Gäller ett förmånstagarförordnande till sambo vid försäkring om samboförhållandet har upphört?

2020-10-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min son omkom i en olycka för en tid sen. Han hade en dotter sen tidigare och levde ihop med en kvinna sedan ca 14 år tillbaka. Nu påstår sambon att alla försäkringar tillfaller henne enl. att hon står som förmånstagare i försäkringar. Har hans dotter inte ha rätt till sitt arv efter fadern på grund av detta. PS. Sambon var skriven på annan adress det senaste året, men de var tillsammans som par.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar din sons bortgång. Bestämmelser om försäkringsavtal finner du i försäkringsavtalslagen och om sambor i sambolagen.

Det framgår inte av din fråga vilken typ av försäkring ditt fall gäller. Jag kommer därför utgå från att det rör sig om en livförsäkring eftersom så oftast är fallet vid förmånstagarförordnanden. I de flesta livförsäkringar brukar förmånstagaren kunna vara just sambo. Som utgångspunkt ska försäkringsbelopp i livförsäkringar ges till den som är insatt förmånstagare om en sådan finns (14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen). Det framgår inte av din fråga om din son var i ett samboförhållande vid dödsfallet, vilket är avgörande i detta fall eftersom förmånstagaren ska vara just "sambo".

Var de sambor i lagens mening?
Det är alltså viktigt att fastställa om din son och hans "sambo" var att betrakta som sambor i lagens mening när din son gick bort. Du skriver att sambon var skriven på en annan adress det senaste året, men att de var tillsammans som ett par. Det finns inget krav på att ett par måste vara folkbokförda på samma adress för att vara sambor. Men för att vara sambor måste man bo stadigvarande tillsammans, leva i ett parförhållande och ha ett gemensamt hushåll (1 § första stycket sambolagen). Om samborna flyttar isär är de inte längre sambor (2 § första stycket sambolagen). Men om samborna under en tid vistats på olika håll, till exempel på grund av att en av dem har placerats på annan ort i sitt arbete, så tas hänsyn till sambornas avsikter. De ska alltså fortfarande anses vara sambor om det var deras intention var att fortsätta vara det, och att de bodde isär berodde på en tillfällighet (Prop. 2002/03:80, s. 46).

Det framgår inte av din fråga om din son och hans "sambo" under det senaste året fortfarande levde tillsammans som om de var sambor, eller om de snarare var särbor. Beroende på om de faktiskt levde tillsammans ska de alltså anses vara sambor eller inte i lagens mening. Jag kommer att förklara vad som gäller i båda fallen.

Om de inte var sambor - NJA 1999 s. 117
Det finns ett relevant rättsfall där Högsta domstolen uttalar sig i frågan. I NJA 1999 s. 117 utredde HD om ett förmånstagarförordnande vid försäkring till en namngiven sambo skulle fortsätta att gälla eller inte, då samboförhållandet upphört innan försäkringstagarens död. HD konstaterade att ett förmånstagarförordnande inte ska gälla om samboförhållandet har upphört innan den som tecknat försäkringen avlider. I fallet fanns det även allmänna försäkringsvillkor som angav att ett förordnande till förmån för sambo slutade att gälla när samboförhållandet upphörde, vilket talade ytterligare för att förmånstagarförordnandet inte längre var giltigt. Det är numera vanligt att försäkringsvillkor för livförsäkringar innehåller sådana bestämmelser. Jag skulle därför rekommendera att du noga ser över vad som står i försäkringsvillkoren för just din sons försäkringar och kontaktar försäkringsbolaget. Det är även vanligt att försäkringsbolagen skriver i försäkringsvillkoren att ersättningen istället ska ges till den avlidnes arvingar om make/sambo saknas. Det innebär att försäkringsbeloppet från en livförsäkring då ska ges till din sons dotter.

Om de var sambor
Om din son fortfarande var i ett samboförhållande vid dödsfallet så ska hans sambo anses vara rätt förmånstagare av försäkringsbeloppet. Detta belopp ska undantas från kvarlåtenskapen, och kvarlåtenskapen ska fördelas genom bestämmelserna om arv i ärvdabalken (14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen). Det kan tilläggas att sambor inte har någon automatisk arvsrätt efter varandra, utan delar endast på samboegendom. Alltså sådan egendom som de har införskaffat gemensamt under samboförhållandet. Det innebär att det krävs ett testamente för att sambon ska ärva i vidare mån än försäkringsbeloppen från förmånstagarförordnandet. Som ensambarn till din son kommer hans dotter att ärva den kvarlåtenskap som återstår, om inget testamente finns (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Sammanfattning
Om din son var i ett samboförhållande vid dödsfallet ska sambon anses vara rätt förmånstagare. Om samboförhållandet emellertid upphörde innan dödsfallet ska försäkringsbeloppet ges till hans dotter.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3606)
2021-04-22 Arv och testamente
2021-04-18 Ofullständig fråga
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?

Alla besvarade frågor (91430)