Går det att göra min hustru lottlös i samband med en äktenskapsskillnad till förmån för vår gemensamma son? Och går det att säkerställa sonens fulla rätt till min kvarlåtenskap efter mitt frånfälle?

2020-04-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min ex-hustru och jag gifte oss i Thailand 2010. Giftermålet blev aldrig registrerat i Sverige. Vi flyttade till Sverige 2011 där vår son föddes 4 månader senare. Min hustru lämnade oss båda, far och son, för att "bli fri" samt för att slå sig ihop med en annan.Den här "annan" är arbetslös, tidigare frihetsberövad 2 månader för misshandel av sambo. Han förekommer 8 gånger i belastningsregistret och vill nu att min f.d. skiljer sig så att hon kan kräva ut sin hälft av den lägenhet vi äger tillsammans. Vi (jag) köpte den lilla lägenheten för 300.000 kronor och ville då att min "kära" fru skulle stå med som ägare 50/50. Möblemanget har inget värde då det är allt inhandlat på stadsmissionen och bilen har ett värde på 20.000. M.a.o. är det ett "fattigt" bo, som passar min son och mig genom att det ligger nära gossens skola och i skön natur där vi båda trivs.Min ålder ger nog skäl att misstänka att min bortgång blir tidigare än moderns.Jag söker därför råd genom er byrå hur jag kan gå tillväga för att säkerställa min (vår) sons äganderätt till fastigheten och de få kontanter som kan finnas efter min bortgång.Vore tacksam för de råd som ni kan erbjuda.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du och din hustru lever till dags dato på varsitt håll och såvitt jag förstår har hon för avsikt att skilja sig inom kort. Någon formell äktenskapsskillnad (skilsmässa) är dock inte genomförd ännu. Vidare har ni ett gemensamt barn (en son), en bostadsrätt och en bil. Övrigt lösöre uppskattar du till ett obetydligt värde. Äktenskapet ingicks i Thailand för ungefär tio år sedan, men detta registrerades aldrig i Sverige. Din ärendebeskrivning förtäljer dock inte riktigt huruvida din hustru är av thailändsk härkomst, men jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå ifrån att så är fallet. Och givet din nuvarande ålder bedömer du själv att din egen bortgång kommer att inträffa innan din hustrus framtida frånfälle varför du skulle vilja säkerställa att hela din kvarlåtenskap tillfaller er son. Tillämplig lagstiftning i ditt ärende är:

Ärvdabalken (ÄB).

Sambolagen (SamboL).

Äktenskapsbalken (ÄktB).

Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap (IÄL).

Det i Thailand ingångna äktenskapet, äger det giltighet i Sverige trots den uteblivna registreringen hos Skatteverket?

Det korta svaret lyder: Ja, ni är båda att betrakta som äkta makar enligt svensk rätt trots den uteblivna registreringen. Det nu sagda förutsätter emellertid att äktenskapet ingicks i enlighet med de former som gäller för ingående av äktenskap i Thailand. Annorlunda uttryckt: Utgångspunkten är helt enkelt att äktenskap som har ingåtts på ett rätt och riktigt sätt enligt främmande lands lagstiftning per automatik erkänns som giltiga även i Sverige (1 kap. 7 § IÄL). För ordningens skull vill jag dock nämna följande. Ett äktenskap i vilket någon av parterna var underårig vid vigseln eller som sannolikt har ingåtts under tvång eller där båda ej var samtidigt närvarande vid äktenskapets ingående är, trots att det eventuellt skulle vara lagligen ingånget enligt utländsk rätt, inte giltiga i Sverige (1 kap. 8 a § IÄL). Vidare får det inte råda några så kallade äktenskapshinder, vilket i mångt och mycket innebär att du och din hustru inte får vara släkt i rätt upp- och nedstigande led, vara helsyskon eller gifta på annat håll (2 kap. 3-4 §§ ÄktB).

Men ingenting i din ärendebeskrivning tyder på att något av ovanstående kan göras gällande och utifrån den information som ges föreligger det enligt min mening ett giltigt svenskt äktenskap mellan dig och din hustru. Ni är således att betrakta som äkta makar, vilket är viktigt att få klarlagt eftersom detta får bäring på den rättsliga bedömningen i övrigt och huruvida du kan undanta viss egendom till förmån för er son. Notera dock att den uteblivna registreringen fordrar att den av er som vill åberopa äktenskapets giltighet har att svara för bevisningen. Äktenskapet måste med andra ord kunna styrkas, exempelvis genom ett utfärdat thailändskt vigselbevis.

Det svenska äktenskapet mellan dig och din hustru, vad gäller?

Av det ovan anförda står det klart att ni fortfarande är gifta, trots att ni bor på varsitt håll, eftersom ett äktenskap endast kan upplösas genom en domstols försorg och när domen sedermera har vunnit laga kraft, alltså när den inte längre går att överklaga med ordinära rättsmedel (5 kap. 6 § ÄktB). Äktenskapet vilar för övrigt i stor utsträckning på två bärande principer, vilka är principen om särförvaltning (1 kap. 3 § ÄktB) och likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB).

Den förra innebär att vardera maken råder över sin egendom och ensamt svarar för sina skulder. Särförvaltningen innebär vidare att det inte föreligger någon egendomsgemenskap, vilket betyder att vardera maken själv bestämmer över sina tillgångar och godtyckligt kan avyttra och/eller skänka bort dessa. De så kallade rådighetsinskränkningarna i 7 kap. ÄktB kan dock i viss mån begränsa makarnas rätt att fritt förfoga över sin egendom. Likadelningsprincipen aktualiseras vid en äktenskapsskillnad (skilsmässa) och enligt denna ska nettoförmögenheten (tillgångarna minus skulderna) hälftendelas mellan makarna så att de efter upplösningen av äktenskapet får lotter till ett lika stort värde. Huvudregeln enligt ovan kan emellertid helt eller delvis sättas ur spel genom att viss egendom görs till enskild via ett äktenskapsförord.

Giftorättsgods är all den egendom som en make har och som inte är enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Till giftorättsgodset hänförs även kapitalinkomster såsom räntor på banktillgodohavanden, utdelning på delägarrätter (aktier, fonder), hyresintäkter från fastigheter och annat dylikt om inte detta särskilt har undantagits i ett äktenskapsförord eller i ett testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Vem av makarna som de facto äger den ifrågavarande egendomen är alltså oväsentligt så länge den inte är att betrakta som enskild. Men genom ett äktenskapsförord kan makar, eller blivande makar, avtala om att viss egendom ska vara undantagen från bodelningen vid en framtida äktenskapsskillnad. Denna blir då enskild (7 kap. 3 § ÄktB).

Du nämner inget äktenskapsförord och enligt uppgift äger din hustru hälften av den ifrågavarande bostadsrätten. Av föregående stycken går det att utläsa att all egendom som ni gemensamt förfogar över och som inte är enskild (och därmed giftorättsgods) ska hälftendelas i samband med er kommande skilsmässa. Det gäller likaledes bilen, banktillgodohavanden och övrigt lösöre. Värt att påpeka är att även om du ensamt hade ägt hela bostadsrätten hade din hustru ändå varit berättigad till hälften varför hennes nuvarande andel i bostaden inte förändrar utgångsläget. Och detta är ett direkt resultat av avsaknaden av ett giltigt äktenskapsförord.

Vad är ett testamente? Och kan det hjälpa dig något?

Den som upprättar ett testamente benämns testator och rättshandlingen är ett slags förordnande om hur testators kvarlåtenskap ska fördelas efter dennes frånfälle. Testamentet ska, förutom att vara ett uttryck för testators yttersta vilja, upprätts skriftligen och i samtidig närvaro av två vittnen undertecknas av testator eller genom vittnenas försorg "vidkännas sin namnteckning" (10 kap. 1 § ÄB). Förenklat uttryckt: Vittnena ska genom sina underskrifter bekräfta att det är testator som har skrivit under testamentet. Märk väl att ett testamente alltså blir tillämpligt endast i samband testators (din) död. Inte vid en förestående äktenskapsskillnad.

Äkta makar ärver före gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om du av någon händelse skulle gå bort innan äktenskapet är upplöst får din hustru allt. Å andra sidan ärver barn i egenskap av bröstarvingar sina föräldrar varför er son framgent kommer att ärva din hustru den dagen hon går bort (2 kap. 1 § ÄB). Det hindrar dock inte henne från att fritt förfoga över den egendom som du lämnar efter dig, vilket hypotetiskt kan rendera i ett arv till ett värde av noll kronor för er son. Men i händelse av ett tidigt frånfälle för din del och innan äktenskapet är upplöst kan ett testamente fungera som ett tämligen fullgott skydd. Under förutsättning att formkraven enligt ovan har iakttagits vid upprättandet av ditt testamente kan din son åberopa detta gentemot dennes mor (din hustru). Och enligt principen om särförvaltning äger du alltså rätt att genom ett testamente uppta er son som testamentstagare till all din egendom. Men lägg dock märke till den så kallade basbeloppsregeln i ärvdabalken. Enligt denna finns det före ett testamente alltid en rätt för din hustru som efterlevande make att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ÄB).

Och vad skulle hända om ni mot förmodan inte skulle betraktas som äkta makar vid en rättslig prövning, exempelvis på grund av otillräckliga bevis eller på grund av någon av ogiltighetsreglerna i 1 kap. 8 a § IÄL? Kan det utgöra en fördel för dig?

Det korta svaret lyder: Ja, delvis. Såvitt jag förstår har du och din hustru levt tillsammans i ungefär tio år. Och om ni inte skulle vara att anse som äkta makar enligt svensk rätt har ni i vart fall under motsvarande period levt under äktenskapsliknande förhållanden med ett gemensamt hushåll, vilket gör er båda till sambor enligt sambolagen (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör den dag ni flyttar isär (2 § 1 st. 2 p. SamboL) och när så sker ska en bodelning göras i vilken den så kallade samboegendomen ska hälftendelas (8 § SamboL). I ditt fall utgör samboegendomen bostadsrätten och det där tillhörande bohaget (såsom möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre) om allt detta har införskaffats för gemensam användning, vilket jag på uppfattar att så är fallet (3 och 6 §§ SamboL). Det innebär att resultatet i den här delen nästintill blir identiskt med utfallet i den tidigare beskrivna proceduren i samband med en äktenskapsskillnad. Däremot utgör varken likvida medel, bilen (under förutsättning att den är din) eller egendom avsedd för fritidsändamål samboegendom varför detta inte blir föremål för någon bodelning. Sambolagen är i stort sett dispositiv i sin helhet, vilket innebär att flertalet bestämmelser går att avtala bort genom upprättandet av ett samboavtal. Men att ni skulle ha träffat ett sådant är naturligtvis osannolikt eftersom ni från början aldrig hade tänkt att inleda ett samboförhållande.

SAMMANFATTNING OCH YTTERLIGARE RÅDGIVNING

Sammantaget kan följande konstateras. Utgångspunkten är att det i utlandet ingångna äktenskapet äger giltighet även i Sverige och detta trots att någon registrering inte gjordes hos Skatteverket efter hemkomsten från Thailand. Givet reglerna i äktenskapsbalken och i synnerhet med tanke på likadelningsprincipen, jämte avsaknaden av ett äktenskapsförord, är det enligt mitt förmenande inte möjligt att kunna göra din hustru helt lottlös till förmån för er son. Hon måste i så fall självmant samtycka till det genom att bostadsrätten och de aktuella kontanterna, via ett äktenskapsförord, görs till din enskilda egendom innan ni formellt går skilda vägar. I sådant läge skulle hela din kvarlåtenskap tillfalla er son i samband med din död eftersom din hustru då inte skulle kunna åberopa efterlevande makes arvsrätt. Ett testamente kan dock alltid upprättas av dig och du kan inom ramen för detta testamentera din egendom i enlighet med principen om särförvaltning och på så sätt kunna styra vad som ska hända med din kvarlåtenskap i händelse av en nära förestående bortgång. Men kom ihåg följande.

1. Testamentet äger inte någon som helst relevans vid en äktenskapsskillnad.

2. Din hustru har alltid rätt att få ut egendom motsvarande fyra prisbasbelopp.

Och om ett giltigt äktenskap inte skulle anses föreligga vid en rättslig prövning är ni enligt min mening sambor och skulle därmed omfattas av sambolagens regelverk. Sammanfattningsvis är min bedömning att utgångsläget för din del framstår som smått bekymmersamt. I vart fall om den yttersta målsättningen är att göra din hustru lottlös för att kunna säkerställa din sons fulla rätt till hela din kvarlåtenskap.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare assistans alternativt ett ombud i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar och vi kan naturligtvis bistå dig om du önskar hjälp med upprättandet av vissa handlingar såsom bodelningsavtal, testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal eller annat dylikt.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1021)
2021-03-05 Kan man fortsätta äga en bostadsrätt med lån gemensamt efter en skilsmässa?
2021-03-02 Vad ingår vid en skilsmässa
2021-02-28 Skrev över fastighet till fader efter skiljsmässa.
2021-02-26 Har ett EU-land rätt att vägra erkänna svensk äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (89907)