Hantverkare svarar inte

FRÅGA
Har haft badrumsrenovering. Har betalat men inte fått intygen. Firman som vi anlitat svara inte på sms eller samtal. Har påpekat flera ggr att vi vill ha intyg. Hur kan man gå vidare?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att jag kan hjälpa dig besvara din frågan. Vad jag kan se så har din fråga två aspekter. En del är en s.k "obligationsrättslig" del, d.v.s vad du har rätt till enligt avtalet. Den andra delen är en "processrättslig del" d.v.s hur du ska gå tillväga får att få denna rätten.

Obligationsrättsligt

Ni har ingått ett avtal om att firman ska utföra en badrumsrenovering, 1 § AvtL. Eftersom avtalet är renovering av ett badrum hos dig av en firman så är de ett företag som utför en tjänst hos en privatperson. De är sålunda en konsumenttjänst, 1§ KtjL.

Avtal ska hållas ("pacta sunt servanda"). I ert avtal får anses inkluderar en rätt att utöver att firman skulle utföra arbetet de även skulle ge ett (eller flera) intyg om detta. Detta oavsett om de uttryckligen har sagt eftersom de får anses vara underförstått eller i vart fall innefattas i att konsumenttjänster ska vara fackmannamässigt utförda, jfr 4 § (KtjL). Eftersom tjänsten i nuvarande skick inte följer avtalet så finns de ett fel, se både 9§ första och tredje punkten. Detta medför att du har rätt till avhjälpande, d.v.s att du får intyget, 19 § KtjL. I denna rätt är underförstått att du krävt de i tid och att de beror på firman och inte dig, jfr 16-17 § KtjL.

Obligationsrättsliga delen ger dig alltså rätt att kräva intyget.

Processrättsligt

För att kräva ut något som man har rätt till så kan man vända sig till domstolen. Detta gör man genom att lämna in en stämningsansökan till rätten, 42 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Stämningsansökan kan vara av två typer: Fullgörelse och fastställelse. Eftersom du vill att firman ska göra något så är de fråga om en fullgörelsetalan, 13 kap. 1 § RB. Eftersom fullgörelse tidpunkten, d.v.s när du borde fått intyget, har passerat så får du föra en sådan talan enligt huvudregeln.

Din stämningsansökan ska innehålla ett yrkande, d.v.s vad du vill att domstolen ska besluta. T.ex jag yrkar på att rätten ska förplikta firman att ge ut intygen, 42 kap. 2 kap. RB. Sedan ska de finnas en grund för detta, d.v.s varför du har rätt till detta, 42 kap. 2 p RB Grunden är här avtalet. T.ex Grunden för detta är att vi har ingått ett XX.YY.ZZ avtal där firman skulle renovera mitt badrum och ge intyg på detta. Utöver detta kan de vara bra att bifoga bevis för din talan. I detta fallet blir de t.ex kvitto på köpet samt mailkonversationer eller beställningsbekräftelsen, 42 kap. 3 p RB. För vidare information se här.

De jag hade gjort först är dock att skriva till firman och säga att du tänker vända dig till en domstol. Detta eftersom de är dyrt att vara i domstol. De är inte något som du eller bolaget vill egentligen. Hotet om de brukar dock påskynda process och göra motpart mer svars benägen. Ett tredje alternativ är att vända dig till ARN. Se hur du gör här.

Jag hoppas de besvarade din fråga

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?