Gåva innan äktenskapsskillnad samt jämkning av bodelning med anledning av studielån

2016-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, jag och frugan är eventuellt på väg att skiljas. Jag har lite aktier och tillgångar. Vi har ej äktenskapsförord. Jag hade tänkt skänka pendel till välgörenhet. Kommer det att dras av från min del när vi skiljs om jag gör det nu strax innan vi undertecknar skilsmässopappren eller vid vilket datum fastställs vilka tillgångar och skulder som ska delas? Min fru har studielån. Räknas de in så att hon får dra av dem från mina tillgångar? Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap 2 § Äktenskapsbalken ska bodelning göras utifrån egendomsförhållandena så som de såg ut när ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. Det är alltså den dagen som ansökan kommer in som det fastställs vilka skulder och tillgångar som ska ingå i bodelningen. Om en make skulle få egendom eller göra sig av med egendom efter denna tidpunkt spelar ingen roll, i bodelning räknas det som om någon förändring i egendomsförhållandena inte skett. Detta innebär att om ni ännu inte har lämnat in någon skilsmässoansökan kan du ge pengar till välgörenhet. Har ni däremot lämnat in en skilsmässoansökan kommer de pengar du ger till välgörenhet att behandlas som om du forfarande hade pengarna. Om ni inte har lämnat in någon skilsmässoansökan är det ändock av vikt hur mycket pengar du ger bort. I 11 kap 4 § Äktenskapsbalken stadgas att om en make utan den andre makens samtycke inom tre år från det att talan om äktenskapskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods ska bodelningen förättas som om denna gåva inte getts. Detta innebär att om du ger bort så pass mycket pengar att ditt giftorättsgods anses vara minskat i inte obetydlig omfattning räknas gåvan in i ditt giftorättsgods som om du hade pengarna. Säg exempelvis att du ger en gåva på 100 000. Vid skilsmässan har du 50 000 i giftorättsgods. Eftersom att gåvan ska räknas med som om du aldrig gett bort pengarna anses du vid bodelningen ha 150 000 i giftorättsgods. Vad som anses vara i inte obetydlig omfattning är en bedömning utifrån omständigheterna i varje specifikt fall. Generellt kan sägas att bedömningen görs utifrån gåvans storlek i förhållande till det övriga giftorättsgodset. Ju mer du har detso mer kan du alltså ge bort.

Angående studielånen är de skulder och skulder ska normalt sett räknas in i en bodelning och täckas av den skuldbelastade makens giftorättsgods, se 11 kap 2 § Äktenskapsbalken. Värt att tillägga är att om hennes giftorättsgods inte räcker för att täcka skulderna behöver inte du täcka din frus skulder med ditt giftorättsgods, det räknas istället som om hon har noll i giftorättsgods. Det finns en möjlighet till jämkning, detta enligt 12 kap 1 § Äktenskapsbalken. Jämkning kan ske på grund av äktenskapets längd, men även på grund av makarnas ekonomiska förhållanden. Om det efter att din frus studielån har avräknats från hennes giftorättsgods framstår som oskäligt att du ska ge egendom till henne i den omfattning som följer av vanliga regler om bodelning kan en jämkning enligt 12 kap 1 § Äktenskapsbalken vara aktuell. Jämkningen görs på så sätt att du får behålla mer av ditt giftorättsgods. En förutsättning för att 12 kap 1 § Äktenskapsbalken ska vara aktuell är att du är den rikare parten, du kan alltså inte genom denna regl få mer av din frus tillgångar. Om det är möjligt att jämka eller inte beror på hur förmögenhetsförhålladena ser ut. Det krävs i princip att du på grund av din frus studielån skulle behöva ge henne oskäligt mycket, men vad som är oskäligt mycket varierar från fall till fall

Äktenskapsbalken hittar du här

Hoppas att detta svarade på dina frågor. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll