Går det att häva ett köp av ny vara pga att tjänst blivit felaktigt utförd på en annan produkt?

FRÅGA
Vid besök i datorbutik som konsument med min Lenovo som fått en mindre vattenskada och ej var brukbar konstaterade säljaren att moderkortet(dyrbart) var förstört.Detta svar medförde att jag köpte en ny Fujitso för ca 8000 kronor.Proffs har undersökt min gamla Lenovo varvid konstaterades att kortslutning skett i tangentbordet,vilket är enkelt att reparera genom byte till nytt bord för ca 1000 kronor Av detta skäl vill jag häva köpet av dator.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag är tillämplig?

I de situationer då du är konsument och köper en dator av en näringsidkare blir Konsumentköplagen (kkL) tillämplig. I det här fallet blir konsumentköplagen tillämplig på din nyinköpta dator. Förutsättningarna för att kunna häva ett köp enligt konsumentköplagen är svårt. Det måste föreligga ett väsentligt fel i varan. Dock innan hävning kan aktualiseras så ska säljaren först få rätt att avhjälpa felet och kommer inte avhjälpande på tal, skulle man därefter kunna häva köpet. Men eftersom det inte är något fel på din nyinköpta dator så kan inte konsumentköplagen tillämpas för hävning i det här fallet.

Det finns ingen lagstadgad ångerrätt enligt konsumentköplagen när man köper produkter ifrån butik. Köper man en dator på distans så har man en ångerrätt på 14 dagar, och den rätten finns endast i distansavtalslagen. Det vill säga om man köper en vara via postorder eller internet eller liknande har man en ångerrätt. I andra fall krävs särskilt avtal om öppet köp.

Slutsats är att du varken kan häva köpet eller utnyttja någon ångerrätt med stöd av lag enligt konsumentköplagen.

Går det att angripa på något annat sätt?

Eftersom att företaget erbjuder servicetjänster, såsom felsökning av vara och reparationer av elektronikprodukter så är Konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. När du gick in med din Lenovodator så köpte du en tjänst av företaget och konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen. Lagen är tillämplig på arbete på lösa saker. Till exempel felsökning eller reparation av elektronikprodukter.

Fel i tjänst

I 9 § konsumenttjänstlagen (KtjL) anges vad som är fel i samband med tjänst. Tjänsten anses vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten enligt 4 § samma lag har rätt att kräva. 4 § i KtjL säger att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt, dvs. utifrån de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen. Tjänsten ska även anses vara felaktig om den avviker från vad man har avtalat om. Prestationen anses vara felaktig om den avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta. Dock har det diskuterats i rättspraxis och det finns inte alltid ett självklart svar när det gäller felsökning av tekniska produkter av komplicerad karaktär. Enligt tidigare rättspraxis som uppmärksammats i motiven till lagen får den nu berörda frågan bedömas med utgångspunkt i kraven på att näringsidkaren ska utföra tjänsten på ett fackmässigt tillfredsställande sätt och med iakttagande av tillbörlig omsorg och du som konsumentens intressen.

Det avgörande här är att näringsidkaren vid en samlad bedömning får anses ha handlat på ett fackmässigt tillfredsställande sätt och med tillbörlig omsorg om konsumentens intressen, dvs dina intressen att få en korrekt felsökning. Vad det gäller felsökningen av datorn borde du med fog kunnat förutsätta att du skulle få en korrekt felsökning av din dator och eftersom prestationen (felsökningen) avviker från denna förutsättning så bör det anses vara fel i tjänsten.

Mycket pga att ett annat företag i samma bransch lyckades konstatera felet på ett korrekt sätt, dvs att det enbart var tangentbordet som var trasigt (om det nu är så att "proffsen" har rätt) så borde du kunna hävda att tjänsten är felaktigt utförd.

Om tjänsten är felaktig och konsument ska få göra påföljder, krävs att konsumenten reklamerar och underrättar näringsidkare inom skälig tid från det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet, se 17 § KtjL. Underrättelse ska ske inom 2 månader från det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet. Du har kontaktat företaget inom en kort tid efter upptäckten av felet och din reklamation har således kommit in i rätt tid.

Normalt om företaget hade utfört en reparation på din dator och tjänsten hade utförts fel så hade du kunnat göra påföljder gällande så som att hålla inne betalning, kräva att felet avhjälps, eller om resultatet är så avvikande från vad som avtalats, även häva köpet och få pengar tillbaka.

Dock har situationen blivit den att du istället har köpt en ny dator. Detta din situation komplicerad eftersom du inte kan åberopa några hävningsregler pga fel i tjänsten eftersom tjänsten inte utfördes på din nyinköpta dator. Det du får göra är att försöka föra en skadeståndstalan.

Krav på att få ersättning av säljaren

Enligt 31 § st. 4 KtjL är näringsidkaren skyldig att vid fel ersätta skador på föremålet för tjänsten. Du får försöka hävda är att du har lidit en ekonomisk skada genom att ha fått felsökningen felaktigt utförd och därmed fått köpa en ny dator. Den nya datorn köpte du under förutsättning att din gamla dator inte gick att laga. Det kan dock bli knepigt att föra en sådan talan. Den andra talan som skulle kunna fungera är att föra en talan om vilseledande enligt avtalslagen. Dock är en sådan talan också svår att föra då det är du som konsument som har bevisbördan. Därför råder jag dig att ta hjälp av en jurist på vår byrå som kan hjälpa dig att framför ett kravbrev åt säljaren. Det kanske inte ens är så att du behöver föra en sådan talan. Genom att uppmärksamma säljaren på att du tänker föra en sådan talan emot dem om de inte går med på att låta köpet återgå kanske räcker.

Sammanfattningsvis: Jag tycker helt klart att du ska vända dig till säljaren och förklara precis hur allting ligger till. Dvs du går in till butiken med förhoppningen att kunna lämna tillbaka datorn. Där förklarar du precis hur det ligger till, att du köpte den nya datorn under förutsättning att den gamla datorn inte fungerade. Att du också har fått datorn felsökt på ett annat ställe och att det företaget har konstaterat att det bara är tangentbordet som behöver bytas. Förhoppningsvis så kommer företaget att gå med på att ta tillbaka datorn. Är de ej villiga att ta tillbaka datorn så får du som sagt föra en talan emot dem. Då rekommenderar jag dig starkt att ta hjälp av en av våra jurister på byrån eftersom att rättsläget i din situation inte är helt enkelt.

Hoppas det det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?