FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/05/2017

Har den andre föräldern rätt att neka barnet pass?

Hej

Har en förälder vid delad vårdnad rätt att neka barnet pass?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med är en grundförutsättning att föräldern har vårdnad över barnet (vårdnadshavare) för att få fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det är även en viss skillnad om föräldrarna har delad vårdnad eller gemensam vårdnad. Det vanligaste är att vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, och jag gissar att det är gemensam vårdnad du menar. Men för säkerhets skull besvarar jag din fråga utifrån båda alternativen.

Delad vårdnad innebär att vissa typer av angelägenheter som angår barnet beslutas av en av vårdnadshavarna, och den andre beslutar om andra angelägenheter. T.ex. att ena föräldern beslutar om skolfrågor, och den andre om fritidsaktiviteter. Detta är vanligtvis reglerat genom avtal föräldrarna sinsemellan. Det innebär att om det är bestämt att ena vårdnadshavaren ska besluta om utfärdande av ID-handlingar eller dylikt är det den som beslutar om utfärdande av barnets pass. Den andre vårdnadshavaren har då inte rätt att neka barnet pass.

Vid gemensam vårdnad ska vårdnadshavarna som huvudregel fatta alla beslut rörande barnets personliga angelägenheter tillsammans, vilket följer av 6 kap 13 § första stycket föräldrabalken. I praktiken innebär det att ena vårdnadshavaren kan sätta stopp för den andres beslut.

Utfärdande av pass för barnet är en sådan angelägenhet som rör barnet. En vårdnadshavare har därför som huvudregel rätt att neka att ett pass utfärdas till barnet. Frågan är då om det finns några undantag till detta?

Enligt 7 § andra punkten passlagen (1978:302) ska en passansökan avslås om den andre vårdnadshavaren inte lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att utfärda passet ändå. Regeringsrätten (idag kallad Högsta Förvaltningsdomstolen) avgjorde i RÅ 1987 ref. 127 ett liknande mål där ena föräldern vägrade lämna medgivande för barnets pass. Där sade domstolen att när det står klart för passmyndigheten att vårdnadshavaren direkt motsätter sig att pass utfärdas bör det endast under mycket speciella omständigheter mot dennes vilja ändå utfärda pass. Undantaget i 7 § passlagen ska alltså användas mycket sällan.

Sammanfattningsvis kan det sägas att den ena vårdnadshavaren har rätt att neka den andre att utfärda pass åt deras barn, så länge det inte föreligger ”synnerliga skäl” enligt passlagen. När en vårdnadshavare klart yttrat sin vilja och vägrar lämna medgivande (oavsett anledning) är det inte att betrakta som ”synnerliga skäl”. En vårdnadshavare har i nästan alla fall rätt att neka att pass utfärdas för barnet.

P.S. Jag gissar att du planerar att resa utomlands med ditt barn. Den allmänna uppfattningen är att beslut rörande till exempel kortare utlandsresor är att hänföra till den dagliga omsorgen. Du kan alltså få ta med dig barnet på en kortare utlandsresa, men då skall man tänka på att kontakten med den andra föräldern inte får kränkas. Eftersom du inte ensam får fatta beslut av ingripande betydelse krävs det helt säkert att båda två överens om det är fråga om en längre utlandsresa. D.S.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob AxelssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”