FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad13/04/2015

Giftorättsgods som investerats i enskild egendom.

i anledning av äktenskapsskillnad: den ene maken har en fastighet som är hennes enskilda egendom (skrevs över på henne för många år sedan av den andre maken. Den andre maken har bedrivit sin näringsverksamhet på fastigheten varvid han investerat betydande belopp som väsentligt ökat fastighetens värde. Investeringarna har gjorts med medel som anses vara giftorättsgods. Frågan: i samband med bodelningen, har den senare maken någon rätt till ersättning för det som lagts ner på fastigheten som är den andre makens enskilda egendom?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Det framgår att fastigheten utgör enskild egendom och är således inte en del av ert giftorättsgods. 7 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken (ÄktB). Frågan är följaktligen vad som följer då giftorättsgods investeras i den enskilda egendomen och förbättrar denna.

Då giftorättsgodset har använts för investeringar i den enskilda egendomen har dessa sammanblandats. Huvudregeln är att sammanblandningen leder till att det som tillförts den enskilda egendomen förlorat sin identitet av giftorättsgods och dess värde kan inte utfås separat. (Se exempelvis NJA 1992 s. 773 som gällde den motsatta situationen då enskild egendom sammanblandades med giftorättsgods). Avsteg från denna huvudregel skulle kunna tänkas om egendomen som tillförts verkligen är möjlig att separera från den enskilda egendomen. I fråga om fastigheter ser jag detta som närmast omöjligt då fastigheten omfattar marken huset står på (Se 1 kap. 1 § jordabalken) även ett separat fritidshus på fastigheten skulle således inte kunna avskiljas från den övriga fastigheten utan olägenhet. Detta gäller dock givetvis inte lös egendom som befinner sig på fastigheten (bilar, bohag etc.).

I 11 kap. 4 § ÄktB föreskrivs att om ena maken väsentligen, inom tre år från det att talan om äktenskapsskillnad väcktes, minskat sitt giftorättsgods genom att exempelvis investera denna i enskild egendom i syfte att den andra maken ska erhålla en mindre andel så ska det trots detta anses som giftorättsgods. Regeln förutsätter dock att detta har skett utan samtycke från den andra maken samt att det är makens egna giftorättsgods som använts (i de flesta fall bankmedel). Utifrån de omständigheter du nämner finner jag regeln inte tillämplig i detta fall.

Sammanfattningsvis så föreligger det inga möjligheter utifrån de omständigheter du beskriver utfå den egendom som nedlagts på fastigheten.

I den mån du har ytterligare frågor får du gärna kontakta mig.

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare
Hittade du inte det du sökte?