Gäller ett avtal om att inte skiljas innan ett gemensamt barn är 18 år?

2019-11-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Om man kommit överens om att inte skiljas förens det gemensamma barnet är 18 år. Gäller avtalet eller kan man fortfarande skiljas?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om ett avtal som sluts mellan makar med innebörden att dessa inte ska skiljas innan ett gemensamt barn fyllt 18 år är juridisk bindande och betyder att det inte är möjligt att skilja sig innan villkoret som ställts upp i avtalet är uppfyllt.

Vad säger lagen?

Avtal enligt avtalslagen

Grundläggande bestämmelser som berör avtals tillkomst finns i avtalslagen (AvtL). Enligt 1 § AvtL tillkommer ett avtal genom att ena parten lämnar ett anbud (ett erbjudande) som den andra parten accepterar. Huvudregeln är att det inte spelar någon roll i vilken form ett anbud och en accept lämnas, det kan ske muntligen, skriftligen eller konkludent (genom att agera som om avtal slutits). En viktig utgångspunkt när man har att göra med avtal är principen om att avtal ska hållas. Det finns dock ett antal situationer som kan föranleda att ett avtal är eller blir ogiltigt, varpå hela eller delar av avtalet kan sluta gälla. Jag återkommer till dessa nedan.

Av 1 § 3 st AvtL kan man även utläsa att andra lagar kan ställa upp krav som vissa typer av avtal måste uppfylla för att vara giltigt. Om så har skett måste man för att få till stånd ett giltigt avtal beakta dessa regler.

Äktenskap

Äktenskap regleras framförallt i äktenskapsbalken (ÄktB) och kan i grund och botten sägas vara ett slags avtal som regleras i en särskild lag. Äktenskap ingås genom vigsel och det finns ett antal så kallade äktenskapshinder som inte får föreligga för att ett giltigt äktenskap ska var ingånget, detta kan sägas liknas vid sådana formkrav som avses i 1 § 3 st AvtL. Ett äktenskap kan upplösas genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) enligt 5:1 ÄktB. Vill båda makar skiljas är huvudregeln att det kan ske direkt, under vissa omständigheter måste de dock först gå igenom en betänketid. En sådan omständighet om makarna bor tillsammans och har ett barn under 16 år, i det fallet ska skilsmässan föregås av en betänketid på sex månader (5:3 ÄktB). När betänketiden löpt ut kan någon av makarna yrka att äktenskapet ska upplösas, varpå så sker.

Avtalets giltighet

Man kan se det som att reglerna i äktenskapsbalken tar över reglerna i avtalslagen och alltså gäller istället för dessa. Ett avtal mellan makar om att inte skiljas innan ett gemensamt barn fyllt 18 år bör alltså av denna anledning inte vara giltigt över huvud taget eftersom att det slutits utanför äktenskapsbalkens ramar. I andra hand skulle det kunna bli aktuellt att falla tillbaks på någon av avtalslagens ogiltighetsgrunder. Det skulle kunna göras gällande att det strider mot tro och heder att åberopa avtalet enligt 33 § AvtL, alternativt skulle avtalet kunna anses oskäligt och därför jämkas enligt den så kallade generalklausulen i 36 § AvtL. I vilket fall kommer ett avtal om att inte skilja sig innan ett gemensamt barnet fyllt 18 år inte att hålla vid en juridisk prövning.

Slutsats

Slutsatsen av detta blir alltså att det fortfarande är möjligt att skiljas trots avtalet, men att det kan bli aktuellt med betänketid på sex månader enligt äktenskapsbalken om barnet är under 16 år.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (934)
2020-08-10 Vad händer med makes skulder vid skilsmässa?
2020-08-10 Den make som ska utge egendom vid skilsmässa väljer vilken egendom som ges
2020-08-06 När inleds en skilsmässa?
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (82717)