gudfar (i andra arvsklassen) och har således rätt till arv efter honom. Brorsbarnen träder alltså enligt istadarätten i sina föräldrars ställe och blir legala arvingar i andra arvsklassen.

Ett testamente ska delges arvingarna. Delgivning sker genom att man överlämnar en bestyrkt kopia av testamentet (14 kap 4 § ÄB). Arvingen kan antingen godkänna testamentet som då blir direkt gällande mot arvingen, eller endast bekräfta delgivningen.

Om en arvinge anser att testamentet är ogiltigt kan denna klandra testamentet (14 kap 5 § ÄB). Det görs genom att arvingen, inom sex månader från delgivningen, väcker talan mot testamentstagaren vid allmän domstol. Om inte klandertalan väcks av någon arvinge inom sex månader från delgivningen, eller om klandertalan i domstol ogillas, blir testamentet gällande mot arvingen som väckt talan. Varje arvinge som vill hävda att testamentet är ogiltigt måste väcka klandertalan mot detta. I annat fall blir testamentet gällande mot arvingen.

Det finns i huvudsak tre klandergrunder:

1.Formfel vid testamentets upprättande (13 kap 1 § ÄB).

2.Testamentet har upprättats under inflytande av en psykisk störning (13 kap 2 § ÄB).

3.Någon har otillbörligen påverkat testator att upprätta testamentet (13 kap 3 § ÄB).

Notera att det är du som testamentstagare som har bevisbördan för att testamentet är upprättat utan formfel (p1). Det är däremot arvingarna som har hela bevisbördan för att testamentet är ogiltigt på grund av psykisk störning (p2) eller påverkan (p3).

Om ingen av arvingarna når framgång med klandertalan mot testamentet

När din gudfar dör kommer hans tillgångar och skulder att innehas av hans dödsbo, vilket är en juridisk person. Dödsboet upplöses i och med arvskiftet, då den avlidnes kvarlåtenskap fördelas mellan arvingar och testamentstagare. Såväl du som brorsbarnen kommer bli dödsbodelägare (18 kap 1 § ÄB).

Universell testamentstagare är den som testator insatt i arvinges ställe genom att tillerkänna honom eller henne kvarlåtenskapen i dess helhet, viss andel av kvarlåtenskapen eller överskottet (11 kap 10 § andra stycket ÄB). Då din gudfar testamenterat all sin egendom till dig är du en universell testamentstagare och därmed även dödsbodelägare (18 kap 1 § ÄB). Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning, tex fatta beslut om uppsägning av abonnemang.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2220)
2019-08-16 Testamentera till barnbarn
2019-08-15 Kan mina föräldrar göra så att min brors hustru inte ärver?
2019-08-13 Vad händer om bröstarvingen ignorerar testamentet?
2019-08-10 Kan syskonbarn klandra ett testamente?

Alla besvarade frågor (72058)