Full äganderätt samt sekundosuccession i testamente samt efterlevande makes ansvar mot arvingar av den först avlidne maken.

Hej,

Min faster var gift. Hon och hennes man hade ett inbördes testamente som var utformat så att den efterlevande skulle ärva all kvarlåtenskap med full äganderätt. När denne avled skulle kvarlåtenskapen tillfalla syskonbarnen till min faster. Det finns inga andra släktingar i livet och vi är 12 syskonbarn totalt. Efter att mannen dog har min faster gett bort en av tomterna, och sålt den andra tomten för en symbolisk summa. Båda dessa tomter stod med i det inbördes testamente som min faster hade tillsammans med sin man och är värda åtskilliga miljoner. Min faster dog nyligen. Min faster har skrivit ett nytt testamente som gör flera av syskonbarnen arvslösa och som ger 90% av kvarlåtenskapen till en person utanför familjen. De två tomterna som stod med i originaltestamentet har hon gjort sig av med - båda till personen utanför familjen. Får min faster verkligen ignorera sin makes sista viljan och önskan? Får hon överskriva ett inbördes testamente?

En sista fråga; jag blev delgiven testamentet, godkände detta och skickade in delgivningskvittot. Några av de andra syskonbarnen har nu klagat på min fasters testamente och en boutredningsman ska tillsättas. Enligt de andra syskonbarnen kommer jag bli helt utan arv eftersom jag godkänt min fasters testamente som överskriver det inbördes testamentet där jag är arvnge. Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testamentet mellan din faster och hennes make.

Att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap med full äganderätt samtidigt som sekundosuccessionsförordnande ingår är ett problem. Sekundosuccession är bestämmelserna om hur arvet ska fördelas efter den efterlevandes makens död. I detta fall är sekundosuccessionen att din fasters syskonbarn ska erhålla efterarvet från den först avlidna maken. Det problematiska är att med full äganderätt ingår att arvtagaren har rätt att göra vad som helst med pengarna även ge och testamentera bort dem. Detta står i strid med sekundosuccessionsförordnanden. HD har redan i NJA 1950 s. 488 bestämt att full äganderätt i makars inbördes testamente med sekundosuccessionsförordnande ska tolkas som fri förfoganderätt.

Fri förfoganderätt skyddar den först avlidandes arvingar.

Med fri förfoganderätt får man inte, till skillnad från full äganderätt, testamentera bort egendomen eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån inte rätt för den efterlevande maken testamentera bort egendomen i strid med den legala arvsordningen eller den som följer av testamente.

Hur mycket utgör fri förfoganderätt?

När en make dör så upplöses äktenskapet i och med detta ska en bodelning ske (1 kap, 5 §, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Vid en bodelning ska giftorättsgodset delas lika mellan den efterlevande maken och dödsboet efter avdrag för skulder har gjorts (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken utgör giftorättsgods. Tyvärr kan jag inte hjälpa till med den exakta bedömningen eftersom jag skulle behöva all relevant information enligt paragrafen. Den del som din faster fick ut genom bodelning, alltså halva giftorättsgodset är hennes med full äganderätt. Den del som hon ärvde fick hon däremot enligt NJA 1950 s. 488 bara med fri förfoganderätt.

Giltigheten av din fasters testamente.

Som sagt hade din faster ingen rätt att testamentera över den del av hennes egendom som hon hade med fri förfoganderätt. Eftersom hon ändå gjort det ska den delen av din fasters testamente förklaras ogiltig (13 kap. 1 § Ärvdabalken). En arvinge som kränks av testamente måste klandra det och har på sig 6 månader från tillfället han eller hon blivit delgiven testamentet för att göra detta (14 kap. 5 § Ärvdabalken). Så länge tidsfristen inte gått ut har du alltså möjlighet att klandra testamentet.

Gåvorna från din faster.

För den tomten som såldes för endast en symbolisk summa gäller att resterande del av marknadspriset räknas som en gåva. Om en gåva orsakat väsentlig minskning (25% enligt domstolspraxis) av den totala egendomen så ska avräkning ske på den del som gåvogivaren har med full äganderätt (3 kap. 3 § Ärvdabalken). Detta innebär att den del som din faster äger med fri förfoganderätt inte ska minskas ifall gåva uppfyller kravet på väsentlig minskning. Ifall det inte finns tillräckligt mycket pengar som utgör full äganderätt för att avräkna gåvan eller dess värde återbäras. För att gåvan eller dess värde ska återgå för att ersätta arvsvingarna krävs att gåvotagaren insåg eller borde ha insett att gåvan kränkte din och dina syskons arvsrätt.

Sammanfattning och vad du bör göra nu.

Det är en komplicerad situation som inte kommer att lösas utan en undersökning om de exakta beloppen och förhållandena runt situationen. Det jag kan säga är att det verkar finns bra möjligheter för dig och dina syskon att få rätt. Det som din faster ärvde av hennes make var och är fortfarande testamenterad till dig och dina syskon. Med den informationen jag har är det inte möjligt att bedöma hur gåvorna ska hanteras. Ni har i alla fall en rätt i den egendom som finns kvar. Först och främst måste du snarast klandra testamentet tillsammans med dina syskon så att tidsfristen på 6 månader inte löper ut. Efter det eller i samband med detta rekommenderar jag att ni gemensamt söker kvalificerad juridisk hjälp. Vi på Lawline erbjuder sådan rådgivning här och hjälper gärna till. I väntan på svar bör du och dina syskon försöka sammanställa all ekonomisk information rörande bodelningen när din fasters make avled, gåvorna samt kvarlåtenskapen efter din faster.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexander Ekegård BallinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning