Hålla egendom inom äktenskapet

Jag och min pojkvän funderar på att gifta oss, främst för att skydda mig då det finns särkullsbarn. Vi har inga gemensamma barn.

1. Vi äger 2 bostadsrätter, jag vill fortsätta äga min enskilt även efter bröllopet samt även andra tillgångar, detta för att särkullsbarnet inte ska få ärva mig (vi har ingen kontakt alls). Jag antar att vi då ska skriva ett äktenskapsförord om att detta?


2. Kan jag sedan skriva ett testamente där jag anger vem som ska ärva mig?


3. Om vi väljer att inte gifta oss, kan då min pojkvän skriva ett testamente där jag står som arvtagare för hans egendomar och tillgångar? Kan man även inkludera efterlevande skydd i försäkringar i det testamentet?


4. Självklart förstår jag att särkullsbarnet har rätt till sin lagott så att säga, är det hälften av förmögenheten och häften går till den som står som förmånstagare på testamentet/fru eller dylikt?


5. Har särkullsbarnet rätt att få ut hälften direkt?


6. Vad rekommenderar ni för vårt specifika fall? Giftermål och äktenskapsförord, eller testamente mellan oss?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Detta är som du kanske vet en ganska stor fråga och skulle jag svara väldigt ingående på varje skulle det ta väldigt lång tid och det skulle bli svårt att läsa. Jag tänkte istället försöka svara så tillfredsställande på varje fråga så att det inte är några oklarheter efter du läst svaren.

Jag antar att, eftersom du nämner att det finns särkullsbarn, men inga gemensamma att både du och din respektive har barn med någon annan.

1. Ja, ditt antagande är korrekt! Äktenskapsförord finns reglerat i äktenskapsbalken (länk till äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230; nedan förkortar jag äktenskapsbalken ÄktB). Makar får bestämma att egendom de har eller senare får ska vara deras enskilda. Detta ska göras genom äktenskapsförord.

Äktenskapsförord ska vara skriftliga och undertecknas av er, det spelar ingen roll om ni är gifta ännu, äktenskapsförord får göras innan ni gift er men blir inte giltiga förrän ni är gifta. Därefter ska ni registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket. Allt detta står i 7 kap. 3 § ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1).


2. Ja det kan du också göra. Bestämmelserna i ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637; nedan förkortat ÄB) är de som berör testamenten. I 9 kap. 1 § ÄB står att den som fyllt 18 år får genom testamente bestämma vad som ska ske med dess egendom när den avlider. I 10 kap. 1 § står att ett testamente ska göras skriftligt med två vittnen. Dessa vitten ska vittna när den som upprättat testamentet skriver under testamentet. Efter att testatorn (den som gör testamentet) skrivit under ska även vittnena skriva under testamentet. Det är viktigt att vardera vittne ser det andra vittnet skriva under testamentet.

Finns det inga som bevittnar underskrivandet av testamentet så blir testamentet ogiltigt, det är alltså väldigt viktigt att det finns vittnen. Anledningen till att vi har testamentsvittnen är för att i Sverige vill vi verkligen uppfylla den dödes önskan, och eftersom testamente inte blir relevant förrän någon dör så går det inte att fråga testatorn om testamentet när det är aktuellt. Då har vi vittnen som kan styrka att testamentet är giltigt.

I 9 kap. 4 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K10P4S1) står vilka som inte får vara testamentsvittnen. Det är främst släktingar och makar och sambor eftersom de eventuellt kan ärva utan testamente och då kan det vara i deras intresse att senare förklara testamentet ogiltigt.


3. Ja, det finns inget krav på giftermål för att kunna bli arvtagare, men det krävs ett testamente. Finns inget testamente går vanliga arvsrättsliga regler in och pojkvänner/flickvänner eller sambor ärver inte varandra. Angående förmånstagare i försäkringar regleras det inte genom testamente.

Angående livförsäkringen så regleras detta inte genom testamente utan det måste göras hos försäkringsbolaget. Oftast görs detta genom att försäkringstagaren skriver ut en blankett om vem som ska vara ”förmånstagare” och fyller i den och skickar sedan till försäkringsbolaget. Alternativt så går det att gå till försäkringsbolagets kontor så kan de hjälpa att ändra förmånstagare.


