Gällande regler för bodelning vid avbrutet skilsmässoförfarande

2015-05-14 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min man lämnade in skilsmässa och gjorde en bouppteckning. Hus och lån skrevs om till honom. Vi valde att inte genomföra skilsmässan utan flyttade ihop igen. Nu undrar jag vad jag har för rätt till huset vid en ev skilsmässa. Maken hävdar att jag äger halva huset men kan det verkligen vara så? Jag anser att alla papper ska skrivas om och att vi delar hus och lån som vi gjorde tidigare. Maken menar att det inte behövs. Finns det några hakar här?
SVAR

Hej Carina,

Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp!

För att göra mitt svar så enkelt som möjligt tänkte jag strukturera upp det i olika avsnitt så du kan få en bra överblick över vilket område och frågeställning jag diskuterar.

Utgångspunkt och frågeställning

För att kunna ge utförligt svar måste jag tolka din fråga och även en del kring omständigheterna utefter det du skrivit till oss. Om jag har förstått det rätt så har du och din make initialt lämnat in en skilsmässoansökan utan att denne verkställts (vunnit laga kraft). Under denna process har ni tillsammans gjort en bouppteckning, alltså inte genomfört en bodelning. I denna ”bouppteckning” har ni valt att skriva över hus och lån till honom enligt överenskommelse. Då ni valde att inte fullfölja skilsmässan tolkar jag dina frågor enligt följande:

- Gäller fortfarande bouppteckningen vid en eventuell skilsmässa? - Hur skulle bodelning se ut vid en ev. skilsmässa? - Finns det något särskilt jag behöver tänka på (hakar)?

Det är alltså detta jag kommer använda mig av som utgångspunkt när jag nu analyserar ditt ärende. Först vill jag dock förtydliga vissa juridiska begrepp så att vi undviker missförstånd.

Förtydligande

Bouppteckning

Bouppteckning är en del av processen i att genomföra en bodelning mellan makarna. Syftet med bouppteckningen är det ska framgå vilka tillgångar som respektive make äger samt värdet av dessa. Här ska även framgå vad som är enskild egendom och vem av makarna som äger denna. Det ska även framgå hur skuldsättningen ser ut för respektive make samt hur skuldsättningen är kopplad till respektive makes egendom.

Det finns ingen ovillkorlig skyldighet att upprätta en bouppteckning, det är alltså en frivillig handling. Ofta gör makarna detta istället för själva bodelningen.

Bodelning

Bodelning är processen som verkställer hur makarnas egendom fördelas som görs när äktenskapet är upplöst, d.v.s. när en dom har vunnit laga kraft. Det finns dock inget som hindrar makarna från att bodela medan skilsmässomålet pågår. Den bodelning som sker då är än bodelning under äktenskap och en bodelning i anledning av skilsmässa. Fullföljs skilsmässan gäller bodelningen som en skilsmässo-bodelning. Om de däremot ångrar sig och fortsätter vara gifta gäller bodelning som under äktenskapet. Det innebär att var och en äger det den fick i bodelning och att denna egendom utgör giftorättsgods.

Föravtal

Om makarna redan innan ansökan om äktenskapsskillnad skickas in är överens om hur de ska dela upp sina tillgångar kan de träffa ett s.k. föravtal. Ett sådan avtal regleras av 9 kap. 13 § äktenskapsbalk (1987:230) och kräver att det görs skriftligt samt undertecknas av vardera make. För att vara giltigt kräver det alltså att båda makarna är överens om att avtalet är den slutgiltiga bodelningen.

Ett föravtal bör vara slutet ”inför en omedelbart förstående äktenskapsskillnad”, alltså i direkt anslutning till skilsmässa. Således gäller inte ett sådant avtal om parterna väljer att fortsatt vara gifta för att, vid ett senare tillfälle, ansöka om skilsmässa. Slutligen ska tilläggas att ett sådant avtal måste träffas innan ansökan om skilsmässa lämnas in (framgår av NJA 1997 s. 201), annars räknas det som ett bodelningsavtal.

Bodelningsavtal

Denna typ av avtal behöver inte registreras för att vara giltig, det räcker med att makarna undertecknar avtalet. Dock för bodelningsavtal som görs under äktenskapet, alltså inte i samband med skilsmässa behövs registreras hos Skatteverket för att var giltigt. Därefter gäller avtalet direkt och dess innehåll gäller till dess att makarna kommer överens om annat. Således är båda parter bundna till det avtal som upprättats.

Bedömning

Det är svårt att bedöma ditt fall då jag inte är säker på vilken form av överenskommelse eller handlingar som gjorts under eran skilsmässoprocess. Därför har jag valt att kortfattat beskriva rättsläget enligt den utgångspunkt jag nämnde i början.

I en bouppteckning går det inte att överlåta hus och lån då syftet med denna är enbart att göra en förteckning över era tillgångar respektive skulder som makar. Därför låter det troligt att ni gjort ett bodelningsavtal alternativt ett föravtal (om detta gjordes innan ni ansökte om skilsmässa). Om ni träffat ett bodelningsavtal gäller alltså detta tillsvidare om ni inte träffar ett nytt avtal som reglerar villkoren vid en bodelning.

Ett giltigt bodelningsavtal innebär att detta kommer aktualiseras vid en framtida skilsmässa och därmed fördelas tillgångarna enligt er överenskommelse. Allt annat regleras enligt den sedvanliga bodelningsprocessen, dvs. ert giftorättsgods slås ihop, skulder dras av, för att sedan delas lika mellan makarna. Av din fråga framgår inte hur er överenskommelse ser ut, t.ex. om din man ska ha huset som enskild egendom. I sådant fall blir det en större skillnad vid bodelningen då denna inte räknas in och således försvinner en del av tillgångarna från ekvationen.

Slutsats

Enligt utgångspunkten blir mina svar följande:

- Om ni enbart gjort en bouppteckning så är denna inte bindande på något sätt. Som jag nämnt så är syftet med denna enbart att göra en förteckning över tillgånger gentemot skulder som används som mall vid en aktuell bodelning (som genomförs). Har du däremot gjort undertecknat ett bodelningsavtal gäller detta tillsvidare. - Vid en skilsmässa kommer allt vardera makes giftorättsgods (minus skulder) att slås samman och fördelas lika mellan parterna. Huset kan, beroende på om det finns avtal eller ej, alltså vara eller inte vara del av denna beräkning. - Om ni som makar är oense om hur läget ser ut skulle jag råda er till att träffa ett nytt avtal, ett bodelningsavtal där ni båda tydligt reglerar hur ni vill att en ev. framtida bodelning ska se ut. Det är alltid bättre att vara för tydlig än att riskera missförstånd. Vill ni ha hjälp med detta avtal skulle jag råda er att använda våra tjänster här: bodelningsavtal

Hoppas du fått hjälp i ärendet och att du vid fortsatt behov av rådgivning kontakar oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Viktor Serbán
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2555)
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen
2020-06-30 Är en gåva enskild egendom?

Alla besvarade frågor (81688)