4. Det har du rätt i, barn till en förälder har alltid rätt till sin laglott. Även laglotten finns reglerat i ÄB, men i sjunde kapitlet. Enligt 7 kap 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Så är hälften av ett barns arvslott dennes laglott. Så har en person t.ex. 2 barn blir ett barns arvslott hälften av det föräldern lämnar efter sig.

Finns då ett testamente som inte är till förmån för något av barnet blir ett barns laglott hälften av dess arvslott, alltså om det finns två barn så blir laglotten 25% av den avlidnes egendom. Testamentstagaren får då som minst 50% av det som den avlidne lämnar efter sig, om båda barnen begär att få sin laglott. Att få sin laglott är en rättighet och inte en skyldighet så de kan låta testamentet ”gå förbi” orört om de vill.


5. Ja, särkullsbarn har alltid rätt att få ut sin laglott alternativt arvslott direkt. Särkullsbarn kan däremot välja att avstå från sitt arv om sin förälder dör till förmån för den efterlevande maken och istället få efterarv från den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P9S1). Det spelar alltså ingen roll om ni gör ett testamente i det hänseendet, men vill ni att särkullsbarnen ska få så lite som möjligt så måste ni göra ett testamente.

Skulle ni däremot få gemensamma barn så ärver den efterlevande maken innan de gemensamma barnen ärver enligt 3 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1).


6. Jag är inte helt säkra på er vilja så jag kan bara uttala mig från vad jag vet eller tror, och jag tror att ni vill att ni ska behålla så mycket egendom som möjligt mellan er två vid eventuellt dödsfall.

Min rekommendation är då att gifta er. Gifter ni er har ni ett väldigt starkt grundskydd både sett som en enhet, och individuellt, allt pga. bodelningsregler (se nedan). Äktenskapsförord är dessutom mest för att skydda sin egendom från den andra maken så det anser jag inte att ni behöver upprätta, i alla fall inte angående att göra er egendom till enskild. Utöver det tycker jag att ni ska registrera er som förmånstagare hos försäkringsbolagen om det är relevant. Dessutom anser jag att ni ska upprätta ett testamente till förmån för varandra.

Det går att vara sambo och göra detta genom samboavtal men skyddet för sambor är inte lika bra som gifta, det är lättare att missa något viktigt. Men det bör vara fullt möjligt, förutsett att all egendom blir samboegendom, inte bara vad som enligt lagen är samboegendom.

Försäkringsförmånstagare och testamentet är ganska självklart, det kanske jag inte behöver förklara, men jag ska förklara varför jag anser att det smartaste är om ni gifter er utan äktenskapsförord. I min förklaring nedanför bortser jag ifrån om någon av makarna har skulder. I Sverige ärver man inte skulder, men om en person som har skulder dör ska egendom tas ur dödsboet som täcker skulderna. Bodelningen blir även lite annorlunda om det finns skulder inblandade.

Skulle ni gifta er och någon dör måste det ske en bodelning innan någon kan ärva egendomen. Vad betyder detta? Jo enligt 9 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1) ska, när ett äktenskap upplöses, egendomen fördelas genom bodelning. Denna fördelning går ut på att båda makarnas giftorättsgods slås ihop och sedan delas i hälften enligt 11 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Bodelning görs alltså innan testamente aktualiseras vilket är viktigt att veta. Har ni ingen enskild egendom och någon make dör så kommer hälften av egendomen ges till den efterlevande maken genom bodelning och den andra hälften går till dödsboet. Finns det då ett testamente till förmån för den efterlevande maken och särkullsbarnen begär sin laglott så går alltså bara hälften av dödsboet till särkullsbarn och den andra hälften till maken. Gör ni såhär kommer alltså 75% av den ursprungliga egendomen makarna hade gemensamt gå till den efterlevande maken, förutsatt att ingen av makarna har några skulder.

Jag hoppas detta besvarade alla dina frågor, har du några funderingar så finns det ett kommentarsfält här nere på hemsidan där du kan ställa dina frågor så svarar jag på dem så gott det går.

Vill du ha hjälp att utforma ett testamente går detta att göra här på Lawlines hemsida: http://lawline.se/avtal/testamente

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”